Teksti suurus:

Meelis Kaldalu kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 17.10.2017, 1

Meelis Kaldalu kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 15.10.2017 nr 36

Kaebuse asjaolud ja sisu

Meelis Kaldalu esitas 10. oktoobril 2017 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles taotleb Vabariigi Valimiskomisjoni seisukohavõttu põhiseadusega vastuolus olevate valimiste läbiviimise kohta, Tartu linnasekretäri ja linna valimiskomisjoni esimehe Jüri Mölderi käitumise ebaseaduslikkuse tuvastamist valijate nimekirja muutmise kaebuse mittemenetlemise episoodis, käimasolevate valimiste tühistamist ning uute valimiste väljakuulutamist Tartu Linnavolikogu ja Tähtvere Vallavolikogu valimiseks ning Vabariigi Valimiskomisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumist põhiseadusliku järelevalve teostamiseks.

Kaebaja väitel informeeris ta 8. septembril 2017 Tartu Linna Valimiskomisjoni esimeest suuliselt, et valijate nimekirjade koostamisel on tehtud viga, kuna Tähtvere valla valijad ei tohiks olla Tartu Linnavolikogu valijate nimekirjas. Kuna linnasekretär selle alusel valijate nimekirja muutmiseks toiminguid ei teinud, esitas ta 21. septembril 2017 Tartu Linna Valimiskomisjonile samasisulise kirjaliku kaebuse.

Komisjoni hinnangul ei vastanud esitatud pöördumine kaebusele esitatavatele nõuetele. Seetõttu käsitas komisjon seda märgukirjana ning vastas Meelis Kaldalule 9. oktoobril 2017 kirjaga nr 20-4.2/15892.

Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses väidab Meelis Kaldalu, et linnasekretär oleks tema kaebuse valijate nimekirjast hääleõiguseta isikute kustutamiseks pidanud ühes omapoolsete selgitustega esitama halduskohtule. Kuna seda ei tehtud, on tekkinud ebaseaduslik olukord. Kaebaja väljendab ka kahtlusi Tartu Linnavolikogu valimiseks registreeritud kandidaatide nõuetelevastavuse osas, kuna kandidaatidena on registreeritud Tähtvere vallas elavaid isikuid.

Tartu Linna Valimiskomisjoni selgitused

Tartu Linna Valimiskomisjon selgitab, et Meelis Kaldalu protesteeris 8. septembril 2017 toimunud Tartu Linnavolikogu kandidaatide registreerimisel suuliselt Tähtvere vallas elavate isikute kandidaadina registreerimise vastu. Talle selgitati nii kandidaatide registreerimise korda kui ka võimalust otsus vaidlustada. Tähtvere valla elanikke valijate nimekirja kuulumise küsimused sel kohtumisel ei tõusetunud.

21. septembril 2017 edastas Meelis Kaldalu Tartu Linna Valimiskomisjonile pöördumise, mille sisu analüüsides otsustati sellele vastata kui märgukirjale. Meelis Kaldalu kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile on eksitav selles osas, et ei tema 08. septembri 2017 suulisest pöördumisest ega 21. septembri 2017 e-kirja teel edastatud pöördumisest ei nähtunud KOVVS § 30 lõikes 2 sätestatud taotlust valijate nimekirja muutmiseks. On eluliselt ebausutav, et ta 8. septembril seda ka taotlenud oleks, kuna selleks ajaks ei olnud valijate nimekirju veel koostatud. Oma kirjalikus pöördumises taotles ta (a) väljakuulutatud valimisringkondade tühistamist ja (b) kandidaatide nimekirja täpsustamise väljakuulutamist. Kumbki taotlus ei ole vaadeldav valijate nimekirja muutmise avaldusena. Alles pärast Tartu Linna Valimiskomisjoni 9. oktoobri 2017 kirja, milles selgitati ka valijate nimekirja koostamise põhimõtteid, asus Meelis Kaldalu oma 21. septembri 2017 pöördumist käsitama kui valijate nimekirja muutmise avaldust.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul vaidlustab Meelis Kaldalu Tartu Linna Valimiskomisjoni toimingut, millega tema 21. septembri 2017 kaebusele vastati kirjaga ning jäeti see halduskohtule edastamata.

2. KOVVS § 63 kohaselt saab valimiskaebemenetluses esitada kaebuse valla või linna valimiskomisjoni otsuse läbivaatamiseks ja tühistamiseks või valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toimingu seadusevastaseks tunnistamiseks.

3. Valijate nimekirjade koostamine on KOVVS § 27 lg 1 kohaselt rahvastikuregistri vastutava töötleja ülesanne. Paranduste ja muudatuste tegemise korraldamine valijate nimekirjades on valla või linnasekretäri pädevuses (KOVVS §-d 29 ja 30). Valijate nimekirja muutmist puudutavaid toiminguid on isikul võimalik vaidlustada halduskohtus. KOVVS § 30 lg 5 kohaselt esitatakse vastav kaebus valla- või linnasekretärile, kes edastab selle ühes omapoolsete selgitustega halduskohtule.

4. Eeltoodust tulenevalt ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses hinnata valla- või linnasekretäri tegevust valijate nimekirjades muudatuste tegemiseks esitatud kaebuste edastamisel.

5. Kuna Meelis Kaldalu adresseeris oma 21. septembri 2017 pöördumise mitte linnasekretärile, vaid Tartu Linna Valimiskomisjonile, hindab Vabariigi Valimiskomisjon, kas Tartu Linna Valimiskomisjon oleks pidanud seda mõistma kui halduskohtule adresseeritud kaebust või valimiskaebust ning selle vastavalt linnasekretärile või Vabariigi Valimiskomisjonile edastama.

6. Halduskohtule peab linnasekretär KOVVS § 30 lg 5 alusel edastama valijate nimekirjas muudatuse tegemata jätmise peale esitatud kaebuse. Meelis Kaldalu pöördumises ei vaidlustatud linnasekretäri vastavat toimingut, samuti ei vastanud see HKMS-s halduskohtule esitatavale kaebusele sätestatud nõuetele. Seega ei pidanud Tartu Linna Valimiskomisjon seda mõistma kui halduskohtule mõeldud kaebust, mis oleks tulnud vastavalt pädevusele linnasekretärile edastada.

7. Meelis Kaldalu pöördumine ei vastanud ka valimiskaebuse tunnustele. Selles ei vaidlustatud ühtki valimiskomisjoni otsust ega toimingut. Meelis Kaldalu avaldas pöördumises rahulolematust Tartu Linnavolikogu valijate nimekirjade üle, kuid ei näidanud, kuidas on valijate nimekirjade koostamisel tema subjektiivseid õigusi rikutud. Isiklike arusaamade tutvustamine ei nõua kaebusena lahendamist, kaebusena käsitamiseks peaks esitatud pöördumine vähemalt kõige olulisemas osas vastama valimiskaebusele esitatavatele nõutele. Meelis Kaldalu ei esitanud oma pöördumises ka valijate nimekirja puudutavaid taotlusi. Seega ei olnud Tartu Linna Valimiskomisjonil kohustust seda Vabariigi Valimiskomisjonile lahendamiseks edastada.

8. Meelis Kaldalu pöördumine ei jäänud Tartu Linna Valimiskomisjoni poolt tähelepanu ega vastuseta. Komisjon lähtus MSVS sätetest ning vastas Meelis Kaldalule seadusega ette nähtud tähtaja jooksul, selgitades talle KOVVS-s sisalduvaid põhimõtteid. Seega täitis komisjon oma kohustuse isikule vastata.

9. Komisjon selgitab kaebajale, et praeguse Tähtvere valla elanikud kuuluvad Tartu Linnavolikogu valijate nimekirja põhjusel, et Tähtvere valla liitumisel Tartu linnaga moodustatakse uus haldusüksus nimega Tartu linn (VVm 13.07.2017 nr 127, § 1 lg 1). Kuna tegu on Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega, kinnitas KOVVS § 703 lg 2 p 2 kohaselt Tartu maavanem ühinemisel moodustuva uue linna territooriumil ühe valimisringkonna, mis hõlmab Tartu linna ja Tähtvere valla haldusterritooriumeid (Tartu maavanema 17.07.2017 korraldus nr 1-1/752). Maavanema korraldust oli võimalik vaidlustada vaidemenetluse korras või halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

10. Ehkki Meelis Kaldalu käesolevas kaebuses kandidaatide nimekirjas osas taotlusi ei esita, selgitab komisjon ka seda, et kandidaatide registreerimise otsust on võimalik vaidlustada kolme päeva jooksul vastava otsuse tegemisest. Tartu Linnavolikogu valimiseks registreeriti kandidaadid 08. septembril 2017. Selle otsuse vaidlustamise tähtaeg on möödunud.

11. Ülaltoodud põhjustel tuleb kaebus jätta rahuldamata.


Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus rahuldamata.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json