Teksti suurus:

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.08.2020
Avaldamismärge:RT III, 19.08.2020, 1

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud

Vastu võetud 19.08.2020 nr 282

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkti 3 ja lõiget 8 kehtestada järgmised piirangud:

1. Isik, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil, peab Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

2. Punktis 1 nimetatud 14 kalendripäevast piirangut ei kohaldata isiku osas, kui:
  1) ta on teinud viivitamatult Eestisse saabumisel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 esimese testi ning selle testi tulemus on olnud negatiivne ja;
  2) ta on teinud mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese testi tulemuse teadasaamist teise testi ning selle testi tulemus on olnud samuti negatiivne või kui isik on arsti poolt tunnistatud nakkusohutuks.

3. Punktis 1 ja punkti 2 alapunktis 1 nimetatud isik võib lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast, kui ta järgib Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning kui esinevad järgmised asjaolud:
  1) kui ta on saanud tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumiseks;
  2) kui ta lahkub oma elukohast või püsivast viibimiskohast tervishoiutöötaja suunamisel tervishoiuteenuse saamiseks või isiku elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral;
  3) kui ta täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja on teinud riiki saabumise järgselt vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne;
  4) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik;
  5) kui ta viibib õues ja väldib täielikult kontakti teiste inimestega;
  6) kui ta on allkirjastanud Terviseameti juhistest ja kehtivatest nõuetest kinnipidamise kinnituse, millega kinnitab eelnimetatud nõuete täitmise kohustust.

4. Punktides 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata haiguse tunnusteta isikute kohta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduses nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ toodud punktides järgmistel juhtudel:
  1) punktides 2−8 ja 10−12 nimetatud isikud, kes viibisid välisriigis ja saabusid Eestisse punktides 3−8 ja 10 nimetatud eesmärgil, sealhulgas Eesti diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad või nende perekonnaliikmed või Eesti diplomaatilise passi omajad või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad isikud, ja punkti 13 alapunktis 2 nimetatud isikud;
  2) punktides 11 ja 12 nimetatud isikud;
  3) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Läti Vabariigist või Leedu Vabariigist;
  4) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Soome Vabariigist ja nende Soomes viibimise eesmärk oli töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine, õppimine Soomes registreeritud õppeasutuses või vältimatu perekondlik põhjus, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid;
  5) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid vahetult Soome Vabariigist ja kes viibisid vahetult enne Eesti Vabariiki saabumist Soome Vabariigi territooriumil vähemalt 14 järjestikust päeva;
  6) punktides 2 ja 121 nimetatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigis, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis või Andorra Vürstiriigis, Monaco Vürstiriigis, San Marino Vabariigis ja Vatikani Linnriigis (Püha Tool), juhul kui nimetatud riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 16-ga või väiksem sellest. Välisministeerium avaldab oma veebilehel käesolevas alapunktis nimetatud riikide ning nende riikide nimekirja, mille viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16. Käesolevas punktis nimetatud isikute suhtes ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a. korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ punktides 1 ja 2 sätestatud piirangut ka juhul, kui nimetatud riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta jääb vahemikku 16 kuni 17,6 ning ei ole suurenenud kahe järjestikuse 7-päevase perioodi jooksul. Välisministeerium lähtub eelnimetatud riikide nimekirjade avaldamisel käesolevas punktis toodust;
  7) punktis 122 nimetatud isikud, välja arvatud juhul, kui nad saabusid riigist, mille viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16;
  8) punktis 2 nimetatud isikud, kes saabusid punktis 122 nimetatud riigist, välja arvatud juhul, kui selle riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16;
  9) punktis 123 nimetatud isikud, välja arvatud juhul, kui riigi, millest isik saabub ja mille õiguse kohaselt loetakse isikut selle elanikuks või seal seaduslikult viibivaks, viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16 või kui selle riigi kohta puuduvad eelnimetatud andmed ja selles riigis esineb kõrge viiruse leviku oht. Käesolevas punktis nimetatud isiku kutsujal tuleb tagada juhul, kui riigi, millest isik saabub ja mille õiguse kohaselt loetakse isikut selle elanikuks või seal seaduslikult viibivaks, viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16 või kui selle riigi kohta puuduvad eelnimetatud andmed ja selles riigis esineb kõrge viiruse leviku oht, koostöös isikuga viimasele võimalus viibida Eestisse saabumisest kuni 14 kalendripäeva jooksul oma elukohas või püsivas viibimiskohas ja läbida COVID-19 testimine viivitamata Eestisse saabumise järel ning kordustestimine mitte varem kui Eestis viibimise 14. päeval.

5. Kuni 31. augustini 2020. a ei kohaldata punktides 1 ja 2 sätestatut haiguse tunnusteta Eestit esindavale või Eestis treenivale sportlasele või sportlase meeskonna liikmele vastavalt Eesti Olümpiakomitee nimekirjale, samuti isikule, kes osaleb spordivõistlusel või -üritusel sportlasena, sportlase meeskonna liikmena või on otseselt spordivõistluse või -ürituse korraldamisega seotud vastavalt alaliidu nimekirjale. Terviseamet kehtestab nimetatud isikutele vajalikud liikumisvabaduse piirangud.

6. Punktides 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata haiguse tunnusteta isiku kohta, kes osaleb punktis 7 nimetatud avalikul üritusel esinejana või on ürituse läbiviimisega otseselt seotud või kes osalevad spordivõistlusel või -üritusel sportlasena, sportlase meeskonna liikmena või on otseselt seotud spordivõistluse või -ürituse läbiviimisega.

7. Avalikud üritused, spordivõistlused ja spordiüritused, mille osalejatele kehtestatud tingimused erinevad punktides 15 ja 19 nimetatust, on lubatud järgmistel tingimustel:
  1) tegemist on ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huviga üritusega;
  2) ürituse toimumise asukoha kohaliku omavalitsuse üksus on esitanud seisukoha tegevuse elluviimise osas;
  3) Terviseamet on esitanud arvamuse ürituse korraldaja poolt COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise plaani sobivuse kohta.

8. Terviseamet kehtestab punktis 6 nimetatud isikutele vajalikud liikumisvabaduse piirangud.

9. Müügisaalis, sealhulgas teenuse osutaja või toitlustusettevõtte teenindussaalis (edaspidi müügisaal), ning kaubanduskeskuse üldkasutatavas ruumis võib liikuda, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) tagatud on inimeste hajutamine ning valdaja kontrollib selle järgimist;
  2) valdaja on müügisaalis vähemalt sisenemisel ja väljumisel taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele;
  3) tagatud on desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

10. Kliendid võivad viibida meelelahutusteenuse osutamise kohas, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;
  2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse;
  3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  4) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Nimetatud tingimused kohalduvad ka meelelahutusteenuse osutamise ajal.

11. Siseruumides ei kohaldata kuni 50% täituvuse piirangut avalikele koosolekutele, avalikele üritustele, sealhulgas konverentsidele, teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele tingimusel, et isikutele on selleks ettenähtud alal tagatud statsionaarne istekoht.

12. Reisijatele kehtib täielik liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn.

13. Avalikud koosolekud on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) koosoleku korraldaja tagab inimeste hajutamise;
  2) koosoleku korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 1500 inimest;
  3) koosoleku korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 2000 inimest;
  4) koosoleku korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  5) koosoleku korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

14. Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunu, spaasid, basseine, veekeskusi ja ujulaid võib kasutada ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;
  2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse;
  3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  4) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Sportimise või treenimise korral nimetatud kohtades kehtivad punktides 17 ja 18 sätestatud nõuded.

15. Avalikud üritused on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
  2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 1500 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 2000 inimest;
  4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  5) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

16. Avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused on lubatud ainult siis, kui järgitakse inimeste hajutamise nõuet ning tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

17. Välitingimustes on lubatud sportimine, treenimine ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimine ainult siis, kui on tagatud inimeste hajutamine ning tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

18. Sisetingimustes on lubatud sportimine ja treenimine ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimine ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) korraldaja tagab inimeste hajutamise
  2) korraldaja tagab kuni 50% täituvuse, välja arvatud kõikide spordialade võistkondade puhul, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul;
  3) korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  4) korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

19. Spordivõistlused on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
  2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 1500 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 2000 inimest;
  4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  5) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

20. Muuseumide ja näituseasutuste külastamine on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab inimeste hajutamise;
  2) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  3) teenuse osutaja tagab külastajatele avatud ruumides sagedasti puudutatavate pindade märgpuhastuse iga 2–4 tunni järel;
  4) interaktiivsed eksponaadid on suletud või teenuse osutaja tagab nende märgpuhastuse pärast iga kasutuskorda või teenuse osutaja on teinud külastajatele kättesaadavaks ühekordsed kindad ning tagab nende ohutu käitlemise pärast kasutamist;
  5) korraldaja asendab võimaluse korral füüsilisel kandjal olevad tasuta infomaterjalid digitaalsetega;
  6) ei korraldata ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötubasid või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.
19.08.2020 23:00
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus punkti 20 alampunktide numeratsioonis Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

21. Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet. Terviseamet võib järelevalvesse kaasata Politsei- ja Piirivalveametit halduskoostöö seaduses sätestatud ametiabi nõudeid ja korda järgides.

22. Korraldusega kehtestatud piirangud ja meetmed kehtivad korralduses nimetatud tähtajani selle korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.

23. Korraldus jõustub 19. augustil 2020. a. Punkt 2 ja punkti 3 alapunkt 3 jõustub 1. septembril 2020. a.
19.08.2020 23:00
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus punkti 23 teises lauses, lisatud "Punkt 2 ja", Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

24. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldus nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“.

25. Korraldus avaldada Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 punkti 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekuse, ning korraldusega kehtestatavad nõuded, meetmed ja piirangud toovad ilmselgelt kaasa olulise ühiskondliku ja majandusliku mõju. Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json