Teksti suurus:

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.05.2019, 7

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohale nimetamine

Vastu võetud 16.05.2019 nr 125

Isikuandmete kaitse seaduse § 54 lõike 1 alusel ja kuulanud ära Riigikogu põhiseaduskomisjoni seisukoha:

1. Nimetada Pille Lehis (isikukood 47712064910) Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 19. augustist 2019. a kuni 18. augustini 2024. a.

2. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2, 5 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, süütegude menetlemine ning Andmekaitse Inspektsiooni pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud Andmekaitse Inspektsiooni pädevus.

3. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori palga määrab valdkonna eest vastutav minister. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud ametikohalt vabastamine. Volitus on antud edasivolitamise õigusega. Valdkonna eest vastutaval ministril ei ole lubatud edasi volitada Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori palga määramise õigust ega ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate otsuste tegemist distsiplinaarvastutuse kohaldamisel.

4. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Pille Lehise teenistusstaaž 18. augusti 2019. a seisuga on 14 aastat 7 kuud ja 19 päeva.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json