Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.06.2022
Avaldamismärge:RT III, 17.06.2022, 2

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 16.06.2022 nr 175

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 3 ning lõigete 3 ja 6 alusel:

1. Tunnistada Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldus nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ kehtetuks.

2. Korraldus jõustub Riigi Teatajas avaldamisest järgmisel päeval.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Käesoleva korraldusega tunnistatakse kehtetuks Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldus nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ (edaspidi korraldus).

Seega kaovad piirangud, mis kehtivad väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki, Andorra Vürstiriiki, Monaco Vürstiriiki, San Marino Vabariiki ja Vatikani Linnriiki (Püha Tooli) saabuvatele 12-aastastele ja vanematele isikutele, kes ei ole mainitud nimekirjaga hõlmatud riikide kodanikud, elanikud või pikaajalise viisa omanikud ega nende perekonnaliikmed. Korralduse punkti 126 järgi pidi nimetatud isikutel üldjuhul riigipiiri ületamiseks olema tõend COVID-19 haiguse vastu vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või tõend enne Eestisse saabumist tehtud negatiivse tulemusega COVID-testi kohta. Koos piirangu kehtetuks tunnistamisega pole põhjust säilitada ka korraldusega kehtestatud arvukaid piirangu erandeid, mistõttu tunnistataksegi korraldus tervikuna kehtetuks.

Korralduse kehtetuks tunnistamine on kooskõlas mitmete Euroopa Liidu riikide praktikaga, kes on viimaste kuude vältel loobunud reisijatele kehtestatud piirangutest, mis olid suunatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks. 10.06.22 seisuga on Välisministeeriumile teadaolevalt SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks kehtestatud reisipiirangutest loobunud 18 EL liikmesriiki 27-st. Piirangutest on loobunud ka Norra, Island, Šveitsi Konföderatsioon ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik. Seoses asjaoluga, et nimetatud riikidest saabuvatel reisijatel on kehtiva korralduse punkt 101 kohaselt lubatud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil ületada ilma SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguteta ning suur osa kolmandatest riikidest saabuvaid reisijaid jõuab Eestisse nende riikide vahendusel, ei ole oodata korralduse kehtetuks tunnistamisest olulist mõju.

Lisaks on COVID-19 haigusesse haigestumine kogu maailmas langustrendis. Eestis oleme riskimaatriksil 7 päeva keskmise hospitaliseerimise vaatest jõudnud rohelisele ehk madala riskiga tasemele. Terviseameti hinnangul ei ole praegu tõenäoline, et kolmandatest riikidest saabuvate kolmandate riikide kodanike hulgas on nii märkimisväärsel hulgal nakatunuid, et see võiks mõjutada epidemioloogilist olukorda Eestis. Arvestades asjaolu, et epidemioloogiline olukord nii nakatumise kui ka hospitaliseerimise näitajate poolest on oluliselt paranenud, ei ole piirangu säilitamine põhjendatud.

Käesolev korraldus jõustub selle Riigi Teatajas avaldamisest järgmisel päeval.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json