Teksti suurus:

Kandidaadi registreerimata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2019
Avaldamismärge:RT III, 18.04.2019, 2

Kandidaadi registreerimata jätmine

Vastu võetud 16.04.2019 nr 103

Asjaolud

Teet Raatsin esitas e-kirjaga 03.04.2019 Vabariigi Valimiskomisjonile Romeo Kalda esindajana üksikkandidaadi registreerimise avalduse Romeo Kalda registreerimiseks 26.05.2019 toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel. Esitatud dokumentides puudus kautsjoni tasumist tõendav maksekorraldus ja kandidaadi poolt allkirjastatud kandideerimisavaldus. Avalduses oli ka taotlus Romeo Kalda kautsjoni tasumisest vabastamiseks või alternatiivselt osaliselt vabastamiseks.  Vabariigi Valimiskomisjon arutas Romeo Kalda taotlust 04.04.2019 koosolekul ja palus riigi valimisteenistusel vastata taotluse esitajale EPVS § 30 alusel.

EPVS § 30 lõige 3 sätestab, et juhul kui riigi valimisteenistusele ei ole esitatud kõiki kandidaadi registreerimiseks nõutavaid dokumente, esitatud dokumentides on vigu või neis on andmeid puudu, teeb dokumentide vastuvõtja dokumentide esitajale ettepaneku esitada nõutavad dokumendid või andmed või parandada vead. Kõik esitatud dokumendid tagastatakse. Riigi valimisteenistus tegi 05.04.2019 e-kirjaga Teet Raatsinile ettepaneku kandideerimisdokumentides vigade parandamiseks ja puuduvate dokumentide esitamiseks ning vastavalt  EPVS § 29 lõikele 2 palus kandideerimisdokumendid uuesti esitada hiljemalt 6. aprillil 2019 enne kella 18.00. Kirjas selgitati ka, et seadus ei näe ette kautsjonist vabastamise võimalust.

EPVS § 29 lõike 2 kohaselt lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimispäevale eelneval 50. päeval kell 18.00. 26.05.2019 toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine seega 06.04.2019 kell 18.00.

Teet Raatsin esitas riigi valimisteenistusele e-kirjaga 06.04.2019 kell 17.35 tema poolt digitaalselt allkirjastatult üksikkandidaadi Romeo Kalda registreerimise avalduse ja kandideerimisavalduse 26.05.2019  toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimiseks. Teet Raatsin on volikirja alusel Romeo Kalda esindaja.

Riigi valimisteenistus kontrollis esitatud dokumente ja leidis, et:
1) puudub EPVS § 29 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutav kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
2) kandideerimisavaldusel puudub  EPVS § 27 lõike 7 kohaselt nõutav kandidaadi allkiri.

EPVS § 30 lõige 6 sätestab, et kui erakond või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 50. päeval enne kella 18.00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 43. päeval enne kella 18.00. 

Riigi valimisteenistus tegi Teet Raatsinile 06.04.2019 ettepaneku esitada Romeo Kalda allkirjaga kandideerimisavaldus ning tasuda kautsjon ja esitada kautsjoni tasumist tõendava  maksekorralduse koopia. Vastavalt EPVS § 30 lõikele 6 tuli vead parandada ja puuduv dokument esitada hiljemalt 13.04.2019 enne kella 18.00.

Romeo Kalda allkirjaga kandideerimisavaldus on esitatud.

13.04.2019 kella 18.00-ks ei esitatud Romeo Kalda kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat ega tasutud EPVS § 29 lõike 5 kohast kautsjonit.

Romeo Kalda kannab vanglakaristust, mida ta kinnitab ka esitatud kandideerimisavalduses.

EPVS § 31 lõike 1 kohaselt registreerib Vabariigi Valimiskomisjon kõik selle seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud nende registreerimiseks esitamise järjekorras pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. EPVS § 31 lõike 3 punkt 3 alusel jätab valimiskomisjon registreerimata kandidaadi, kes ei vasta sama seaduse § 4 lõigetes 4–7 ettenähtud nõuetele. EPVS § 4 lõige 6 punkti 2 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeks kandideerida isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Romeo Kalda ei vasta EPVS § 4 lõike 6 punktis 2 ettenähtud nõuetele, kuna on kohtu poolt süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandev isik.

2. EPVS § 29 lõike 4 kohaselt esitab üksikkandidaat riigi valimisteenistusele kandidaadi registreerimise avalduse, kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia ja kandideerimisavalduse.

3. EPVS § 31 lõike 3 punkt 2 sätestab, et kui EPVS § 30 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul ei esitanud dokumentide esitaja puuduvaid dokumente või andmeid või ei parandanud kandideerimisdokumentides vigu, jätab valimiskomisjon registreerimata kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, või kelle dokumentides on olulisi puudusi.

4. Romeo Kalda ei ole esitanud EPVS § 29 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutavat kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat. Tegemist on dokumendiga, mille puudumine on EPVS § 31 lõike 3 punkti 2 kohaselt kandidaadi registreerimata jätmise aluseks. EPVS § 29 lõike 5 kohaselt kannab erakond või üksikkandidaat enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonina summa, mille suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga viis alammäära iga registreerimiseks esitatud isiku kohta. Kautsjoni suuruseks on 2019. aastal 2700 eurot isiku kohta. Kautsjoni tasumiseks ettenähtud Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonit laekunud ei ole, puuduvad ka muud andmed, et Romeo Kalda kautsjon oleks tasutud. Seadus ei näe ette kautsjonist vabastamise või osalise vabastamise võimalust ega sellise taotluse Vabariigi Valimiskomisjonile esitamise võimalust. Kautsjoni tasumine on  Euroopa Parlamendi valimistel kandidaatide registreerimiseks esitamise eeltingimus (EPVS § 29 lõige 5).

Ülaltoodust tulenevalt ei ole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik Romeo Kaldat 26.05.2019 toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadiks registreerida.


EPVS § 31 lõike 3 punktide 2 ja 3 ning lõike 4 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta 26.05.2019 toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadiks registreerimata Romeo Kalda.


Vastavalt EPVS §-le 701 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json