Teksti suurus:

Ado Pallase kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2010
Avaldamismärge:RT III, 17.11.2010, 1

Ado Pallase kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.11.2010 nr 52

 

Kaebuse asjaolud

1. Vasalemma Vallavolikogu kinnitas 28. jaanuaril 2010. a otsusega nr 14 Vasalemma Vallavalitsuse liikmeks volikogu liikme Ado Pallase. Vasalemma vallavanema 3. veebruari 2010. a käskkirjaga nimetati Ado Pallase 1. veebruarist 2010. a Vasalemma Vallavalitsuse arendusnõuniku ametikohale.

2. Vasalemma Valla Valimiskomisjon võttis 3. veebruaril 2010. a vastu otsuse nr 3, millega peatati Ado Pallase volikogu liikme volitused ning määrati volikogu liikmeks Hanna Uustal alates 29. jaanuarist 2010. Samuti võttis valla valimiskomisjon vastu otsuse nr 4, millega lõpetati Hanna Uustali volikogu liikme volitused ning määrati volikogu liikmeks Paul Lauri alates 29. jaanuarist 2010.

3. Vasalemma vallavanema 19. oktoobri 2010. a käskkirjaga vabastati Ado Pallase arendusnõuniku ametikohalt. 22. oktoobril 2010. a astus Ado Pallase tagasi vallavalitsuse liikme kohalt. 25. oktoobril 2010. a võttis Vasalemma Valla Valimiskomisjon vastu otsuse nr 9, millega otsustati taastada Ado Pallase volitused volikogu liikmena ning lõpetada asendusliikme Paul Lauri volitused alates 25. oktoobrist 2010.

 

Kaebuse läbivaatamine maakonna valimiskomisjonis

4. 27. oktoobril 2010. a esitas Paul Lauri kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile, milles taotles Vasalemma Valla Valimiskomisjoni 25. oktoobri 2010. a otsuse tühistamist. Kaebaja leidis, et KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt oleks valla valimiskomisjon pidanud Ado Pallase volitused lõpetama seoses ametnikuks nimetamisega. Kaebaja leidis, et lähtudes seaduse mõttest ja võimude lahususe põhimõttest ei ole õige käsitleda Ado Pallast ainult vallavalitsuse liikmena, arvestamata tema nimetamist ametnikuks.

5. Harju Maakonna Valimiskomisjon vaatas kaebuse läbi 5. novembri 2010. a otsusega nr 1, rahuldas selle ning tühistas Vasalemma Valla Valimiskomisjoni 25. oktoobri 2010. a otsuse nr 9. Ühtlasi tegi maakonna valimiskomisjon Vasalemma Valla Valimiskomisjonile ettekirjutuse teha otsus, millega lõpetatakse Ado Pallase volikogu liikme volitused ning ettekirjutuse kõrvaldada Vasalemma Valla Valimiskomisjoni 3. veebruari 2010. a otsustes nr 3 ning 4 esinevad puudused, viies need vastavusse KOKS § 20 lõikega 3.

6. Harju Maakonna Valimiskomisjon leidis, et kui isiku volitused volikogu liikmena on peatunud, ei lõpe tema volikogu liikme volitused, kui ta nimetatakse volikogu liikme volituste peatumise ajal sama valla-  või linnavalitsuse ametnikuks. Ado Pallase volikogu liikme volitused said KOKS § 18 alusel lõppeda üksnes juhul, kui nende volituste lõppemise hetk oli varasem volikogu liikme volituste peatumise hetkest KOKS § 19 alusel. KOKS § 20 lõige 3 sätestab, et volikogu liikme volitused peatuvad ning asendusliikme volitused volikogu liikmena algavad valla või linna valimiskomisjoni otsuste jõustumise hetkest. Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine vormistatakse ühe otsusega. Seega ei saa seaduse kohaselt peatada volikogu liikme volitusi tagasiulatuvalt. Seetõttu on Vasalemma Valla Valimiskomisjoni 3. veebruari 2010. a otsused nr 3 ja 4, millega Hanna Uustal ning Paul Lauri määrati volikogu liikmeks tagasiulatuvalt (alates 29.01.2010) mitteõiguspärased. Kuivõrd valla valimiskomisjon pidanuks 3. veebruaril 2010. a tegema KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel otsuse Ado Pallase volikogu liikme volituste lõppemise kohta, ei olnud valla valimiskomisjonil alust 25. oktoobril 2010. a Ado Pallase volikogu liikme volitusi taastada. Seega on Vasalemma Valimiskomisjoni 25. oktoobri 2010. a otsus nr 9 mitteõiguspärane ning Paul Lauri kaebus tuleb rahuldada.

 

Kaebuse sisu

7. Ado Pallase esitas 8. novembril 2010. a kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotles Harju Maakonna Valimiskomisjoni 5. novembri 2010. a otsuse nr 1 resolutiivosa punktide 1–3 tühistamist. Kaebuse kohaselt jõustus volikogu otsus kaebaja vallavalitsuse liikmeks nimetamise kohta KOKS § 23 lõike 3 kohasest teatavakstegemisest, s.t 28. jaanuaril 2010. a, kuna ta ise osales samal volikogu istungil. Kaebaja alustas koheselt Vasalemma Vallavalitusse liikme kohustuste täitmist, osaledes s.h 2. veebruaril 2010. a vallavalitsuse istungil kui valitsuse liige, teadmisega et ta ei ole enam volikogu liige ning tema volitused on peatunud. KOKS-i kohaselt peaks olema võimalus teha volikogu liikme volituste peatamine valimiskomisjoni otsuse alusel ka tagantjärgi, kui sellega ei teki õiguslikku segadust. Vasalemma Valla Valimiskomisjoni 3. veebruari 2010. a otsuseid nr 3 ja 4 on huvitatud isikud aktsepteerinud ning ei ole tähtaegselt vaidlustanud. Teadmisest, et kaebaja volikogu liikme volitused on peatunud, on tehtud ka vallavanema 3. veebruari 2010. a käskkiri kaebaja teenistusse nimetamiseks.

 

Harju Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

9. Harju Maakonna Valimiskomisjon jääb oma 8. novembri 2011. a selgituses oma seisukohtade juurde.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

10. Ado Pallase on käesolevas asjas huvitatud isikuks, kuna vaidlustatud Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsusest sõltub tema volikogu liikme volituste olemasolu.

11. Vabariigi Valimiskomisjon ei nõustu täies ulatuses Harju Maakonna Valimiskomisjoni järeldusega, mille kohaselt juhul kui isiku volitused volikogu liikmena on peatunud, ei lõpe tema volikogu liikme volitused, kui ta nimetatakse volikogu liikme volituste peatumise ajal sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Volikogu liikme volituste peatumine või peatamine ei välista, et KOKS § 18 ei oleks volikogu liikme suhtes üldse rakendatav. Volikogu liige ei saa näiteks peatada volitusi oma avalduse alusel (KOKS § 19 lg 2 p 3), et ennetada volituste ennetähtaegset lõppemist KOKS § 18 alusel.

12. Seetõttu tuleb kõigepealt võtta seisukoht küsimuses, kas vallavalitsuse liikme, kelle volikogu liikme volitused on peatunud KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel, volitusi mõjutab nimetamine valla ametnikuks, mis KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt toob kaasa volikogu liikme volituste lõppemise.

13. Vabariigi Valimiskomisjon on 4. veebruari 2008. a otsuses nr 92 seda analüüsinud ning leidnud, et: „KOKS-is puudub üheselt sätestatud regulatsioon olukorra kohta kui isik on samaaegselt vallavalitsuse liige ning vallaametnik. Kuid arvestades, et vallavalitsuse liikmed (sh  vallavanem ja abivallavanemad) võivad ühtlasi olla ka vallametnikud, on KOKS § 19 lõige 3 KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 erijuhuks, nagu ka KOKS § 19 lõige 2 punkt 1 on erijuhuks KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 suhtes. Vallavalitsuse liikme volituste lõppenuks lugemine põhjendusel, et ta on ühtlasi ka vallaametnik, piirab ebaproportsionaalselt valituks osutunud isiku võimalust oma mandaati realiseerida. Ka valitsuse liikmeks valitud volikogu liikme volituste peatamine tagab avaldaja poolt esile toodud võimude lahususe põhimõtte järgimist”.

14. Nagu nähtub kaebuse asjaoludest, kinnitati Ado Pallase vallavalitsuse liikmeks 28. jaanuaril 2010. a ning nimetati valla ametnikuks (vallavalitsuse arendusnõunikuks) 3. veebruaril 2010. a. Seega tulnuks pärast 28. jaanuari 2010. a tema volikogu liikme volitused peatada, mitte lõpetada. Seda Vasalemma Valla Valimiskomisjon ka tegi. Vasalemma Valla Valimiskomisjon on otsuse tegemisel lähtunud talle teadaolevatest asjaoludest – s.t et alates 28. jaanuarist 2010. a oleks tulnud Ado Pallase volitused peatada ning sellest lähtuvalt ka toiminud. KOKS § 20 lõige 4 näeb ette, et valla valimiskomisjon teeb KOKS  §-des 18, 19 ja 20¹ ettenähtud otsused viie tööpäeva jooksul – seega ka volituste peatamise ja asendusliikme määramise otsuse vastavalt KOKS § 20 lõikele 3. Volituste peatamise otsus on tehtud 3. veebruaril 2010. a, s.t KOKS § 20 lõikes 4 sätestatud tähtaega järgides.

15. Vabariigi Valimiskomisjon ei nõustu Harju Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, et kuna Vasalemma Valla Valimiskomisjon tegi Ado Pallase volituste peatamise otsuse alles 3  veebruaril 2010. a, oleks tulnud Ado Pallase volikogu liikme volitused lugeda ennetähtaegselt lõppenuks KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel. Kui eeldada, et valla valimiskomisjon oleks otsuse tegemisel pidanud arvestama ka hilisemat vallaametnikuks nimetamise fakti (vallavanema 3.02.2010 käskkiri), sõltunuks Ado Pallase volikogu liikme volituste peatamine või lõppemine täies ulatuses sellest, mis päeval valimiskomisjon otsuse tegemiseks kogunes. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub, et volikogu liikme volitusi ei saa peatada tagasiulatuvalt, kuid see ei tähenda, et volitusi poleks saanud peatada valla valimiskomisjoni otsuse tegemise päeva seisuga.

16. Ülaltoodust tulenevalt on Vasalemma Valla Valimiskomisjoni 25.10.2010. a nr 9 otsus „Volikogu liikmete volituste taastamine” seadusega kooskõlas.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 ning § 65 lõike 6 punktist 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Ado Pallase kaebus rahuldada.

2. Tühistada Harju Maakonna Valimiskomisjoni 5. novembri 2010. a otsus nr 1.

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Heiki Sibul
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json