Teksti suurus:

Marko Gerleti kaebuse läbivaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2021
Avaldamismärge:RT III, 19.10.2021, 2

Marko Gerleti kaebuse läbivaatamata jätmine

Vastu võetud 17.10.2021 nr 21

Kaebuse sisu

Marko Gerlet esitas 16.10.2021 Tallinna Linna Valimiskomisjonile e-kirjaga kaebuse. Tallinna Linna Valimiskomisjon edastas kaebuse samal päeval riigi valimisteenistusele. Kaebaja taotleb 2021. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Tallinnas Lasnamäe linnaosas Eesti Reformierakonna nimekirjas registreeritud kandidaadile Ragnar Pikkelile (registreerimisnumber 1094) elektrooniliselt antud häälte tühistamist. Kaebaja on põhjendusena nimetanud kandideerimisel tahtlikult esitatud valeandmeid töökoha ja ameti kohta. Kandidaadi andmetes esitleb kandidaat Ragnar Pikkel ennast Real Web OÜ (registrikood 12082718) juhatuse liikmena, mis vastavalt äriregistri andmetele ei vasta tõele. Seega leiab kaebaja, et kandidaat Ragnar Pikkel on rikkunud head valimistava ja eksitanud valijaid elektroonilisel hääletamisel.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 64 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Kaebaja ei ole täpsustanud, milles tema võimalik subjektiivsete õiguste rikkumine seisnes ja seda ei nähtu kaebusest ka muul viisil. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20, ja 3-4-1-31-14, p 16).

2. KOVVS § 65 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta KOVVS § 65 lõikes 1 sätestatud nõuetele või kui kaebus on esitatud KOVVS §-s 64 ja § 66 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata. Marko Gerleti esitatud kaebuses esinevad puudused. Kaebusest ei nähtu, millist valla või linna valimiskomisjoni otsust või valimiste korraldaja toimingut vaidlustatakse (KOVVS § 65 lg 1 p 3). Kaebaja ei ole kaebuses välja toonud, kuidas kandidaadi töökoha ja ameti kohta esitatud andmed mõjutavad oluliselt elektroonilise hääletamise tulemust. Vaidlustatavaks toiminguks ei saa olla elektroonilise hääletamise tulemuse kindlakstegemine, sest kaebuse esitamise ajal ei olnud elektroonilise hääletamise tulemused veel selgunud. Samuti ei ole need veel selgunud kaebuse läbivaatamise ajaks. Kaebus on allkirjastamata (KOVVS § 65 lg 2) ja selles ei ole märgitud kaebaja isikukoodi (KOVVS § 65 lg 1 p 1). Kuna kaebus ei vasta KOVVS § 65 lõikes 1 sätestatud nõuetele, jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.

3. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et on näiteks hariduse andmete kohta, mis samuti on kandidaadi poolt esitatavad informatiivsed andmed nagu ka töökoha ja ameti andmed, andnud oma seisukoha Vabariigi Valimiskomisjoni 5. oktoobri 2021 otsuse nr 17 „Ester Karuse kaebuse läbivaatamata jätmine“ punktis 3. Vabariigi Valimiskomisjon leidis mh, et hariduse kohta esitatud ebatäpsed andmed ei ole oluline puudus ja kandideerimisõigus nendest andmetest ei sõltu. Tegemist on informatiivsete andmetega ja kandideerida saab sõltumata haridustasemest või erialast. Informatiivsete andmete õigsuse eest vastutab kandidaat ise. Kandidaat saab vajaduse korral neid andmeid ise valimiste infosüsteemis muuta. Isik, kes leiab, et kandidaadi kohta on esitatud ebaõiged andmed, saab sellest teavitada kandidaati või valla või linna valimiskomisjoni. Valla või linna valimiskomisjon saab sel juhul kandidaati ebaõigete andmete kahtlusest teavitada. Vabariigi Valimiskomisjon peab ülaltoodud seisukohta asjakohaseks ka käesoleva kaebuse puhul.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Marko Gerleti kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json