Teksti suurus:

Vahur Jaakma, Maigi Keerdi ja Mati Miili kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2021
Avaldamismärge:RT III, 17.09.2021, 1

Vahur Jaakma, Maigi Keerdi ja Mati Miili kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 15.09.2021 nr 15

Kaebuse asjaolud

Elva Valla Valimiskomisjon registreeris 10. septembri 2021 otsusega nr 10-6/10 kandidaadid 17. oktoobril 2021 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks.

Kaebuse sisu

13. septembril 2021 esitasid Elva vallas Isamaa Erakonna nimekirjas kandideerivad kandidaadid Vahur Jaakma, Maigi Keerd ja Mati Miil kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotlevad Elva Valla Valimiskomisjoni 10. septembri 2021 otsuse nr 10-6/10 tühistamist osas, millega registreeriti Elva Vallavolikogu valimistel kandidaatideks isikud, kelle tegelik püsiv elukoht ei asu Elva vallas: Urmas Kruuse, Kertu Vuks, Mikk Järv, Marika Saar, Maano Koemets, Aleksander Suvorov, Peeter Ernits ja Sulev Kuus.

Kaebajad leiavad, et neil on kaebeõigus, sest seaduse nõuetele mittevastavate kandidaatide registreerimine mõjutab Isamaa Erakonna nimekirja tulemusi valimistel ja Elva valla valimistulemusi üldiselt.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 5 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerida ainult isik, kelle püsiv elukoht on antud omavalitsuses. Kaebajad leiavad, et Elva Valla Valimiskomisjon on kandideerimisõiguse elukohanõude täitmise hindamisel piirdunud formaalse kontrolliga ja kontrollinud üksnes kandidaadi rahvastikuregistrisse kantud elukohta. KOVVS § 5 lõige 5 tegelikult sellist kriteeriumi ei anna. Püsivaks elukohaks loetakse rahvastikuregistrijärgne elukoht ainult hääletamisõiguse kindlakstegemisel. Tõlgendus, mille kohaselt laieneb sama põhimõte ka kandideerimisõigusele, ei vasta seaduse mõttele ja eesmärgile ning selle probleemsust kinnitab ka Riigikohus oma praktikas (RKPJKo 3-4-1-47-14, p 33). Rahvastikuregistrisse kantavad andmed on lihtsasti muudetavad ja manipuleeritavad.

Valimiskomisjonide tegevuse suhtes kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (HMS) sätteid, arvestades kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse erisusi (RKPJKo 3-4-1-5-09). Haldusmenetluse üheks keskseks põhimõtteks on uurimispõhimõte vastavalt HMS §-le 6. Püsiva elukoha nõude täitmise hindamisel ei saa seega piirduda ainult rahvastikuregistri andmete formaalse kontrollimisega. Kui ka esialgse otsustuse kandidaadi registreerimise kohta saabki üldjuhul teha rahvastikuregistri andmete põhjal, ei tähenda see, et registreerimisotsuse tegemisel või kaebuse lahendamisel saaks eirata ilmselgeid tõendeid, mis kinnitavad, et isiku tegelik elukoht antud kohalikus omavalitsuses ei asu. Selline formalistlik suhtumine elukohatsensuse nõudesse läheb vastuollu kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eesmärgiga ning õõnestab valimiste korraldust ja demokraatiat üldiselt. Kaebusele on lisatud iga kandidaadi kohta kuvatõmmised, mis kaebajate väitel kinnitavad, et isiku elukoht ei ole Elva vallas.


Elva Valla Valimiskomisjoni seisukoht

Elva Valla Valimiskomisjon palub jätta Vahur Jaakma, Maigi Keerdi ja Mati Miili esitatud kaebus Elva Valla Valimiskomisjoni 10. septembri 2021 otsusele nr 10-6/10 rahuldamata. Valimiskomisjon on lähtunud kandidaatide registreerimisel KOVVS-is sätestatust, et kandideerida võib iga hääleõiguslik Eesti kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas. Elva Valla Valimiskomisjon kontrollis kõikide vallas kandideerijate vastavust nõuetele ja registreeris nad kandidaatideks. Püsiva elukoha mõiste tõlgendamisel on valimiskomisjon lähtunud Riigikohtu 2. oktoobri 2013 kohtulahendist nr 3-4-1-45-13, milles kohus on sidunud kandideerija püsiva elukoha nõude rahvastikuregistrijärgse elukohaga. Sama kohtulahendi punkti 29 kohaselt on kolleegium leidnud, et KOVVS § 5 lõige 5 näeb ette, et isik peab kandideerimisõiguse olemasoluks olema rahvastikuregistri andmetel vastava valla või linna elanik alates valimisaasta 1. augustist katkematult.

Samuti on Riigikohus lahendis 3-4-1-47-14 (p 33) leidnud, et nii KOVVS § 5 lõige 5 kui ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 18 lõike 1 punkt 3 seovad õiguslikud tagajärjed (kandideerimisõiguse olemasolu ja volituste lõppemine) terminiga „püsiv elukoht“ tähistatud mõistega. KOVVS § 5 lõike 1 kohaselt on püsiv elukoht „elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse“. Elukoha püsivuse hindamise muid kriteeriume KOKS ja KOVVS ei nimeta ega viita selles küsimuses ka mõnele teisele õigusaktile. Rahvastikuregistri seaduse § 68 kohaselt lasub rahvastikuregistris kajastuvate elukohaandmete olemasolu ja õigsuse tagamise kohustus isikul endal. Kandidaatide elukohta kontrolliti rahvastikuregistrist läbi valimiste infosüsteemi (vis.ee). Kõikide kaebuses nimetatud kandidaatide elukohad rahvastikuregistri andmetel olid 1. augusti 2021 seisuga Elva vallas.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. KOVVS § 63 kohaselt on kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. KOVVS § 64 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil, valimisliidul ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Vastavalt KOVVS § 65 lõike 1 punktile 4 tuleb kaebuses ära näidata, kuidas vaidlustatav otsus või toiming rikub kaebaja õigusi. Kaebajad kandideerivad Elva vallas Isamaa Erakonna nimekirjas ning nad on põhjendanud oma subjektiivsete õiguste rikkumist sellega, et seaduse nõuetele mittevastavate kandidaatide registreerimine mõjutab seaduse nõuetele vastava Isamaa Erakonna nimekirja tulemusi valimistel ja Elva valla valimistulemusi üldiselt. Hääled, mis antakse ebaõigesti registreeritud kandidaatidele, peaksid jagunema seaduse nõuetele vastavate kandidaatide vahel.

Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et kaebuse esitajate kaebeõigust tuleb jaatada, vastasel juhul ei oleks kellelgi õigust vaidlustada seaduse nõuetele mitte vastava kandidaadi registreerimist.

2. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Elva Valla Valimiskomisjoni seisukohtadega ja leiab, et valla valimiskomisjon peab lähtuma kandidaatide registreerimisel kandidaatide rahvastikuregistrisse kantud elukohtadest. KOVVS § 37 lõige 3 punkt 3 sätestab, et registreerimata jäetakse kandidaat, kes ei vasta KOVVS § 5 lõikes 5 sätestatud nõuetele ehk kelle püsiv elukoht ei ole selles linnas või vallas. Kandidaadi püsiva elukoha mõiste tõlgendamisel tuleb kohaldada KOVVS § 5 lõikeid 1 ja 5 süstemaatiliselt ning seega on kandidaadi püsiv elukoht see elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse. Samuti määratlevad KOVVS § 57 lõige 3 ja 571 lõige 3 kandidaadi püsiva elukoha nõude kandideerimisel selliselt, et püsiv elukoht on rahvastikuregistrisse kantud elukoht. Need sätted reguleerivad küll täiendavaid valimisi ja uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste erisusi, kuid pole alust arvata, et seadusandja soovis samas seaduses anda ühele terminile erinevates sätetes erineva tähenduse. Seda, kuidas määratletakse püsiv elukoht ja milline peab olema kandidaadi piisav seos selle piirkonnaga, kus ta kandideerib, saab otsustada ainult seadusandja.

3. Kaebaja seisukohta, et Elva Valla Valimiskomisjonil tulnuks rakendada haldusmenetluse seadusest tulenevat uurimispõhimõtet ja välja selgitada kandidaatide tegelikud elukohad, Vabariigi Valimiskomisjon ei jaga. Seadus ei anna valla ja linna valimiskomisjonidele volitusi isiku elukoha välja selgitamiseks muul viisil kui rahvastikuregistri kande alusel. Järelikult valimiskomisjoni  tehtav elukoha kontroll saab olla vaid formaalne.  

4. Valla valimiskomisjoni pädevuses on KOVVS § 13 lõike 1 kohaselt registreerida nõuetekohaselt esitatud kandidaadid. Vaidlusaluste kandidaatide elukohad olid 1. augusti 2021 seisuga rahvastikuregistri andmetel registreeritud Elva vallas. Valla valimiskomisjon ei või seaduslikkuse põhimõttele tuginedes teistsugustele elukoha andmetele tugineda.


Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta kaebus rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json