Teksti suurus:

Meelis Potari kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2015
Avaldamismärge:RT III, 19.12.2015, 4

Meelis Potari kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 16.12.2015 nr 106

Kaebuse asjaolud

Hiiu Valla Valimiskomisjon peatas oma 29.09.2015 otsusega nr 20 Tarmo Kriisi volikogu liikme volitused seoses volikogu istungitelt puudumisega kolme järjestikuse kuu jooksul ja määras vallavolikogu liikmeks asendusliikmete nimekirjas 5. järjekohal olnud Meelis Potari. Asendusliikmete nimekirjas esimesel ja neljandal järjekohal olnud isikud olid valimiskomisjoni teavitanud soovist loobuda volikogu tööst. Asendusliikmete nimekirjas teisel kohal olev Jüri Ojasoo tegi 29.09.2015 avalduse, milles palus peatada asendusliikme staatus kuni 01.09.2016 KOKS § 19 lg 2 p 3 alusel. Asendusliikmete nimekirjas 3. järjekohal olev Aivo Kriiska esitas 29.09.2015 avalduse peatada volitused Hiiu Vallavolikogu töös kaheks aastaks. Tarmo Kriisile asendusliikme määramisel ei teinud valla valimiskomisjon otsuseid Jüri Ojasoo ega Aivo Kriiska kohta.

11.11.2015 tegi Hiiu Valla Valimiskomisjon Tarmo Kriisi 06.11.2015 avalduse alusel otsuse nr 24, milles luges Tarmo Kriisi volikogu liikme volitused taastunuks ning Meelis Potari volitused lõppenuks.

20.11.2015 tegi Hiiu Valla Valimiskomisjon otsuse nr 25, milles määras volikogu liikme Tarmo Kriisi tagasiastumise tõttu vallavolikogu liikmeks selleks soovi avaldanud asendusliikme Jüri Ojasoo.

30.11.2015 esitas Meelis Potari Hiiu Maakonna Valimiskomisjonile kaebuse, milles palus tühistada Hiiu Valla Valimiskomisjoni 20.11.2015 otsus nr 25 ja anda talle volikogu liikme volitused. Hiiu Maakonna Valimiskomisjon jättis oma 04.12.2015 otsusega nr 5 kaebuse tähtaja ületamise tõttu läbi vaatamata.

Hiiu Maakonna Valimiskomisjon teostas järelevalvet Hiiu Valla Valimiskomisjoni erinevate otsuste, sealhulgas ka 20.11.2015 otsuse nr 25 üle ning leidis oma 04.12.2015 järelevalvemenetluses tehtud otsuses nr 6, et Jüri Ojasoo volitused volikogu liikmena on õiguspärased. Maakonna valimiskomisjon leidis, et 03.12.2015 seisuga peavad Eesti Reformierakonna nimekirjast Hiiu Vallavolikokku kuuluma Artur Valk ja Jüri Ojasoo. Valla valimiskomisjon oleks pidanud nii Jüri Ojasoole kui ka Aivo Kriiskale selgitama, et asendusliikme volitusi peatada ei saa. Jüri Ojasoo avalduse sõnastus ning viidatud säte viitab tahtele jääda volikokku minemata jäämisel asendusliikmete nimekirja. Valla valimiskomisjon oleks pidanud ta esmalt määrama volikogu liikmeks ning seejärel tema volitused peatama. Sama oleks pidanud selgitama Aivo Kriiskale ning tegema ka tema puhul esmalt volikogu liikmeks määramise otsuse.

Maakonna valimiskomisjon märgib oma otsuses, et Tarmo Kriisi volituste taastamisel 11.11.2015 tekkis olukord, kus valla volikokku kuulusid kaks isikut, kes olid registreeritud 2013. a. oktoobris toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste järel volikogu liikmeteks. Seetõttu oleks valla valimiskomisjon pidanud lugema lõppenuks ka Jüri Ojasoo ja Aivo Kriiska kohta tehtud valimiskomisjoni otsused ja nende aluseks olnud tahteavaldused. Tähtaja saabumisel ei oleks nad saanud eeldada, et nad saavad naasta volikogu liikmeks, sest mõlemad põhiliikmed olid olemas. Jüri Ojasoo ja Aivo Kriiska muutusid tagasi asendusliikmeks ja asendusliikme volitusi peatada ei saa. Tarmo Kriisi tagasiastumisel teavitas valla valimiskomisjon õiguspäraselt viivitamata asendusliiget Jüri Ojasood õigusest saada volikogu liikme volitused.

Esitatud kaebus

Meelis Potari esitas 9.12.2015 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Hiiu Maakonna Valimiskomisjoni 04.12.2015 otsuse nr 6 peale. Meelis Potari leiab oma kaebuses, et Tarmo Kriisi volituste lõppemisel tagasiastumise tõttu oleksid pidanud olema taastatud tema volitused, kuna Jüri Ojasoo oli oma volitused peatanud kuni 01.09.2016. Kaebaja taotleb Hiiu Valla Valimiskomisjoni 20.11.2015 otsuse nr 25 tühistamist ning talle Hiiu valla volikogu liikme volituste andmist.

Hiiu Maakonna Valimiskomisjoni seisukoht

Maakonna valimiskomisjon jääb oma seisukohtade juurde.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kuna Meelis Potari ja Jüri Ojasoo on mõlemad Eesti Reformierakonna nimekirjas kandideerinud isikud ning Meelis Potari on asendusliikmete nimekirjas Jüri Ojasoost tagapool, siis on Jüri Ojasoo volikogu liikmeks määramise küsimuses Meelis Potari huvitatud isik. Seetõttu vaatab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi.

2. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Hiiu Maakonna Valimiskomisjoni järelevalveotsuses tehtud järeldustega Jüri Ojasoo volikogu liikme volituste õiguspärasuse osas, kuid peab oluliseks selgitada veel järgmist.

3. Hiiu Valla Valimiskomisjon oleks 29.09.2015 otsuse tegemisel pidanud volituste peatamiseks soovi avaldanud asendusliikmetele Jüri Ojasoole ja Aivo Kriiskale selgitama, et neil tuleb vastavalt KOKS § 20 lõigetele 52 ning 6 otsustada, kas nad soovivad volikogu töös osaleda. Otsustades volikogu töös osalemise kasuks, oleks neil olnud võimalus oma volikogu liikme volitused peatada. Loobudes osalemast volikogu töös, kaotanuksid nad oma koha asendusliikmete nimekirjas. Isikute esitatud avaldustest võis välja lugeda tahet volikogu tööst ajutiselt loobuda. Sellele, et isikud ei soovinud oma kohast lõplikult loobuda, viitab muuhulgas avaldustes märgitud volituste peatamise lõpptähtaeg.

4. Riigikohus on oma 22.09.2015 otsuses nr 3-4-1-29-15 märkinud, et ebaselge avalduse saamisel peab haldusorgan paluma avaldust täpsustada. Hiiu Valla Valimiskomisjon ei teinud pärast Jüri Ojasoolt ja Aivo Kriiskalt avalduste saamist nende kohta ühtki otsust ning jättis nad oma 29.09.2015 otsuse nr 20 tegemisel asendusliikmete nimekirjas õigusvastaselt vahele. Volikogu liikmeks määrati Meelis Potari, kelle volitused loeti lõppenuks 11.11.2015, kui volikogu liikmeks naasis Tarmo Kriis. See volikogu liikme asendamine on lõppenud ning tagantjärele ei ole võimalik selles osas olukorda muuta.

5. Ei oleks põhjendatud lugeda Jüri Ojasoo ja Aivo Kriiska volikogu asendusliikmete nimekirjas koha kaotanuks valla valimiskomisjoni ebakorrektse tegevuse tõttu. Volikogu liikme ja asendusliikme õigused ei saa sõltuda valimiskomisjoni vigadest. Seega, ehkki Jüri Ojasood ja Aivo Kriiskat ei määratud 29.09.2015 volikogu liikmeks, jäid nad edasi asendusliikmete nimekirja, kuna nad ei olnud avaldanud üheselt arusaadavalt soovi volikogu tööst lõplikult loobuda.

6. Kuna valla valimiskomisjon ei määranud oma 29.09.2015 otsuse nr 20 tegemisel Jüri Ojasood ega Aivo Kriiskat volikogu liikmeks, puudub nende esitatud avaldustes märgitud volituste peatamise tähtajal õiguslik tähendus. Asendusliikmete nimekirjas olev isik oma volitusi peatada ei saa, nagu on märkinud ka Riigikohus oma otsuses nr 3-4-1-36-05 (p. 10). Seega on õiguspärane, et Tarmo Kriisi tagasiastumisel tekkis õigus volikogu liikme volitused saada asendusliikmete nimekirjas Meelis Potarist ja Aivo Kriiskast eespool oleval Jüri Ojasool.

 

Lähtudes KOVVS § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta kaebus rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

 

Aaro Mõttus
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json