Teksti suurus:

Terki Tunise kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2014
Avaldamismärge:RT III, 17.06.2014, 1

Terki Tunise kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 13.06.2014 nr 57

Kaebuse sisu

Terki Tunis pöördus 8.06.2014 Vabariigi Valimiskomisjoni poole omakäelise allkirjastamata taotlusega tühistada hääletamistulemused 2014. a Euroopa Parlamendi valimistel Tartu linnas, seoses sellega, et temal ei võimaldatud nendel valimistel hääletajana osaleda. Kaebus laekus Vabariigi Valimiskomisjonile 11.06.2014. Kaebaja kannab kuriteo eest süüdimõistetuna Tartu vanglas vanglakaristust. Kaebuse kohaselt esitas kaebaja Tartu vanglale 25.04.2014 taotluse valimistel hääletajana osalemiseks, kuid vangla ei kohaldanud HMS § 15 lõiget 4, millega takistas teda oma õiguste taotlemisel. Kaebaja leiab, et juhul kui valimiste läbiviimisel on oluliselt rikutud seadust – näiteks on eemale jäänud mõni grupp valijaid, nagu antud juhul on süüdimõistetud, sh kaebaja – on rikutud tema subjektiivseid õiguseid (RKPJKo nr 3-4-1-7-11, p 7-8). EPVS sätestab kaebuse esitamisel Riigikohtule kohustusliku eelmenetluse, mille raames kaebaja kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile esitas. Kaebaja taotleb, et tema õigusi rikkunud valimiskomisjonide otsused tühistataks ja nende toimingud, millega jäeti teda kõrvale hääletamisest, tunnistatakse õigusvastaseks. Vabariigi Valimiskomisjon peab tagama valimiste õiguspärasuse ja seaduslikkuse. EPVS § 4 lõike 3 punktist 2 ja 20 lõike 3 punktist 1 tulenev piirang on vastuolus PS § 11 ja 58 nende koostoimes. Kaebaja taotleb, et Vabariigi Valimiskomisjon teostaks vajaminevad toimingud tema õiguste tagamiseks. Kaebaja vaidlustab Vabariigi Valimiskomisjoni tegevusetuse valimiste läbiviimisel, mille tõttu teda kui süüdimõistetut ei kaasatud, tegemist on olulise õigusküsimusega ja sellega rikuti tema subjektiivseid õigusi.


Maakonna valimiskomisjoni selgitus

Kaebaja esitas kaebuse posti teel otse Vabariigi Valimiskomisjonile. EPVS § 69 lg 2 kohaselt oleks kaebus tulnud esitada maakonna valimiskomisjonile. Tartu Linna Valimiskomisjoni esimehe ja Tartu linnasekretäri Jüri Möldri telefoni teel esitatud selgituse kohaselt ei ole Tartu linnasekretär 2014. a saanud ega läbi vaadanud EPVS § 24 lõike 2 kohast avaldust  Terki Tunise valijate nimekirja kandmiseks.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Terki Tunis vaidlustab hääletamistulemust Tartu linnas põhjendusel, et tal ei olnud võimalik hääletada ning et selle läbi on tema subjektiivseid õigusi on rikutud. Sellest tulenevalt on kaebaja huvitatud isikuks EPVS § 69 lõike 1 mõttes, kuna ta leiab, et Tartu Linna Valimiskomisjoni toiminguga (hääletamistulemuste protokolli kinnitamine) on tema õigusi rikutud.

2. Hääletamistulemused Tartu linnas tegi Tartu Linna Valimiskomisjon kindlaks 26.05.2014 ning allkirjastas samal päeval hääletamistulemuste protokolli. EPVS § 69 lõige 2 sätestab, et kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile maakonna valimiskomisjoni kaudu vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest alates kolme päeva jooksul. Tartu Linna Valimiskomisjon allkirjastas hääletamistulemuste protokolli 26.05.2014, kuid Terki Tunis esitas kaebuse 8.06.2014. Seega ei ole kaebuse esitamisel järgitud EPVS § 69 lõikes 2 sätestatud tähtaega.

3. Hääletamine kinnipidamiskohas korraldati 2014. a Euroopa Parlamendi valimistel vastavalt EPVS § 44 lõikele 1 kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva, s.t 19-21.05.2014. Kui kaebaja soovinuks vaidlustada Tartu vanglas hääletamist korraldanud jaoskonnakomisjoni toiminguid, tulnuks kaebus seega esitada kolme päeva jooksul alates neljandast päevast enne valimispäeva. Vastavalt EPVS § 68 lõikele 2 tulnuks kaebus esitada Tartu Linna Valimiskomisjonile, kes täidab maakonna valimiskomisjoni ülesandeid vastavalt EPVS § 8 lõikele 2. Seetõttu on ka jaoskonnakomisjoni toimingute vaidlustamise tähtaeg ületatud.

4. Kaebaja on kaebuses märkinud, et ta vaidlustab Vabariigi Valimiskomisjoni tegevusetust valimiste läbiviimisel, kuid ei täpsusta, milliseid EPVS-i kohaseid toiminguid oleks Vabariigi Valimiskomisjon pidanud tegema. Samuti ei saa Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale esitada kaebust Vabariigi Valimiskomisjonile, vaid Riigikohtule vastavalt EPVS § 70 lõikele 1.

5. EPVS § 67 sätestab kaebusele esitatavad nõuded. EPVS § 67 lõige 2 sätestab, et kaebusele kirjutab alla selle esitaja. Terki Tunise kaebus on allkirjastamata.  

6. EPVS § 67 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta EPVS § 67 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud nõuetele või on esitatud §-des 68 ja 69 ettenähtud korda rikkudes, võib organ, kellele kaebus esitati, jätta selle läbi vaatamata. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.

7. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab täiendavalt, et hääletamine kinnipidamiskohas korraldatakse vastavalt EPVS §-le 44 ning hääletamise korraldamisel lähtuvad valimiskomisjonid EPVS §-s 20 alusel koostatud valijate nimekirjadest. Valijate nimekirja koostajaks ei ole valimiskomisjon, vaid rahvastikuregistri vastutav töötleja vastavalt EPVS § 20 lõikele 1. Kaebajat ei ole kantud valijate nimekirja EPVS § 20 lõike 3 punkti 1 alusel. Sätte kohaselt ei kanta valijate nimekirja isikut, kelle kohus on karistusregistri andmetel süüdi mõistnud kuriteos ja kes valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga kannab valimispäevani vanglakaristust. Kui kaebaja leiab, et teda siiski tuleb kanda valijate nimekirja, saab ta esitada avalduse valijate nimekirjas muudatuse tegemiseks valla- või linnasekretärile vastavalt EPVS § 24 lõikele 2. Kui valla- või linnasekretär jätab taotluse rahuldamata, võib avaldaja esitada valla- või linnasekretäri toimingu peale kaebuse oma elukohajärgsele halduskohtule (EPVS § 24 lg 5). Ka Riigikohus on leidnud, et hääletamisõiguse tagamise tõhusaks õiguskaitsevahendiks tuleb pidada võimalust vaidlustada isiku valijate nimekirja kandmata jätmist (vt RKPJKm 22.01.2013, 3-4-1-26-12 p 31). Valla- või linnasekretäri toimingut ei saa  aga vaidlustada valimiskaebemenetluse korras, kuna  EPVS § 66 kohaselt saab vaidlustada ainult valimiskomisjoni otsust või toimingut.

Lähtudes EPVS § 67 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Terki Tunise kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt Euroopa Parlamendi valimise seaduse §-le 70 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json