Teksti suurus:

Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.05.2022, 3

Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vastu võetud 12.05.2022 nr 147

Planeerimisseaduse § 27 lõike 7 ja § 28 lõike 1 alusel:

1. Algatada Harju maakonnas Kuusalu valla ja Anija valla territooriumil Soodla harjutusvälja arendamiseks riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala suurus on ca 7390 ha, planeeringuala asukoht ja piir on esitatud korralduse lisas.

2. Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu eesmärk on määrata Soodla harjutusväljale kavandatavate riigikaitseliste ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded. Soodla harjutusväli on vajalik sõjalise väljaõppe korraldamiseks, eelkõige selleks, et arendada soomusmanöövervõimet ja harjutada järjest laienevat koostööd Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (inglise keeles North Atlantic Treaty Organization) liikmesriikide üksustega.

3. Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Kaitseministeerium.

4. Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu koostamist alustada ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse koostamisest.

5. Kaitseministeeriumil teavitada avalikkust Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõigetes 6 ja 7 sätestatule. Riigikantseleil avaldada teade otsuse kohta Vabariigi Valitsuse veebilehel.

6. Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Kaitseministeeriumi veebilehel.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Planeeringuala asukoht ja piir

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json