Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2021
Avaldamismärge:RT III, 19.02.2021, 3

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Vastu võetud 19.02.2021 nr 75

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ punktiga 125 järgmises sõnastuses:
125. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada punktis 123 nimetatud isiku perekonnaliikmel, kellel ei esine haigusnähte, kui punktis 123 nimetatud isik asub töötama iduettevõttes, tippspetsialistina või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal.“.

2. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 lõike 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna COVID-19 on suure nakatuvusega haigus, mis levib kiiresti ja ulatuslikult ning mille kulg võib olla raske või eluohtlik. Samuti puudub või pole kättesaadav haigusele efektiivne ravi, selle vastu vaktsineerimine on alles algusjärgus ja haiguse levik võib ületada Eesti haiglate ravivõimekuse.

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 välisriigist Eestisse toomise ennetamiseks ja viiruse Eesti-sisese leviku ohu vähendamiseks on riigipiiri seaduse alusel kehtestatud riigipiiri ületamise ajutised piirangud. Riigipiiri ületamise piirangud on vajalikud, kuna COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus SARS-CoV-2 levib maailmas endiselt ja nakatumise määr on mitmes riigis, sh Eestis endiselt kõrge ning jätkuvalt tuuakse Eestisse nakkusjuhte ka välisriikidest.

Korraldusega võimaldatakse kolmandast riigist saabuval kõrgelt kvalifitseeritud töötajal Eestisse siseneda koos pereliikmetega. Muudatus aitab säilitada Eesti atraktiivsust isikutele, kes asuvad tööle Eesti majanduse jaoks olulistesse valdkondadesse, kes on kvalifitseeritud spetsialistid ja kelle mõju Eesti majandusele pikemas perspektiivis on suur. Võttes arvesse, et valdkondlikud tippspetsialistid, iduettevõtete asutajad ja töötajad ning IKT-valdkonna töötajad ei asu üldjuhul teise riiki elama või töötama sissetuleku suurendamise eesmärgil, vaid pigem karjäärialaste ambitsioonide tõttu, on otsuse tegemisel sihtriigi valikul oluline kaal sellel, kas uude elukohta saab kaasa võtta ka pereliikmed.

Kuna muudatus puudutab suhteliselt väikest osa Eestisse tööle asuvaid välismaalasi (arvestades kõikide lühiajaliste töötamiste registreerimiste arvu, umbes 3% registreeritud lühiajalistest töötamistest 2019. aasta andmetel), ei ole muudatuse jõustumisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 välisriigist Eestisse toomise risk suur. Seetõttu on võimalik muudatus teha ka ajal, mil haigestumus COVID-19 haigust põhjustavasse koroonaviirusesse SARS-CoV-2 on Eestis tõusutrendis.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json