Teksti suurus:

Avalik-õiguslike ülikoolide kuratooriumide liikmete nimetamine, nende volituste kestuse määramine ja kuratooriumi töökorra kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 16, 270

Avalik-õiguslike ülikoolide kuratooriumide liikmete nimetamine, nende volituste kestuse määramine ja kuratooriumi töökorra kinnitamine

Vastu võetud 18.02.1997 nr 40

Ülikooliseaduse (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965) paragrahvi 20 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Nimetada Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Pedagoogikaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli kuratooriumi liikmed vastavalt käesoleva määruse juurde lisatud nimekirjadele.

2. Määrata avalik-õigusliku ülikooli kuratooriumi liikmete volituste kestuseks 3 aastat.

3. Kinnitada «Avalik-õigusliku ülikooli kuratooriumi töökord» (juurde lisatud).

 

Peaminister Tiit VÄHI

Haridusminister Rein LOIK

Riigisekretär Uno VEERING

 


Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1997. a.
määruse nr. 40 juurde

 

                                Kuratooriumide liikmete nimekirjad

Eesti Muusikaakadeemia: Margus Allikmaa, Ain Heinaru, Ülo Jaaksoo, Märt Kubo, Rein Lang, Toomas Luman, Henn Pärn, Andres Põder, Reet Remmel, Vardo Rumessen, Arvo Volmer
Eesti Kunstiakadeemia:   Igor Gräzin, Eero Jürgenson, Jüri Käo, Rein Loik, Enn Põldroos,  Ants Sild, Marek Strandberg, Olari Taal, Priit Vilba, Ell Väärtnõu, Rein Õunapuu
Tallinna Pedagoogikaülikool:  Georg Aher, Ivi Eenmaa, Arnold Green, Tunne Kelam, Lauri Leesi, Robert Lepikson, Reet Mikkel, Voldemar Pinn, Enn Põldroos, Ülo Pärnits, Anto Raukas, Raul Rebane, Mart Siimann, Mats Traat
Tallinna Tehnikaülikool:  Jüri Engelbrecht, Arvi Freiberg,  Ain Heinaru, Raivo Kallas, Ain Kalmaru, Tõnis Kull, Robert Lepikson, Jürgen Ligi, Leo Mõtus, Edgar Savisaar, Toomas Sõmera, Toomas Tamsar, Viljar Veskiväli, Priit Vilba, Tiit Vähi
Tartu Ülikool: Krista Aru, Pavel Bogovski,  Jüri Engelbrecht, Toomas Hendrik Ilves, Ülo Kaevats, Jaan Kiivit, Ants Käärma, Ants Laaneots, Tiit Laja, Simon Levin, Meelis Milder, Els Oksaar, Anatoli Paal, Hando Runnel, Andres Tarand
Eesti Põllumajandusülikool:  Ain Heinaru, Juhan Laugis, Toivo Maimets, Udo Margna, Toivo Palm, Rein Ratas, Villu Reiljan, Uno Silberg, Arne Sõna, Andres Talijärv, Urmas Tartes, Ilmar Tupits,  Aare Urm, Ülo Vooglaid,  Jaan Õunapuu

 


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1997. a.
  määrusega nr. 40

Avalik-õigusliku ülikooli kuratooriumi töökord

1. Avalik-õigusliku ülikooli kuratoorium (edaspidi kuratoorium) on ülikooli ühiskonnaga sidustav ja nõuandev kogu.

2. Kuratoorium tegutseb käesoleva töökorra, ülikooli põhikirja, ülikooliseaduse (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965) ja teiste õigusaktide alusel.

3. Kuratoorium annab avaliku hinnangu ülikooli tegevusele.

4. Kuratoorium teeb haridusministrile ja ülikooli nõukogule ettepanekuid ülikooli arengut puudutavate küsimuste kohta.

5. Kuratoorium võib teha ülikooli nõukogule ettepanekuid õppevaldkondade, õppesuundade ja uute erialade avamiseks või sulgemiseks, riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohtade jagamiseks õppevormide, õppevaldkondade ja õppesuundade järgi ning õppemaksu kehtestamise ja määra kohta.

6. Kuratoorium aitab kaasa ülikooli põhikirjast ja arengukavast tulenevate olulisemate probleemide lahendamisele.

7. Kuratoorium moodustatakse ülikooli nõukogu ettepanekul väljapaistvatest kultuuri- ja majandusringkondade ning valitsusasutuste esindajatest kolmeks aastaks.

8. Kuratooriumil on 11 kuni 15 liiget.

9. Kuratooriumi liikmed nimetab Vabariigi Valitsus.

10. Kuratooriumi liikmetel on õigus saada informatsiooni ülikooli tegevuse kohta.

11. Kuratooriumi volitatud esindaja võtab sõnaõigusega osa ülikooli nõukogu istungitest.

12. Kuratooriumi peamiseks töövormiks on istung.

13. Oma ülesannete täitmiseks võib kuratoorium rakendada ka teisi tegevusvorme (ajutist töörühma, arupärimist, avalikku pöördumist jms.), mille valiku otsustab kuratoorium.

14. Kuratooriumi istungi kutsub kokku kuratooriumi esimees või tema äraolekul aseesimees vastavalt vajadusele või vähemalt 1/3 kuratooriumi liikmete nõudmisel, kuid mitte harvemini kui kord semestris.

15. Kutsed saadetakse kuratooriumi liikmetele vähemalt kaks nädalat enne istungi toimumist koos päevakava ja teiste vajalike materjalidega.

16. Kuratoorium on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled selle liikmetest.

17. Kuratoorium võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid kohalolevate liikmete lihthäälteenamusega, kusjuures kuratooriumi otsus on nõuandva iseloomuga.

18. Kuratooriumi tööd juhib ja kuratooriumi esindab kuratooriumi esimees, tema äraolekul aseesimees.

19. Kuratooriumi esimees ja aseesimees valitakse kuratooriumi liikmete hulgast salajasel hääletamisel kolmeks aastaks. Valituks loetakse kandidaat, kes saab üle 50 protsendi kohalolijate häältest.

20. Kuratooriumi tööd korraldab ja istungit protokollib ülikooli poolt ametisse määratud sekretär, kes ei ole kuratooriumi liige.

21. Kuratooriumi tegevuse lõpetamine toimub vastavalt ülikooliseadusele, ülikooli põhikirjale ja teistele õigusaktidele.

Haridusminister Rein LOIK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json