Teksti suurus:

Peaministri eriolukorra juhina antud korralduste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 17.05.2020, 12

Peaministri eriolukorra juhina antud korralduste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 16.05.2020 nr 89

Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 5 alusel ning tulenevalt hädaolukorra seaduse §-st 22 ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldusest nr 168 „Eriolukorra väljakuulutamise ja rakendamisega seotud Vabariigi Valitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine“, millega tunnistati 18. maist 2020. a kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldus nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“, peaminister eriolukorra juhina otsustab:

1. Tunnistada kehtetuks:
  1) peaministri 13. märtsi 2020. a korraldus nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“;
  2) peaministri 14. märtsi 2020. a korraldus nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“;
  3) peaministri 16. märtsi 2020. a korraldus nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“;
  4) peaministri 17. märtsi 2020. a korraldus nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks“;
  5) peaministri 24. märtsi 2020. a korraldus nr 45 „Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades“;
  6) peaministri 24. märtsi 2020. a korraldus nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“;
  7) peaministri 26. märtsi 2020. a korraldus nr 52 „Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele“;
  8) peaministri 3. aprilli 2020. a korraldus nr 58 „Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“.

2. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

3. Korraldus jõustub 18. mail 2020. a.


Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Eriolukorra juht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json