Teksti suurus:

Kandidaadi registreerimata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2019
Avaldamismärge:RT III, 18.04.2019, 1

Kandidaadi registreerimata jätmine

Vastu võetud 16.04.2019 nr 102

Asjaolud

Meelis Kaldalu esitas riigi valimisteenistusele e-kirjaga 06.04.2019 kell 17.59 digitaalselt allkirjastatult üksikkandidaadi registreerimise avalduse ja kandideerimisavalduse 26.05.2019  toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimiseks.

Riigi valimisteenistus kontrollis esitatud dokumente ja leidis, et puudub EPVS § 29 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutav kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

Meelis Kaldalu on kandideerimisavaldusele lisanud  avalduse, milles väidab, et kautsjoni määramine ning selle alused valimisseadustes on põhiseadusvastased ja palub end registreerida Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadiks vastavalt EPVS § 4 lõikele 4.

EPVS § 29 lõike 2 kohaselt lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimispäevale eelneval 50. päeval kell 18.00. 26.05.2019 toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine seega 06.04.2019 kell 18.00.

EPVS § 30 lõige 6 sätestab, et kui erakond või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 50. päeval enne kella 18.00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 43. päeval enne kella 18.00. 

Riigi valimisteenistus tegi Meelis Kaldalule 06.04.2019 ettepaneku tasuda kautsjon ja esitada kautsjoni tasumist tõendava  maksekorralduse koopia. Vastavalt EPVS § 30 lõikele 6 tuli puuduv dokument esitada hiljemalt 13.04.2019 enne kella 18.00.

13.04.2019 kella 18.00-ks Meelis Kaldalu ei esitanud kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat ega tasunud EPVS § 29 lõike 5 kohast kautsjonit.

EPVS § 31 lõike 1 kohaselt registreerib Vabariigi Valimiskomisjon kõik selle seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud nende registreerimiseks esitamise järjekorras pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. EPVS § 29 lõike 4 kohaselt esitab üksikkandidaat riigi valimisteenistusele kandidaadi registreerimise avalduse, kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia ja kandideerimisavalduse.

2. EPVS § 31 lõike 3 punkt 2 sätestab, et kui EPVS § 30 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul ei esitanud dokumentide esitaja puuduvaid dokumente või andmeid või ei parandanud kandideerimisdokumentides vigu, jätab valimiskomisjon registreerimata kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, või kelle dokumentides on olulisi puudusi.

3. Meelis Kaldalu ei ole esitanud EPVS § 29 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutavat kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat. Tegemist on dokumendiga, mille puudumine on EPVS § 31 lõike 3 punkti 2 kohaselt kandidaadi registreerimata jätmise aluseks. EPVS § 29 lõike 5 kohaselt kannab erakond või üksikkandidaat enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonina summa, mille suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga viis alammäära iga registreerimiseks esitatud isiku kohta. Kautsjoni suuruseks on 2019. aastal 2700 eurot isiku kohta. Kautsjoni tasumiseks ettenähtud Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonit laekunud ei ole, puuduvad ka muud andmed, et Meelis Kaldalu kautsjon oleks tasutud. Seadus ei näe ette kautsjonist vabastamise võimalust ega ka võimalust esitada kandideerimisdokumentides sellekohast  avaldust. Kautsjoni tasumine on Euroopa Parlamendi valimistel kandidaatide registreerimiseks esitamise eeltingimus (EPVS § 29 lõige 5). Seetõttu ei ole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik Meelis Kaldalu 26.05.2019 toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadiks registreerida.


EPVS § 31 lõike 3 punkti 2 ja lõike 4 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta 26.05.2019 toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadiks registreerimata Meelis Kaldalu.


Vastavalt EPVS §-le 701 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json