Teksti suurus:

Peaministri 9. aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ muutmine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.05.2015
Avaldamismärge:RT III, 20.05.2015, 2

Peaministri 9. aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ muutmine

Vastu võetud 19.05.2015 nr 44

Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel muudan peaministri 9. aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ punkte 8, 10 ja 11 ning sõnastan need järgmiselt:

8. Majandus- ja taristuminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, ehituse, transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport), liikluskorralduse (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, informaatika, telekommunikatsiooni, postside, meediateenuste osutamise riikliku korraldamise ja riikliku järelevalve teostamise, riigi infosüsteemide arendamise koordineerimise, metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, konkurentsijärelevalve, tarbijakaitse ja vedelkütuse miinimumvaru haldamise valdkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonda kuuluvad Konkurentsiamet, Lennuamet, Maanteeamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Tehnilise Järelevalve Amet, Tarbijakaitseamet ja Veeteede Amet ning Aktsiaselts A.L.A.R.A., Aktsiaselts Eesti Loots, Aktsiaselts Eesti Post, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, AS Eesti Liinirongid, Elering AS, aktsiaselts Estonian Air, Aktsiaselts Metrosert, aktsiaselts Saarte Liinid, aktsiaselts Tallinna Sadam, Aktsiaselts Tallinna Lennujaam, Aktsiaselts Teede Tehnokeskus, Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Teed, AS EVR Cargo, aktsiaselts Eesti Raudtee, osaühing Rail Baltic Estonia, Mittetulundusühing Eesti Standardikeskus, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, Eesti Interneti Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus ja Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus.


10. Riigihalduse minister juhib Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonnas on avaliku teenistuse arendamine, riigiabi andmise lubade menetlemine ning riigiabi seaduslikkuse ja kasutamise üle järelevalve teostamine, riigihangetega ja riigivaraga seotud tegevus, valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamise korraldamise koordineerimine, riigiraamatupidamine, kohaliku omavalitsuse arendamine ja finantsjuhtimine, regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamine ja koordineerimine, ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigiline korraldamine ja järelevalve.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja maavalitsused.


11. Siseminister juhib Siseministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Siseministri vastutusvaldkonnas on riigi sisejulgeoleku tagamine ja avaliku korra kaitsmine, riigipiiri valvamine ja kaitsmine ning piirirežiimi tagamine, kriisireguleerimise, riigi tegevusvaru ning tuletõrje- ja päästeala tööde, kodakondsuse ja migratsiooni ning kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamine, kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine ning perekonnaseisualased küsimused.

Siseministri vastutusvaldkonda kuuluvad Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus, Sisekaitseakadeemia, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Aktsiaselts Andmevara ja Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital.“.

 

Taavi Rõivas