Teksti suurus:

Peaministri 13. märtsi 2020. a korralduse nr 25 „Eriolukorra juhi korraldus“ kehtetuks tunnistamine ning 13. märtsi 2020. a korralduse nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“ ja 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2020
Avaldamismärge:RT III, 18.03.2020, 1

Peaministri 13. märtsi 2020. a korralduse nr 25 „Eriolukorra juhi korraldus“ kehtetuks tunnistamine ning 13. märtsi 2020. a korralduse nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“ ja 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Vastu võetud 18.03.2020 nr 40

Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 ja § 31 lõike 3 alusel ning tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Tunnistada kehtetuks peaministri 13. märtsi 2020. a korraldus nr 25 „Eriolukorra juhi korraldus“.

2. Muuta peaministri 13. märtsi 2020. a korraldust nr 26 „Eriolukorra juhi korraldus“, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas Politsei- ja Piirivalveametile nõude koguda mehitatud piiripunktides andmeid isiku, tema reisiteekonna, kontaktandmete ja elu- või viibimiskoha kohta, järgmiselt:

1) sõnastada punkti 1 alapunkt 2 järgmiselt:
   „2) Politsei- ja Piirivalveametil rakendada piiriületuspunktides sanitaarkontrolli, et tuvastada visuaalselt isikute viirusele viitavad haigussümptomid. Isikut peab teavitama Eestis viiruse leviku tõkestamiseks kehtivatest reeglitest;“;

2) tunnistada punkti 1 alapunkt 3 kehtetuks;

3) sõnastada punkt 2 järgmiselt:
2. Korrakaitseseaduse § 30 alusel võib Politsei- ja Piirivalveamet küsida piiripunktides järgmisi andmeid: isiku nimi, lähteriik, transiitriik, sihtriik, e-post, telefon, elukoht või viibimiskoht Eestis.“;

4) täiendada korraldust lause „Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.“ järel lausega „Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.“.

3. Muuta peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ järgmiselt:

1) jätta punktist 1 välja tekstiosa „tervisedeklaratsioonis või tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis märgitud“;

2) sõnastada punkti 3 alapunkt 61 järgmiselt:
   „61) isikud, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiriga vahetult piirnevate kohaliku omavalitsuse üksuste vahel;“;

3) sõnastada punkti 3 alapunkt 7 järgmiselt:
   „7) Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ punktis 2 nimetatud isikud, kelle suhtes Politsei- ja Piirivalveamet ei kohalda liikumisvabaduse piirangut, ja välismaalased, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on andnud sama korralduse punkti 6 alapunkti 2 alusel loa eritaotluse alusel Eestisse siseneda.“.

4. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

5. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega täpsustatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks kehtestatud meetmeid, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korralduses sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Eriolukorra juht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json