Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2020
Avaldamismärge:RT III, 19.06.2020, 6

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 218

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõiget 8:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ järgmiselt:

1) tunnistada kehtetuks korralduse punkt 1;

2) sõnastada punkti 2 alapunkt 1 järgmiselt:
„1) tagatud on inimeste hajutamine ning valdaja kontrollib selle järgimist;“;

3) sõnastada punkt 4 järgmiselt:
„4. Kuni 30. juunini 2020. a kehtib klientidele täielik liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) ööklubides, vesipiibukohvikutes ning täiskasvanute klubides.“;

4) sõnastada punkti 41 alapunkt 1 järgmiselt:
„1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;“;

5) täiendada korraldust punktiga 42 järgmises sõnastuses:
42. Alates 1. juulist 2020. a võivad kliendid viibida ööklubides, vesipiibukohvikutes ning täiskasvanute klubides, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;
2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 100 inimest;
3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.“;

6) sõnastada punkti 6 alapunkt 1 järgmiselt:
„1) koosoleku korraldaja tagab inimeste hajutamise;“;

7) punkti 8 alapunktist 1 jäetakse välja sõnad „punktis 1 nimetatud nõude järgimise või“;

8) punkti 10 alapunkti 1 täiendatakse pärast sõnu „kuni 50% täituvuse“ sõnadega „ja inimeste hajutamise“;

9) punkti 111 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;“;

10) punkti 12 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;“;

11) punktis 13 asendatakse sõnad „punktis 1 kehtestatud piiranguid“ sõnadega „inimeste hajutamise nõuet“;

12) punkti 14 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) tagatakse inimeste hajutamine;“;

13) punkti 15 alapunkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

14) punkti 16 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) korraldaja tagab inimeste hajutamise;“;

15) punkti 18 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) on tagatud inimeste hajutamine;“;

16) punkti 20 esimeses lauses asendatakse sõnad „punktis 1 sätestatud nõude järgimine“ sõnadega „inimeste hajutamine“;

17) punkti 21 alapunktis 1 asendatakse sõnad „punktis 1 sätestatud nõuete järgimise“ sõnadega „inimeste hajutamise“;

18) punkti 211 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;“;

19) punkti 23 esimeses lauses asendatakse sõnad „punktis 1 sätestatud nõude järgimise“ sõnadega „inimeste hajutamise“;

20) punkti 24 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;“.

2. Korraldus avaldada Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

3. Korraldus jõustub 19. juunil 2020. a.


Korraldusega leevendatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikke viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguid. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.


Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.


Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json