Teksti suurus:

Eriolukorra juhi korraldus

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 18.03.2020, 3

Eriolukorra juhi korraldus

Vastu võetud 13.03.2020 nr 26
RT III, 14.03.2020, 3
jõustumine 13.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2020RT III, 18.03.2020, 118.03.2020

1. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel:
  1) Kohaliku omavalitsuse üksustel välja töötada ja pakkuda esimesel võimalusel lahendused, kuidas tagatakse lasteaiaealiste laste hoid juhul, kui nende vanemad peavad olema tööl, ning esitada need viivitamatult eriolukorra juhile;
  2) Politsei- ja Piirivalveametil rakendada piiriületuspunktides sanitaarkontrolli, et tuvastada visuaalselt isikute viirusele viitavad haigussümptomid. Isikut peab teavitama Eestis viiruse leviku tõkestamiseks kehtivatest reeglitest;
[RT III, 18.03.2020, 1 - jõust. 18.03.2020]
  3) [kehtetu - RT III, 18.03.2020, 1 - jõust. 18.03.2020]
  4) Välisministeeriumil koostöös Riigikantseleiga tagada saatkondade ja nende riikide kodanike teavitamine.

2. Korrakaitseseaduse § 30 alusel võib Politsei- ja Piirivalveamet küsida piiripunktides järgmisi andmeid: isiku nimi, lähteriik, transiitriik, sihtriik, e-post, telefon, elukoht või viibimiskoht Eestist.
[RT III, 18.03.2020, 1 - jõust. 18.03.2020]

3. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil, Sotsiaalministeeriumil ja Välisministeeriumil koostöös reisilaevandusettevõtjatega:
  1) töötada välja ja rakendada meetmeid viiruse leviku piiramiseks;
  2) teavitada reisijaid juba pileti ostmisel ja ka neid, kes on juba pileti ostnud ülalnimetatud isolatsiooni nõudest.

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.


Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on kirjas korralduse seletuskirjas. Korralduse seletuskiri avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.
[RT III, 18.03.2020, 1 - jõust. 18.03.2020]

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json