Teksti suurus:

Riigiteenistujate ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ning muude riigieelarvest finantseeritavate asutuste töötajate töötasustamine 1997. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 8, 50

Riigiteenistujate ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ning muude riigieelarvest finantseeritavate asutuste töötajate töötasustamine 1997. aastal

Vastu võetud 14.01.1997 nr 4

Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4) paragrahvi 9 lõike 3, palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120) paragrahvi 1 lõike 2 ja riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590) paragrahvi 9 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kehtestada 1. jaanuarist 1997. a.:

1) «Riigiteenistujate ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ning muude riigieelarvest finantseeritavate asutuste töötajate ühtsed palgaastmestikule vastavad palgamäärad ehk astmepalgamäärad» vastavalt käesoleva määruse lisale 1;

2) «Kaitseministeeriumis ja tema valitsemisala asutustes, Kaitsejõudude Peastaabis ja Kaitseliidus ning nende struktuuriüksustes, piirivalves, Päästeametis ja tema sõjaväestatud üksustes, sisekaitse operatiivrügemendis lepingulises tegevteenistuses olevate kaitseväelaste ning politseiametnike ja täitevametnike palgaastmed» vastavalt käesoleva määruse lisale 2;

3) «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja muude riigieelarvest finantseeritavate asutuste töötajate palgaastmed» vastavalt käesoleva määruse lisale 3;

4) kohtuniku abi ametipalgaks 70 protsenti esimese astme kohtu kohtuniku ametipalgast.

2. Ministeeriumidel ja nende valitsemisalasse kuuluvatel ametitel, inspektsioonidel, valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel, maavalitsustel, Riigikantseleil, Õiguskantsleri Kantseleil, Riigikohtul ja teistel riigieelarvest finantseeritavatel asutustel määrata, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, töötajate ametinimetustele vastav palgaastmete jaotus 1997. aasta riigieelarves töötasuks määratud summa piires.

3. Ministeeriumidel, maavalitsustel, Riigikantseleil, Õiguskantsleri Kantseleil, Riigikohtul ja kohtutel on lubatud nii oma asutuse kui valitsemisalasse kuuluvate asutuste palgajuhendite koostamisel 1997. aasta riigieelarves töötasuks määratud summa piires diferentseerida töötajate ametipalku töönäitajate alusel, rakendades käesoleva määrusega kehtestatud astmepalgamääradest kuni 30 protsenti kõrgemaid astmepalgamäärasid.

4. Maksta seaduse «1997. aasta riigieelarve» (RT I 1997, 2/3, 10) alusel töötasuks määratud summa piires töötajatele ja teenistujatele seadusega ettenähtud hüvitisi ja lisatasusid, kusjuures võib maksta lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest, mis määratakse kollektiivlepingus või palgajuhendis sätestatud tingimustel või asutuse juhi või teenistusse võtmise õigust omava isiku otsusel ja vormistatakse tema käskkirjaga.

Täiendavateks tööülesanneteks loetakse töötaja ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja asutuse juhi või vahetu ülemuse antud ülesandeid, mis ei kuulu töö- või teenistusülesannete hulka.

Asutuse kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid ühekordseid lisatasusid ja toetusi makstakse samal alusel ka asutuse juhile.

Maavanematele määrab lisatasusid riigisekretär.

5. Muuta Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a. määruse nr. 372 ««Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse» kinnitamine» (RT I 1994, 3, 19; 1995, 38, 499) punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:

«2. Kehtestada riikliku lepitaja ametipalgaks 80 protsenti maa- ja linnakohtu kohtuniku ametipalgast.».

6. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 1995. a. määruse nr. 386 «Riigiteenistujate ja riigieelarveliste asutuste töötajate töötasustamine 1996. aastal» (RT I 1996, 1, 7; 55, 995) punktid 1–6.

 

Peaminister Tiit VÄHI
Teede- ja sideminister rahandusministri ülesannetes Raivo VARE
Riigisekretär Uno VEERING

 

Lisa 1
Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 1997. a. määruse nr. 4 juurde

Riigiteenistujate ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ning muude riigieelarvest finantseeritavate asutuste töötajate ühtsed palgaastmestikule vastavad palgamäärad ehk astmepalgamäärad

_____________________________________________________________________

Palgaaste

Tunnipalgamäär 40-tunnise töönädala puhul (kroonides)

Kuupalgamäär (kroonides)

_____________________________________________________________________

1

5,00

845

2

5,13

860

3

5,23

880

4

5,35

900

5

5,47

920

6

5,65

950

7

5,89

990

8

6,36

1070

9

6,84

1150

10

7,43

1250

11

7,97

1340

12

8,50

1430

13

9,16

1540

14

9,81

1650

15

10,53

1770

16

11,30

1900

17

12,07

2030

18

12,90

2170

19

13,86

2330

20

14,81

2490

21

15,82

2660

22

16,83

2830

23

17,96

3020

24

19,09

3210

25

20,40

3430

26

21,58

3630

27

22,89

3850

28

24,20

4070

29

25,81

4340

30

27,47

4620

31

29,43

4950

32

34,37

5780

33

41,21

6930

34

49,06

8250

35 62,44 10500

_____________________________________________________________________

Märkused

1. Politseiametniku, täitevametniku, Veeteede Ameti, Laevaliikluse Juhtimise Keskuse ja Mereinspektsiooni riigilaeva meremehe, lootsi, Päästeameti demineerimisspetsialisti ja sõjaväestatud päästeüksuste demineerimisspetsialisti, tuletõrje- ja päästetöötaja, Lennuameti lennuohutuse ja lennujulgestusega tegeleva ametniku ning Lennuliiklusteeninduse Keskuse lennuliikluse aeronavigatsioonilise teenindamisega seotud spetsialisti ettenähtud astmepalgamäära võib suurendada kuni 50 protsenti.

2. Maksuameti ja Tolliameti ametniku, Konkurentsiameti, Väärtpaberiinspektsiooni, Tarbijakaitseameti, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni riiklikku järelevalvet teostava ametniku ja teiste asutuste riiklikku järelevalvet teostava inspektori (v.a. punktis 1 nimetatud töötajad) ning Erastamisagentuuri erialaspetsialisti ettenähtud astmepalgamäära võib suurendada kuni 40 protsenti.

3. Kaitseministeeriumis ja tema valitsemisala asutustes, Kaitsejõudude Peastaabis ja Kaitseliidus ning nende struktuuriüksustes, Päästeametis ja tema sõjaväestatud üksustes, sisekaitse operatiivrügemendis lepingulises tegevteenistuses oleva kaitseväelase ja piirivalveametniku astmepalgamäära võib suurendada kuni 40 protsenti.

Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks välisriikide territooriumile sõjalistest operatsioonidest või ühisõppustest osavõtuks lähetatud rahuvalveüksuste kaitseväelaste teenistustasu määratakse käesoleva määruse lisa 2 punktides 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5 ja 3.1.6 kehtestatud astmepalgamäära kolmekordses suuruses.

4. Sõjaväelise režiimiga õppeasutuse õppejõu ja kasvataja, piirivalves töötava riigiteenistuja (v.a. piirivalveametniku) ettenähtud astmepalgamäära võib suurendada kuni 20 protsenti.

5. Politseiameti operatiivtaktikalise eriüksuse politseiametniku ettenähtud astmepalgamäära korrutatakse koefitsiendiga 1,5.

6. Vene õppekeelega koolide eesti keele õpetaja ettenähtud astmepalgamäära võib suurendada kuni 50 protsenti ning Värska, Mikitamäe ja Meremäe valla ning Kihnu, Prangli, Ruhnu ja Vormsi saarel asuvate koolide õpetaja ja kasvataja ettenähtud astmepalgamäära võib suurendada kuni 30 protsenti.

7. Kinnistus- ja registrisekretäri ettenähtud astmepalgamäära võib suurendada kuni 20 protsenti.

8. Informaatika valdkonna kõrgkvalifikatsiooniga süsteemiprojekteerija ja -analüütiku ning kohtuametnike (kohtuistungi sekretäri, konsultandi, tõlgi ja kohtukordniku) ettenähtud astmepalgamäära võib suurendada kuni 30 protsenti.

 

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Raivo VARE

 

Lisa 2
Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 1997. a. määruse nr. 4 juurde

Kaitseministeeriumis ja tema valitsemisala asutustes, Kaitsejõudude Peastaabis ja Kaitseliidus ning nende struktuuriüksustes, piirivalves, Päästeametis ja tema
sõjaväestatud üksustes, sisekaitse operatiivrügemendis lepingulises tegevteenistuses olevate kaitseväelaste ning politseiametnike ja täitevametnike palgaastmed

1. Politseiameti ja Kaitsepolitseiameti politseiametnikud, Vanglate Ameti täitevametnikud
  1.1. Peadirektorid

30–34

  1.2. Põhi- ja struktuuriüksustega osakondade juhid

26–30

  1.3. Teiste osakondade ja talituste juhatajad ning nõunikud

23–27

  1.4. Peaspetsialistid, kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

18–26

  1.5. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

12–18

  1.6. Politseiameti ja Vanglate Ameti

10–16

2. Politseiameti kohalike asutuste politseiametnikud, kinnipidamisasutuste täitevametnikud
  2.1. Asutuste juhid

18–29

  2.2. Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid, peaspetsialistid

17–26

  2.3. Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

17–23

  2.4. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

12–18

  2.5. Politsei nooremametnikud

10–16

3. Kaitseministeeriumis ja tema valitsemisala asutustes, Kaitsejõudude Peastaabis ja Kaitseliidus ning nende struktuuriüksustes, piirivalves, Päästeametis ja tema sõjaväestatud üksustes ning sisekaitse operatiivrügemendis lepingulises tegevteenistuses olevad kaitseväelased
  3.1. Kaitseväelaste kategooriad ametikoha auastmete järgi  
  3.1.1. Kõrgemad ohvitserid

32–34

  3.1.2. Vanemohvitserid

25–30

  3.1.3. Nooremohvitserid

18–25

  3.1.4. Kaadriallohvitserid-veeblid

15–19

  3.1.5. Kaadriallohvitserid-seersandid

12–16

  3.1.6. Kaadrireamehed, piirivalve kaadrireakoosseis

9–14

  3.1.7. Kaitseväeametnikud

18–28

4. Piiriametniku palgaaste määratakse selle ametikoha palgaastme alusel, millisele ametikohale piiriametnik on nimetatud.

5. Juhi asetäitja palgaaste on üks kuni kolm astet madalam kui vastava juhi palgaaste.

6. Kinnipidamisasutuste ning valve- ja saateüksustes töötavad täitevteenistuse nooremametnikud kuuluvad 16.–18.

 

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Raivo VARE

 

Lisa 3
Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 1997. a. määruse nr. 4 juurde

Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja muude riigieelarvest finantseeritavate asutuste töötajate palgaastmed

1. Kõrgkoolide (v.a. ülikoolid) rektorid

26–33

2. Kõrgkoolide (v.a. ülikoolid) õppejõud

16–31

3. Munitsipaalkoolide, riigikoolide ja -kutseõppeasutuste töötajad

  3.1. Munitsipaalkoolide, riigikoolide ja -kutseõppeasutuste juhid

19–30

  3.2. Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid, tipp-pedagoogid

22–28

  3.3. Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

16–26

  3.4. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

12–18

4. Kultuuri- ja muude haridusasutuste töötajad

  4.1. Kultuuri- ja muude haridusasutuste juhid

18–31

  4.2. Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid, peaspetsialistid

22–28

  4.3. Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

16–26

  4.4. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

12–16

5. Siseministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate ametite, Vanglate Ameti ja Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate hallatavate riigiasutuste töötajad

  5.1. Asutuste juhid

18–29

  5.2. Osakondade ja teiste allüksuste juhid

17–26

  5.3. Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

17–23

  5.4. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

12–18

6. Teede- ja Sideministeeriumi Lennujuhtimisteeninduse Keskuse ja Laevaliikluse Juhtimise Keskuse töötajad

  6.1. Asutuste juhid

29–31

  6.2. Osakondade ja teiste allüksuste juhid

22–28

  6.3. Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

16–25

  6.4. Lennuliikluse vahetu juhtimisega tegelevad spetsialistid

20–29

  6.5. Riigilaevastiku juhtkonna liikmed ja merelootsid

15–29

  6.6. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

12–18

7. Muude valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste töötajad

  7.1. Teiste asutuste juhid (sh. riigilaevastiku laeva juhtkonna liikmed)

18–29

  7.2. Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid, peaspetsialistid

16–25

  7.3. Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

15–23

  7.4. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

11–17

8. Erastamisagentuuri töötajad

  8.1. Erastamisagentuuri peadirektor

34

  8.2. Põhi- ja struktuuriüksustega osakondade juhatajad

26–30

  8.3. Büroode, osakondade ja talituste juhatajad, nõunikud

23–27

  8.4. Peaspetsialistid, kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

18–26

  8.5. Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

12–18

9. Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja muude riigieelarvest finantseeritavate asutuste kantseleitöötajad ja töölised

  9.1. Kantseleitöötajad (kontoriametnikud)

8–13

  9.2. Töölised liht- ja abitöödel

3–7

  9.3. Oskustöölised erialatöödel

6–9

  9.4. Oskustöölised keerukatel erialatöödel

8–13

  9.5. Eriväljaõppe saanud oskustöölised eriti keerukatel erialatöödel

9–19

  9.6. Abipersonal (koristajad, majahoidjad, käskjalad, valvurid, uksehoidjad, riidehoidjad, ahjukütjad jt.)

1–5

10. Juhi asetäitja palgaaste on üks kuni kolm astet madalam kui vastava juhi palgaaste.

 

 

Teede- ja sideminister
rahandusministri ülesannetes Raivo VARE

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json