Teksti suurus:

Maaeluministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.05.2022, 1

Maaeluministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine

Vastu võetud 12.05.2022 nr 143

Korraldus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 55 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 96 lõike 1 alusel ja kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 101 lõikega 4 ning arvestades maaeluministri ettepanekut.

1. ASJAOLUD

Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2020. a korralduse nr 4 „Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine“ kohaselt nimetati Tiina Saron Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 9. jaanuarist 2020. a kuni 8. jaanuarini 2025. a.

Maaeluminister Urmas Kruuse astus ametisse 26. jaanuaril 2021. a.

Maaeluminister Urmas Kruuse hinnangul koostöö kantsler Tiina Saroniga ei laabu. Koostöö mittelaabumise põhjused on esitatud korralduse seletuskirjas.

Kantsler Tiina Saronile on 10. mail 2022. a dokumendihaldussüsteemis kätte toimetatud kirjalik teade tema teenistusest vabastamise kohta koostöö mittelaabumise tõttu. Talle anti võimalus esitada teenistusest vabastamise kohta oma arvamus ja vastuväited 10. mail 2022. a. Kantsler Tiina Saron ei esitanud 10. mail 2022. a dokumendihaldussüsteemis arvamust ega vastuväiteid oma teenistusest vabastamise kohta.

Avaliku teenistuse seaduse § 96 lõigete 1 ja 2 kohaselt võib ministeeriumi kantsleri teenistusest enne tähtaega vabastada, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri vaheline koostöö ei laabu ning ministri ja kantsleri koos töötamise algusest on möödunud vähemalt kuus kuud.

Avaliku teenistuse seaduse § 102 lõike 3 kohaselt makstakse ministeeriumi kantslerile teenistusest vabastamise korral avaliku teenistuse seaduse §-s 96 sätestatud alusel hüvitisena põhipalka ametiaja lõpuni jäävate kuude eest, kuid mitte rohkem kui kuue kuu põhipalk. Lisaks makstakse kantslerile sama seaduse § 101 lõike 6 alusel palka ka iga 30-päevasest etteteatamistähtajast puudu jäänud tööpäeva eest. Avaliku teenistuse seaduse § 43 lõike 1 kohaselt kohaldatakse ametnikule töölepingu seaduse §-des 54–71 sätestatud puhkuseregulatsiooni. Töölepingu seaduse § 71 kohaselt on tööandja kohustatud töölepingu lõppemisel hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas. Seetõttu makstakse Tiina Saronile kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse eest rahalist hüvitist 19,75 kalendripäeva eest.


2. OTSUS

Arvestades eeltoodut vabastada Maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saron 13. mail 2022. a teenistusest ministri ja kantsleri koostöö mittelaabumise tõttu ja maksta talle hüvitisena tema kuue kuu põhipalk, lisaks maksta talle palka iga etteteatamistähtajast puudu jäänud tööpäeva eest ja rahalist hüvitist kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse eest.


3. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Maaeluministeeriumil teha korraldus ja seletuskiri Tiina Saronile teatavaks.


4. VAIDLUSTAMINE

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil Maaeluministeerium on korralduse ja seletuskirja teatavaks teinud.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json