Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse rakendamisega kaasnevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 41, 798

Vabariigi Valitsuse seaduse rakendamisega kaasnevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 28.05.1996 nr 146

Juhindudes Vabariigi Valitsuse seadusest (RT I 1995, 94, 1628) ning sellega seoses tekkinud vajadusest viia Vabariigi Valitsuse määrused kooskõlla nimetatud seadusega, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Vabariigi Valitsuse määrustes tehtavad muudatused» (juurde lisatud).

2. Kinnitada «Vabariigi Valitsuse kehtetuks tunnistatud määruste loetelu» (juurde lisatud).

  Peaminister Tiit VÄHI
  Justiitsminister Paul VARUL
  Riigisekretär Uno VEERING


  Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 28. mai 1996. a määrusega nr 146

Vabariigi Valitsuse määrustes tehtavad muudatused

1. Vabariigi Valitsuse 17. juuli 1990. a määrusega nr 147 kinnitatud «Eesti Vabariigi Riikliku Statistikaameti põhimääruse» (RT 1990, 4, 55) punktides 1 ja 8 asendada sõna «majandusministri» sõnaga «rahandusministri».

2. Vabariigi Valitsuse 14. septembri 1990. a määruse nr 188 «Välisriikide firmade esinduste avamise kohta Eesti Vabariigis» (RT 1990, 9, 109; 1992, 38, 502; 41, 548) punktides 1 ja 2 asendada sõna «Kaubandusministeerium» sõnaga «Majandusministeerium» vastavas käändes.

3. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1990. a määruse nr 254 «Surve- ja tõsteseadmete valmistamise ja kasutamise korra kinnitamise kohta» (RT 1991, 1, 4) tekstis asendada sõnad «Eesti Vabariigi Riiklik Tehnilise Järelevalve Amet» ja «Eesti Tehnilise Järelevalve Amet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» vastavas käändes.

4. Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 1991. a määruse nr 13 «Looduskeskkonna ja -varade kasutamise lubade andmise ajutise korra kohta» (RT 1991, 4, 71) punkti 1 alapunktis 5 asendada sõna «Tervishoiuministeeriumi» sõnaga «Sotsiaalministeeriumi».

5. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1991. a määruse nr 17 «Rendisuhete kohta» (RT 1991, 5, 83; 16, 224; 32, 401; 1992, 44, 567) punkti 3 alapunkti 1 neljandas lõigus asendada sõna «Riigivaraamet» sõnaga «Majandusministeerium».

6. Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1991. a määrusega nr 38 kinnitatud «Eesti Riikliku Ehitusregistri põhimääruse» (RT 1991, 7, 121) punktis 7 asendada sõnad «vabariiklike linnade» sõnadega «Kohtla-Järve, Narva, Tallinna ja Tartu linna» vastavas käändes.

7. Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 1991. a määrusega nr 39 kinnitatud «Ehitusmaterjalide tootmise arendamise ja demonopoliseerimise eelarvevälise fondi põhikirja» (RT 1991, 7, 122) tekstis asendada sõnad «Eesti Vabariigi Ehitusministeerium» sõnaga «Majandusministeerium» vastavas käändes.

8. Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 1991. a määruse nr 63 «Ehitiste projektmaterjalide läbivaatamise ja heakskiitmise korra kohta» (RT 1991, 14, 196) tekstis asendada sõnad «vabariiklik linn» sõnadega «Kohtla-Järve, Narva, Tallinna ja Tartu linn» vastavas käändes.

9. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 1991. a määrusega nr 148 kinnitatud «Üle Eesti Vabariigi majanduspiiri veetavate kaupade ja vara deklareerimise ajutise juhendi» (RT 1991, 27, 331) tekstis asendada sõnad «Tolli- ja Piirikaitseamet» sõnaga «Tolliamet» vastavas käändes.

10. Vabariigi Valitsuse 10. septembri 1991. a määruses nr 175 «Riigi Päästeameti moodustamine» (RT 1991, 31, 386; I 1994, 79, 1336) teha järgmised muudatused: 1) jätta pealkirjast ja punktist 1 välja sõna «Riigi»;
2) tunnistada kehtetuks punkt 2.

11. Vabariigi Valitsuse 12. mai 1992. a määruse nr 150 «Lõhkematerjalide valmistamise ja kasutamise korra kinnitamise kohta» (RT 1992, 25, 346; I 1994, 69, 1198; 1996, 20, 372) tekstis asendada sõnad «Tehnilise Järelevalve Amet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» vastavas käändes.

12. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1992. a määruse nr 175 «Tervisele ja keskkonnale ohtlike ainete tööstusliku kasutamise ning hoidmise korra kinnitamise kohta» (RT 1992, 28, 385) tekstis asendada sõnad «Tehnilise Järelevalve Amet» ja «Eesti Vabariigi Riiklik Tehnilise Järelevalve Amet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon» vastavas käändes.

13. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1992. a määruse nr 176 «Eesti Vabariigi Passiametisse tööle asuvate politseiametnike soodustuste kohta» (RT 1992, 28, 386) punktis 1 asendada sõnad «Eesti Vabariigi Passiametisse ja tema passibüroodesse» sõnadega «Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse».

14. Vabariigi Valitsuse 4. septembri 1992. a määruse nr 260 «Riigi vara munitsipaliseerimise korra kohta« (RT 1992, 40, 538) tekstis asendada sõnad «Eesti Riigivaraamet» sõnaga «Majandusministeerium», sõna «esmatasandi» sõnaga «kohaliku» ning sõnad «vabariiklikud linnad» sõnadega «Kohtla-Järve, Narva, Pärnu, Tallinna ja Tartu linn» vastavas käändes.

15. Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1992. a määruse nr 269 «Arhiividokumentide säilitamise ja kasutamise tagamise kohta omandireformi ja erastamise läbiviimisel» (RT 1992, 41, 546) punktis 4 asendada sõnad «Eesti Arviiviametil» sõnadega «Riigikantselei arhiivide osakonnal».

16. Vabariigi Valitsuse 19. oktoobri 1992. a määruse nr 301 «Riigi vara kasutada andmise korra ja tingimuste kohta» (RT 1992, 44, 567; I 1993, 27, 467) punktis 12 asendada sõnad «Eesti Riigivaraamet» sõnaga «Majandusministeerium» ja punktis 15 sõna «Riigivaraametil» sõnaga «Majandusministeeriumil».

17. Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 1993. a määruse nr 8 «Kohustusliku ravikindlustuse edasikindlustusmaksete kohta» (RT 1993, 3, 45) punktis 1 asendada sõna «Tervishoiuministeeriumi» sõnaga «Sotsiaalministeeriumi».

18. Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 1993. a määruse nr 28 «Eesti Vabariigi puhkuseseaduse rakendamise otsuse täitmise kohta» (RT 1993, 3, 50; I 1993, 27, 469) punktis 3 asendada sõna «Tööinspektsioon» sõnaga «Sotsiaalministeerium».

19. Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 1993. a määruse nr 95 «Sanitaarkaitse kohta Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» (RT I 1993, 17, 284) tekstis asendada sõnad «Riigi Tervisekaitsekeskus» sõnaga «Tervisekaitseinspektsioon» ja sõnad «Eesti Karantiinitalitus» sõnadega «Eesti Sanitaarkarantiinitalitus».

20. Vabariigi Valitsuse 13. aprilli 1993. a määruse nr 105 «Tartu Lennukolledži asutamise kohta» (RT I 1993, 18, 320) punktis 3 asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumiga» sõnaga «Haridusministeeriumiga».

21. Vabariigi Valitsuse 31. mai 1993. a määruses nr 165 «Politsei juhtimise ümberkorraldamine» (RT I 1993, 30, 515; 1994, 39, 624; 1995, 66, 1097) teha järgmised muudatused:
1) jätta punktidest 1 ja 2 välja sõna «Riigi»;
2) jätta punkti 6 esimese lõigu alapunktist 2 ning punktist 7 välja sõnad «Riigi Politseiameti».

22. Vabariigi Valitsuse 2. juuli 1993. a määruse nr 204 «Riigikeelt mittevaldavatele täiskasvanud elanikele eesti keele õpetamise korra kohta» (RT I 1993, 47, 649) tekstis asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

23. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 1993. a määruse nr 240 «Riigi ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse täitmise kohta» (RT I 1993, 54, 759) punktis 1 asendada sõna «Elamuametile» sõnaga «Majandusministeeriumile».

24. Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 1993. a määrusega nr 324 kinnitatud «Ettevõttes töökaitsealase koolituse korraldamise juhendi» (RT I 1993, 69, 991) punktis 3 asendada sõnad «Tehnilise Järelevalve Ameti» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni», sõna «Liiklusohutusameti» sõnaga «Politseiameti» ja sõnad «Põllumajandustehnika Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusministeeriumi» ning punktis 7 asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumi» sõnaga «Haridusministeeriumi».

25. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1993. a määruse nr 357 «Tehnilise inventariseerimise büroode reorganiseerimise kohta» (RT I 1993, 74, 1058) punktis 2 asendada sõna «Elamuametil» sõnaga «Majandusministeeriumil».

26. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määrusega nr 374 kinnitatud «Eesti Teadusfondi Nõukogu põhimääruse» (RT I 1993, 76, 1137) tekstis asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

27. Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 1993. a määruses nr 412 «Riigi Kodakondsus- ja Migratsiooniameti moodustamine» (RT I 1994, 7, 65) teha järgmised muudatused:
1) jätta määruse pealkirjast ja punktist 1 välja sõna «Riigi»;
2) tunnistada kehtetuks punktid 2 ja 3.

28. Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 1994. a määruse nr 2 «Kultuuriasutuste töötajate ning ajakirjandusväljaannete peatoimetajate ametikohtade konkursi korras täitmine» (RT I 1994, 7, 70) tekstis asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Kultuuriministeerium» vastavas käändes.

29. Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 1994. a määrusega nr 32 kinnitatud «Eriloa alusel Eesti tolliterritooriumile sisse- ja sealt väljaveetavate kaupade või Eesti tolliterritooriumile sisse ja sealt välja vedada keelatud kaupade ning erilubasid andvate ministeeriumide loetelu» (RT I 1994, 10, 149) punktis 2 asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Kultuuriministeerium».

30. Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1994. a määrusega nr 47 kinnitatud «Taimekaitsevahendite impordi ja kaubastamise korra» (RT I 1994, 12, 205) tekstis asendada sõna «Taimekaitseamet» sõnaga «Taimekaitseinspektsioon» vastavas käändes.

31. Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1994. a määrusega nr 48 kinnitatud «Taimekaitsevahendite registreerimise korra» (RT I 1994, 12, 206) tekstis asendada sõna «Taimekaitseamet» sõnaga «Taimekaitseinspektsioon» vastavas käändes.

32. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 1994. a määruse nr 82 «Lühendatud tööaja rakendamist tingivate tervistkahjustavate näidustuste, allmaatööde ja eriiseloomuga tööde loetelude kinnitamine» (RT I 1994, 17, 315) punktis 2 asendada sõna «Tööinspektsioon» sõnaga «Sotsiaalministeerium».

33. Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 1994. a määrusega nr 102 kinnitatud «Koolikohustuslike laste arvestamise juhendi» (RT I 1994, 26, 408) punktis 3 asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» ning punktides 11 ja 12 asendada sõna «Kooliamet» sõnaga «Haridusministeerium».

34. Vabariigi Valitsuse 21. juuni 1994. a määruse nr 232 «Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise korra kinnitamine» (RT I 1994, 51, 861) tekstis asendada sõnad «Haridus- ja Kultuuriministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

35. Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 kinnitatud «Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise korra» (RT I 1994, 57, 966) punktist 1 jätta välja sõnad «Riigi» ja «(edaspidi Muinsuskaitseamet)», punktis 7 asendada sõnad «kultuuri- ja haridusministri» sõnaga «kultuuriministri» ning «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» tekstis asendada sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «kultuuriminister» vastavas käändes ja punktist 1 jätta välja sõnad «Riigi» ja «(edaspidi Muinsuskaitseamet)».

36. Vabariigi Valitsuse 12. augusti 1994. a määrusega nr 291 kinnitatud «Investeerimisfondi põhimääruse», «Investeerimisfondide ja haldavate ettevõtete litsentsimise ja järelevalve korra» ning «Investeerimisfondide osakute väljalaske korra» (RT I 1994, 60, 1002) tekstis asendada sõna «Väärtpaberiamet» sõnaga «Väärtpaberiinspektsioon» vastavas käändes.

37. Vabariigi Valitsuse 19. oktoobri 1994. a määruse nr 380 «Ringhäälingulubade tingimustest kinnipidamise kontroll» (RT I 1994, 72, 1266) punktis 1 asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumile» sõnaga «Kultuuriministeeriumile».

38. Vabariigi Valitsuse 3. novembri 1994. a määruse nr 409 «Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti ümbernimetamine» (RT I 1994, 79, 1336) punktist 1 ning punkti 2 alapunktidest 1 ja 2 jätta välja sõna «Riigi».

39. Vabariigi Valitsuse 29. novembri 1994. a määruses nr 447 «Eesti Vabariigi Piirivalveameti ümbernimetamine ja mõnede Vabariigi Valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamine» (RT I 1994, 88, 1496) teha järgmised muudatused:
1) jätta punktist 1 välja sõna «Riigi»;
2) asendada punkti 2 alapunktis 1 sõnad «Riigi Piirivalveametiks» sõnaga «Piirivalveametiks».

40. Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1994. a määrusega nr 493 kinnitatud «Kultuurimälestise omanikule (valdajale) riigieelarvest toetuse andmise korra» (RT I 1995, 4, 37) punktist 2 jätta välja sõnad «Riigi» ja «(edaspidi Muinsuskaitseamet)», punktis 4 asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumile» sõnaga «Kultuuriministeeriumile»; «Kultuurimälestise omanikule (valdajale) soodustuste tegemise korra» punktist 3 jätta välja sõnad «Riigi» ja «(edaspidi Muinsuskaitseamet)» ja asendada sõnad «kultuuri- ja haridusministri» sõnaga «kultuuriministri» ning «Kultuuriväärtusega leiu eest tasu maksmise korra» punktist 1 jätta välja sõnad «Riigi» ja «(edaspidi Muinsuskaitseamet)», punktis 3 asendada sõnad «kultuuri- ja haridusministri» sõnaga «kultuuriministri».

41. Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 1995. a määruse nr 3 «Kutsealustele täitevametnikele ajapikenduse andmine ajateenistusse kutsumisel» (RT I 1995, 5, 49) punktis 2 asendada sõnad «Riigi Täitevametit» sõnadega «Vanglate Ametit».

42. Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 1995. a määruse nr 13 «Kaitsealuste sortide riikliku registri asutamine» (RT I 1995, 9, 78) tekstis asendada sõna «Sordiinspektsioon» sõnadega «Seemne- ja Sordikatse Inspektsioon» vastavas käändes.

43. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995. a määrusega nr 40 kinnitatud «Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise kompenseerimiseks tasu võtmise ja maksmise korra» (RT I 1995, 13, 154) tekstis asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Kultuuriministeerium» vastavas käändes.

44. Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1995. a määrusega nr 94 kinnitatud «Maa riigi omandisse jätmise korra» (RT I 1995, 29, 361) punkti 7 alapunktides 2 ja 3 asendada sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «kultuuriminister».

45. Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1995. a määrusega nr 111 kinnitatud «Võru Instituudi põhikirja» (RT I 1995, 34, 446) tekstis asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

46. Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 1995. a määruse nr 128 «Riigikoolide ja teiste riigiõppeasutuste halduslepingute sõlmimine» (RT I 1995, 37, 473) tekstis asendada sõna «Kooliametile» sõnaga «Haridusministeeriumile».

47. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1995. a määruse nr 154 «Mõõteseaduse rakendamine» (RT I 1995, 39, 540) tekstis asendada sõnad «Riigi Standardiamet» sõnaga «Standardiamet» ja sama määrusega kinnitatud «Riigietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise korra» punktis 1 asendada sõna «Rahandusministeeriumile» sõnaga «Majandusministeeriumile» ning punktis 4 asendada sõna «rahandusministri» sõnaga «majandusministri».

48. Vabariigi Valitsuse 4. aprilli 1995. a määrusega nr 165 kinnitatud «Kaupluse töö üldeeskirja» punkti 65 ja «Toitlustamise üldeeskirja» punkti 40 (RT I 1995, 41, 597) täiendada pärast sõnu «kontrollimise õigus» sõnaga «Põllumajandusministeeriumi» ning asendada nimetatud punktides sõna «Tervisekaitseameti» sõnaga «Tervisekaitseinspektsiooni».

49. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 1995. a määrusega nr 178 kinnitatud «Vedelkütuse ja määrdeainete müüjate kaubatundmisväljaõppe korra» (RT I 1995, 42, 629) punktis 8 asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumilt» sõnaga «Haridusministeeriumilt».

50. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 1995. a määrusega nr 179 kinnitatud «Kõrghariduse hindamise nõukogu põhikirja» (RT I 1995, 42, 630) tekstis asendada sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» ja sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

51. Vabariigi Valitsuse 2. juuni 1995. a määrusega nr 231 kinnitatud «Eesti Biokeskuse põhikirja» ja «Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi põhikirja» (RT I 1995, 52, 841) tekstis asendada sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» ja sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

52. Vabariigi Valitsuse 20. juuni 1995. a määrusega nr 245 kinnitatud «Füüsika Instituudi põhikirja» (RT I 1995, 56, 969) tekstis asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» ja sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» vastavas käändes.

53. Vabariigi Valitsuse 20. juuni 1995. a määrusega nr 250 kinnitatud «Eesti keele oskuse eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami läbiviimise korra» (RT I 1995, 56, 973) punktides 6 ja 8 asendada sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» vastavas käändes.

54. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 1995. a määrusega nr 268 kinnitatud «Ökoloogia Instituudi põhikirja» (RT I 1995, 61, 1036) tekstis asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» ja sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» vastavas käändes.

55. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1995. a määrusega nr 274 kinnitatud «Energeetika Instituudi põhikirja» ja «Geoloogia Instituudi põhikirja» (RT I 1995, 64, 1075) tekstis asendada sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» ja sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

56. Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 287 kinnitatud «Riikliku õppelaenu juhendi» (RT I 1995, 66, 1098) tekstis asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga »Haridusministeerium» ja sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» vastavas käändes.

57. Vabariigi Valitsuse 24. novembri 1995. a määrusega nr 355 kinnitatud «Eesti Teaduste Akadeemia põhikirja» (RT I 1995, 89, 1574) punktis 7 asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumi» sõnaga «Haridusministeeriumi».

58. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1995. a määrusega nr 368 kinnitatud «Välismaalastele elamis- ja töölubade andmise, pikendamise ning tühistamise korra» (RT I 1995, 93, 1612) punktis 20 asendada sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumiga» sõnaga «Haridusministeeriumiga».


  Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 28. mai 1996. a määrusega nr 146

Vabariigi Valitsuse kehtetuks tunnistatud määruste loetelu

1. Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari 1990. a määrus nr 10 «Eesti NSV riiklike ametite moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1990, 5, 89).

2. Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 1990. a määrus nr 16 «Eesti NSV ministeeriumide põhifunktsioonide kindlaksmääramise kohta» (ENSV Teataja 1990, 4, 71).

3. Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 1990. a määruse nr 59 «Eesti NSV Riikliku Kommunaalameti põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1990, 10, 158) punkt 1.

4. Vabariigi Valitsuse 23. mai 1990. a määruse nr 102 «Riigi Teataja väljaandmise kohta» (ENSV Teataja 1990, 16, 267) punktid 1, 2 ja 3.

5. Vabariigi Valitsuse 31. mai 1990. a määruse nr 110 «Eesti Vabariigi Riikliku Tööturuameti moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1990, 18, 280) punkt 2.

6. Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1990. a määruse nr 123 «Eesti Maanteefondi asutamise ja «Eesti Vabariigi Riikliku Maanteeameti põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1990, 19, 298) punkt 3.

7. Vabariigi Valitsuse 26. juuni 1990. a määrus nr 132 «Eesti NSV Valitsuse 16. jaanuari 1990. a määruse nr 10 osalise muutmise kohta» (RT 1990, 1, 22).

8. Vabariigi Valitsuse 9. juuli 1990. a määruse nr 143 «Eesti Vabariigi Valitsuse juures asuva Arhiivide Peavalitsuse reorganiseerimise kohta» (RT 1990, 3, 49) punkt 2.

9. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 1990. a määruse nr 160 «Eesti Informaatikafondi moodustamise kohta» (RT 1990, 5, 73) punkt 2.

10. Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1990. a määrusega nr 164 kinnitatud «Eesti Vabariigi Riikliku Tööturuameti põhimäärus» (RT 1990, 6, 77).

11. Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1990. a määruse nr 185 ««Eesti Vabariigi Riikliku Arhiiviameti põhimääruse» kinnitamise kohta» (RT 1990, 8, 99) punkt 1.

12. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1990. a määrus nr 227 «Eesti Vabariigi Valitsuse 23. mai 1990. a määruse nr 102 osalise muutmise ja täiendamise kohta» (RT 1990, 16, 188).

13. Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1990. a määruse nr 238 «Eesti Vabariigi Riikliku Keeleameti moodustamise kohta» (RT 1990, 20, 239) punkt 3.

14. Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1991. a määrus nr 53 «Riigi Keeleameti põhimääruse kinnitamise kohta» (RT 1991, 10, 161).

15. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 1991. a määruse nr 69 «Kartulikasvatuse ja kartulitöötlemise arengukava kohta» (RT 1991, 14, 198) punktid 1, 2, 3, 5 ja 6.

16. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 1991. a määruse nr 70 «Muudatuste tegemise kohta riigivalitsemisorganite süsteemis» (RT 1991, 14, 199) punktid 4 ja 5.

17. Vabariigi Valitsuse 10. aprilli 1991. a määruse nr 74 «Eesti Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1990. a määruse nr 186 ja 12. oktoobri 1990. a määruse nr 211 muutmise kohta» (RT 1991, 14, 203) punkt 2.

18. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 1991. a määruse nr 100 «Eesti Vabariigi Riikliku Kalaameti moodustamise kohta» (RT 1991, 19, 251) punkt 2.

19. Vabariigi Valitsuse 15. juuli 1991. a määruse nr 140 «Muudatuste tegemise kohta riigivalitsemisorganite süsteemis» (RT 1991, 26, 320) punktid 1, 2 ja 3.

20. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 1991. a määrus nr 149 «Eesti Vabariigi kriminaaltäidesaatva süsteemi kontseptsiooni kohta» (RT 1991, 29, 342).

21. Vabariigi Valitsuse 16. augusti 1991. a määruse nr 156 «Eesti Vabariigi Riikliku Kinnipidamiskohtade Ameti moodustamise kohta» (RT 1991, 29, 345) punkt 2.

22. Vabariigi Valitsuse 30. augusti 1991. a määrus nr 163 «Eesti Vabariigi Valitsuse erakorraliste volitustega esindaja kohta Kirde-Eestis» (RT 1991, 30, 368).

23. Vabariigi Valitsuse 16. septembri 1991. a määruse nr 188 «Eesti Vabariigi Riikliku Energiaameti moodustamise kohta» (RT 1991, 32, 406) punkt 2.

24. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1991. a määrus nr 193 «Eesti Vabariigi looduskaitse peainspektori põhimääruse kinnitamise kohta» (RT 1991, 33, 419).

25. Vabariigi Valitsuse 30. septembri 1991. a määruse nr 199 «Eesti Vabariigi Riikliku Tolliameti moodustamise kohta» (RT 1991, 35, 430) punktid 4 ja 5.

26. Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 1991. a määruse nr 250 «Muudatuste tegemise kohta riigivalitsemisorganite süsteemis» (RT 1991, 43, 533) punkt 3.

27. Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 1991. a määruse nr 254 «Riigi Patendiameti moodustamise kohta» (RT 1991, 44, 544) punkt 3.

28. Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 1992. a määruse nr 9 «Vabariigi Valitsuse mõne määruse muutmise kohta» (RT 1992, 2, 32) punkt 1.

29. Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 1992. a määrus nr 16 ««Eesti Vabariigi Riikliku Kinnipidamiskohtade Ameti põhimääruse» kinnitamise kohta» (RT 1992, 3, 47).

30. Vabariigi Valitsuse 25. mai 1992. a määruse nr 159 «Eesti Vabariigi Riikliku Tuletõrjeameti likvideerimise ja tema funktsioonide üleandmise kohta Eesti Vabariigi Riiklikule Päästeametile» (RT 1992, 23, 328) punkt 7.

31. Vabariigi Valitsuse 21. juuli 1992. a määruse nr 209 ««Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni põhimääruse» kinnitamise kohta» (RT 1992, 34, 452) punkt 1.

32. Vabariigi Valitsuse 20. novembri 1992. a määrus nr 320 «Eesti Vabariigi Valitsuse 12. septembri 1991. a määruse nr 182 osalise muutmise kohta» (RT 1992, 50, 623).

33. Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 1992. a määruse nr 337 «Riigivaraameti nõukogu koosseisu kohta» (RT 1992, 54, 667) punkt 1.

34. Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 1993. a määrus nr 16 «Ministeeriumi kantsleri ajutise ametijuhendi kinnitamise kohta» (RT 1993, 4, 63).

35. Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1993. a määruse nr 227 «Maa- ameti üleviimise kohta keskkonnaministri valitsemisalasse» (RT I 1993, 52, 728) punkt 1.

36. Vabariigi Valitsuse 30. augusti 1993. a määrus nr 268 «Kinnipidamiskohtade Ameti üleviimise kohta justiitsministri valitsemisalasse» (RT I 1993, 59, 834).

37. Vabariigi Valitsuse 19. oktoobri 1993. a määruse nr 319 «Migratsiooniameti üleviimise kohta Siseministeeriumi valitsemisalasse» (RT I 1993, 67, 959) punktid 2 ja 3.

38. Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 1993. a määrus nr 330 «Riigi Kohaliku Omavalitsuse ja Regionaalse Arengu Ameti moodustamine» (RT I 1993, 69, 993).

39. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 378 «Eesti Vabariigi Riikliku Kaubalitsentsiameti likvideerimise kohta» (RT I 1993, 78, 1141) punkti 3 alapunkt 1.

40. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1993. a määruse nr 408 «Hindade reguleerimise korra kohta» (RT I 1994, 4, 48; 1995, 5, 43; 37, 476; 88, 1549; 1996, 2, 30) punkti 2 alapunkt 4.

41. Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1993. a määruse nr 417 «Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise kohta» (RT I 1994, 7, 68) lisa «Riigiasutuste loetelu, kelle trükiseid registreeritakse ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentidena».

42. Vabariigi Valitsuse 5. aprilli 1994. a määruse nr 123 «Täitevameti moodustamine» (RT I 1994, 29, 432) punkt 5.

43. Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 1994. a määrus nr 383 «Keeleameti üleviimine Kultuuri- ja Haridusministeeriumi valitsemisalasse» (RT I 1994, 72, 1269).

44. Vabariigi Valitsuse 14. novembri 1995. a määruse nr 349 «Riigihangete Ameti moodustamine» (RT I 1995, 86, 1509) punkt 3.

/otsingu_soovitused.json