Teksti suurus:

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 20.07.2021, 2

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Vastu võetud 15.07.2021 nr 258

Vabariigi Valitsuse seaduse § 55 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõigete 1 ja 2 alusel ning kuulanud ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse:

1. Nimetada Kristi Vinter-Nemvalts (isikukood 47812234218) Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 9. augustist 2021. a kuni 8. augustini 2026. a.

2. Kristi Vinter-Nemvaltsi põhipalk on 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast.

3. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine ning Haridus- ja Teadusministeeriumi pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud ministeeriumi kantsleri pädevus.

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud distsiplinaarmenetluse algatamine ja distsiplinaarkaristuse määramine ning ametikohalt vabastamine.

6. Kristi Vinter-Nemvaltsi teenistusstaaž 8. augusti 2021. a seisuga on 2 aastat ja 24 päeva.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json