Teksti suurus:

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2020
Avaldamismärge:RT III, 19.06.2020, 7

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud

Vastu võetud 16.05.2020 nr 172
RT III, 17.05.2020, 5
jõustumine 18.05.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2020RT III, 22.05.2020, 321.05.2020, osaliselt 01.06.2020
28.05.2020RT III, 28.05.2020, 228.05.2020
12.06.2020RT III, 12.06.2020, 112.06.2020
18.06.2020RT III, 19.06.2020, 619.06.2020

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõikeid 8 ja 9 kehtestada järgmised piirangud:

1. [Kehtetu - RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]

11. Isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil, peab Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas ning võib sealt lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või tervishoiuteenuse saamiseks või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks, kui muul viisil ei ole nende hankimine võimalik või see on ülemäära raske.
[RT III, 12.06.2020, 1 - jõust. 12.06.2020]

12. Punktis 11 nimetatud piirang ei kehti haiguse tunnusteta isikute kohta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduses nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ toodud punktides järgmistel juhtudel:
  1) punktides 2−12 nimetatud isikud, kes viibisid välisriigis ja saabusid Eestisse punktides 3−10 nimetatud eesmärgil, ja punkti 13 alapunktis 2 nimetatud isikud;
  2) punktis 2 nimetatud isikud, kui korrakaitseorgan ei ole kohaldanud riigipiiri ületamisel nende suhtes Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ punktis 11 nimetatud piirangut;
  3) punktides 11 ja 12 nimetatud isikud;
  4) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Läti Vabariigist või Leedu Vabariigist;
  5) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Soome Vabariigist ja nende Soomes viibimise eesmärk oli töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine, õppimine Soomes registreeritud õppeasutuses või vältimatu perekondlik põhjus, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid;
  6) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Soome Vabariigist ja kes viibisid vahetult enne Eesti Vabariiki saabumist Soome Vabariigi territooriumil vähemalt 14 järjestikust päeva;
  7) punktides 2 ja 121 nimetatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigis või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, juhul kui nimetatud riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 15-ga või väiksem sellest. Välisministeerium avaldab oma veebilehel käesolevas alapunktis nimetatud riikide ning nende riikide nimekirja, mille viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 15.
[RT III, 12.06.2020, 1 - jõust. 12.06.2020]

2. Müügisaalis, sealhulgas teenuse osutaja või toitlustusettevõtte teenindussaalis (edaspidi müügisaal) ning kaubanduskeskuse üldkasutatavas ruumis, võib liikuda, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) tagatud on inimeste hajutamine ning valdaja kontrollib selle järgimist;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) valdaja on müügisaalis vähemalt sisenemisel ja väljumisel taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele.

3. Kuni 31. maini 2020. a võivad kliendid viibida alates kella 22.00-st kuni sulgemiseni toitlustusettevõtetes vaid toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks.
[RT III, 28.05.2020, 2 - jõust. 28.05.2020]

4. Kuni 30. juunini 2020. a kehtib klientidele täielik liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) ööklubides, vesipiibukohvikutes ning täiskasvanute klubides.
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]

41. Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid viibida kasiinodes ja mänguautomaatide saalides, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 100 inimest;
[RT III, 28.05.2020, 2 - jõust. 28.05.2020]
  3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

42. Alates 1. juulist 2020. a võivad kliendid viibida ööklubides, vesipiibukohvikutes ning täiskasvanute klubides, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;
  2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 100 inimest;
  3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]

5. Reisijatele kehtib täielik liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn.

6. Avalikud koosolekud on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) koosoleku korraldaja tagab inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) koosoleku korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 10 inimest, alates 1. juunist 2020. a kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 100 inimest ning alates 1. juulist 2020. a kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 500 inimest;
[RT III, 28.05.2020, 2 - jõust. 28.05.2020]
  3) koosoleku korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 100 inimest ning alates 1. juulist 2020. a osalejate arvu kuni 1000 inimest.

7. Kuni 31. maini 2020. a kehtib klientidele liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Sportimise või treenimise korral nimetatud kohtades kehtivad punktides 19–23 sätestatud nõuded.

8. Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid avalikuks kasutamiseks mõeldud saunu, spaasid, basseine, veekeskusi ja ujulaid kasutada, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse;
  3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Sportimise või treenimise korral nimetatud kohtades kehtivad punktides 19–23 sätestatud nõuded.

9. Kuni 31. maini 2020. a kehtib klientidele, välja arvatud treeningu eesmärgil viibivatele klientidele, liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) meelelahutusteenuse osutamise kohtades, sealhulgas keegli, bowling’u ja piljardi mängukohtades ning laste mängutubades.

10. Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades, sealhulgas keegli, bowling’u ja piljardi mängukohtades ning laste mängutubades, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab kuni 50% täituvuse ja inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

11. Kuni 31. maini 2020. a on lubatud avalikud üritused, kui üritust jälgitakse autost ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ürituse korraldaja tagab väljaspool autot punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
  2) ürituse korraldaja tagab, et ürituse toimumise ajal ei väljuta autost vältimatu vajaduseta;
  3) ürituse korraldaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa;
  4) ürituse korraldaja tagab vajaduse korral desinfitseerimisvahendite olemasolu.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

111. Alates 1. juunist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 100 inimest;
[RT III, 28.05.2020, 2 - jõust. 28.05.2020]
  3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest;
  4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

12. Alates 1. juulist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest;
  4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

13. Avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused on lubatud, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet ja tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]

14. Põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel, samuti täienduskoolitusasutuste, huvitegevuse ja huvihariduse ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel tuleb järgida järgmist:
  1) tagatakse inimeste hajutamine;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) õppijate rühmas on kuni kümme inimest, välja arvatud eksamitel;
  3) eksamite korraldamisel tagatakse eksamil osalevate õpilaste hajutatus eksamiruumis;
  4) õppijate rühmade liikumine õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil korraldatakse hajutatult;
  5) ühiskasutatavad asjad õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil desinfitseeritakse pärast kasutamist.

141. Alates 1. juunist 2020. a kohaldatakse põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel, samuti täienduskoolitusasutuste ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel punkti 111 alapunktides 1−4 sätestatud nõudeid.
[RT III, 28.05.2020, 2 - jõust. 28.05.2020]

142. Alates 1. juulist 2020. a kohaldatakse põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel, samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel punkti 12 alapunktides 1−4 sätestatud nõudeid.
[RT III, 28.05.2020, 2 - jõust. 28.05.2020]

15. Täienduskoolitusasutustes, kus korraldatakse mootorsõidukijuhi koolitust, autojuhi koolitust ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust, välja arvatud, kui mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale, toimub koolituse läbiviimine järgmiselt:
  1) [kehtetu - RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) õppesõidukis peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid;
  3) [kehtetu - RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]
  4) pärast iga sõidutundi korraldab koolituse korraldaja nende pindade puhastamise, mida õpilane on katsunud.

16. Alates 1. juunist 2020. a toimub huvitegevuse ja huvihariduse andmine, välja arvatud punktides 19–23 nimetatud tegevuse korraldamisel, järgmiselt:
  1) korraldaja tagab inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse;
  3) korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest.

17. Kuni 11. juunini 2020. a on peatatud osalejate jaoks noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus.

18. Alates 12. juunist 2020. a toimub noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus järgmiselt:
  1) on tagatud inimeste hajutamine;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) noortelaagris ja õpilasmalevas on osalejaid kuni 300;
  3) ühes rühmas on kuni 20 isikut;
  4) tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.

19. Kuni 31. maini 2020. a on lubatud õues sportida, treenida ning läbi viia spordi- ja liikumisüritusi, kui on tagatud punktis 1 sätestatud nõude järgimine ning kui osalejaid on rühmas kuni 10 ja tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

20. Alates 1. juunist 2020. a on lubatud õues sportida, treenida ning läbi viia spordi- ja liikumisüritusi, kui on tagatud inimeste hajutamine ning kui osalejaid on kuni 100 ja tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]

21. Kuni 30. juunini 2020. a on lubatud spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise:
  1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) spordivõistlused siseruumides toimuvad pealtvaatajateta ja osalejaid on mitte rohkem kui 100 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate, sealhulgas pealtvaatajate arvu kuni 100 inimest;
  4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.
[RT III, 28.05.2020, 2 - jõust. 28.05.2020]

211. Alates 1. juulist 2020. a on lubatud spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise:
  1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

22. Kuni 31. maini 2020. a on keelatud siseruumides sportida ja treenida ning spordi- ja liikumisüritused treeningrühmades, välja arvatud juhul, kui korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõude järgimise, kuni 50% täituvuse, osalejate arvu rühmas kuni 10 inimest ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Rühmanõue ja täituvuse nõue ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

23. Alates 1. juunist 2020. a on keelatud sportimine ja treenimine ning spordi- ja liikumisüritused, välja arvatud juhul, kui korraldaja tagab inimeste hajutamise ja kuni 50% täituvuse ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Rühmanõue ja täituvuse nõue ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]

24. Muuseumide ja näituseasutuste külastamine on lubatud järgmisi tingimusi arvestades:
  1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;
[RT III, 19.06.2020, 6 - jõust. 19.06.2020]
  2) [kehtetu - RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 01.06.2020]
  3) teenuse osutaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  4) teenuse osutaja on taganud külastajatele avatud ruumides sagedasti puudutatavate pindade märgpuhastuse iga 2–4 tunni järel;
  5) interaktiivsed eksponaadid on suletud või teenuse osutaja on taganud nende märgpuhastuse pärast iga kasutuskorda või teenuse osutaja on teinud külastajatele kättesaadavaks ühekordsed kindad ning taganud nende ohutu käitlemise pärast kasutamist;
  6) korraldaja asendab võimaluse korral füüsilisel kandjal olevad tasuta infomaterjalid digitaalsetega;
  7) ei korraldata ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötubasid või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

25. Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet. Terviseamet võib järelevalvesse kaasata Politsei- ja Piirivalveametit halduskoostöö seaduses sätestatud ametiabi nõudeid ja korda järgides.

26. Korraldusega kehtestatud piirangud ja meetmed kehtivad korralduses nimetatud tähtajani selle korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.

27. Korraldus avaldada massiteabevahendite valdajatel, Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

28. Korraldus jõustub 18. mail 2020. a.


Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 punkti 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekuse, ning korraldusega kehtestatavad nõuded, meetmed ja piirangud toovad ilmselgelt kaasa olulise ühiskondliku ja majandusliku mõju. Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json