Teksti suurus:

Kohustusliku keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 19.04.2022, 4

Kohustusliku keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes

Vastu võetud 14.04.2022 nr 119

Riigihangete seaduse § 42 lõike 2 alusel:

1. Nimetada valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste infotehnoloogia valdkonna riigihangetes kohustuslikuks keskseks hankijaks Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (edaspidi RIT) punktis 2 nimetatud ulatuses.

2. RIT-il korraldada valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste kontoritöökoha seadmete, mis vastavad standardiseeritud infotehnoloogilistele vajadustele, riigihanked, kus hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt võrdne riigihanke piirmääraga, järgmiste komisjoni määruses (EÜ) nr 213/2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ riigihankemenetluste kohta seoses CPV läbivaatamisega (ELT L 74, 15.3.2008, lk 1−375), sätestatud riigihangete klassifikaatori koodide (CPV koodid) korral:
  1) 30200000-1 arvutiseadmed ja nende tarvikud;
  2) 30213100-6 kaasaskantavad arvutid;
  3) 30213200-7 tahvelarvutid;
  4) 30213300-8 lauaarvutid;
  5) 30231300-0 kuvarid;
  6) 30232100-5 printerid ja plotterid.

3. Lisaks punktis 2 nimetatud asjadele on RIT-il õigus osta muid asju või tellida muid teenuseid, mis on vajalikud punktis 2 nimetatud asjade kasutamiseks või nende kasutusmugavuse suurendamiseks või säilimiseks.

4. Valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused, välja arvatud RIT, ei korralda punktis 2 nimetatud ulatuses riigihankeid, välja arvatud riigihangete seaduse §-s 44 sätestatud alustel.

5. Senisel infotehnoloogia valdkonna riigihangete kohustuslikul kesksel hankijal, Registrite ja Infosüsteemide Keskusel (edaspidi RIK), korraldada enne käesoleva korralduse jõustumist alustatud kesksete lõpetamata hankemenetluste üleandmine RIT-ile hiljemalt 18. aprilliks 2022. a.

6. RIK-il ja RIT-il koostöös korraldada läbiviidud kesksete hankemenetluste tulemusel sõlmitud ja kehtivate raam- ja hankelepingute üleandmine RIK-lt RIT-ile hiljemalt 31. augustiks 2022. a.

7. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2016. a korraldus nr 225 „Kohustusliku keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes“.

8. Korraldus jõustub 18. aprillil 2022. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json