Teksti suurus:

Eesti Lasteraamatukogu põhimääruse ja Eesti Hoiuraamatukogu põhimääruse kinnitamine Eesti Lasteraamatukogu põhimäärus Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.1996
Avaldamismärge:RTL 1996, 146, 717

Eesti Lasteraamatukogu põhimääruse ja Eesti Hoiuraamatukogu põhimääruse kinnitamine Eesti Lasteraamatukogu põhimäärus Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus

 
 Eesti Lasteraamatukogu põhimääruse ja Eesti Hoiuraamatukogu
          põhimääruse kinnitamine
 
   Kultuuriministri 26. veebruari 1996. a. määrus nr. 9
 
 
   Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49,
953; 88, 1560) ' 43 lõike 5 alusel kultuuriminister määrab:
 
   1. Kinnitada Eesti Lasteraamatukogu põhimäärus (juurde
lisatud).
 
   2. Kinnitada Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus (juurde
lisatud).
 
   3. Tunnistada kehtetuks:
   1) Eesti NSV kultuuriministri poolt 30. märtsil 1990. a.
kinnitatud ENSV Riikliku Laste- ja Noorteraamatukogu põhikiri;
   2) Eesti NSV Kultuuriministeeriumi 14. juuni 1990. a.
käskkiri nr. 201 "Põhikirjas muudatuste tegemine";
   3) kultuuri- ja haridusministri 12. jaanuari 1995. a.
käskkiri nr. 7 "Eesti Hoiuraamatukogu põhimääruse kinnitamine".
 
 
   Minister Jaak ALLIK
 
   Kantsler Toivo KULDSEPP
 
 
------
 
 
                    Kinnitatud
            kultuuriministri 26. veebruari 1996. a. 
                   määrusega nr. 9
 
 
        Eesti Lasteraamatukogu põhimäärus
 
             I. ÜLDSÄTTED
 
   1. Eesti Lasteraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on
moodustatud Eesti NSV Kultuuriministeeriumi 19. detsembri 
1975. a. käskkirja nr. 352 alusel.
 
   2. Raamatukogu on Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse
kuuluv ministeeriumi hallatav riigiasutus. Raamatukogu asub
Tallinnas, aadress Liivalaia 30, EE0100 Tallinn.
 
   3. Raamatukogul on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega
pitsat, sümboolika ning pangaarve.
 
   4. Raamatukogu nime ametlikud tõlked on:
   Estonian Children's Library;
   Estnische Kinderbibliothek;
   Estonskaja detskaja biblioteka
 
   5. Raamatukogu ametlik lühend on ELR.
 
   6. Raamatukogu poolt väljaantavad ja -saadetavad ning
allakirjutatavad dokumendid kannavad tema ametlikku nime.
 
   7. Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
põhiseadusest, seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja
korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest,
muudest õigusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest,
rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustest ja käesolevast
põhimäärusest.
 
 
          II. RAAMATUKOGU ÜLESANDED
 
   8. Raamatukogu on keskne teaduslik erialaraamatukogu laste-
ja noortekirjanduse ning nende lugemise alal ning arendus- ja
kutsealase nõustamise keskus kõigile lapsi ja õpilasi
teenindavatele raamatukogudele.
 
   9. Üldkasutatava, lapsi, noori ja lastekirjandusest
huvitatud täiskasvanuid teenindava erialaraamatukoguna
raamatukogu:
   1) komplekteerib, säilitab ja teeb kättesaadavaks eesti
keeles ja Eestis ilmunud laste- ja noortekirjandust ja seda
aineala käsitlevaid teavikuid;
   2) komplekteerib, säilitab ja teeb kättesaadavaks laste
lugemist, laste raamatukoguteenindust ja lastekultuuri
sisaldavaid kodu- ja välismaiseid teavikuid;
   3) töötleb raamatukokku saabunud alg- ja
vahendusinformatsiooni väljaandeid ning koostab nende avamiseks
vajalikud infosüsteemid (kataloogid, kartoteegid, andmebaasid);
   4) on laste- ja noortekirjanduse ning seda aineala
käsitlevate teavikute kataloogimise ja bibliograafiakeskus;
   5) võtab osa lastele ja noortele suunatud kultuuri- ja
vabaharidusprojektidest;
   6) teeb teadus- ja arendustööd laste lugemise ja laste
raamatukoguteeninduse alal ning nendega piirnevates
valdkondades;
   7) nõustab lapsi teenindavaid rahva- ja
kooliraamatukogusid;
   8) annab oma pädevuse piires konsultatsioone, korraldab
seminare, konverentse;
   9) korraldab näitusi ja tutvustab teavikuid muul viisil;
   10) korraldab laste ja noortega tegelevate
raamatukogutöötajate täiend- ja ümberõpet;
   11) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogude ning
teadus- ja infokeskustega;
   12) osaleb oma pädevuse piires riiklikes ja
rahvusvahelistes raamatukogunduse arengu-, teadus- ja
koostööprogrammides.
 
 
      III. RAAMATUKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
   10. Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised
õigused ja kohustused:
   1) täiendada kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega;
   2) anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke
trükiseid kultuuriministri kehtestatud korras;
   3) kirjastada trükiseid erinevatel andmekandjatel;
   4) anda eksperthinnanguid raamatukogunduse valdkonnas;
   5) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid
ja arendada muud majandustegevust, kasutades saadud vahendeid
õigusaktides ettenähtud korras;
   6) kasutada sihtotstarbeliselt riigivara ning tagada selle
säilimine ja heaperemehelik majandamine;
   7) tagada riigieelarveliste vahendite sihipärane ja
otstarbekas kasutamine;
   8) esindada riiki käesolevast põhimäärusest tulenevate
ülesannete täitmisel, sõlmida oma pädevuse piires lepinguid
vastavuses õigusaktide ja eelarvega;
   9) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast
põhimäärusest tulenevaid toiminguid.
 
 
        IV. LASTERAAMATUKOGU JUHTIMINE
 
   11. Raamatukogu juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja
vabastab ametist kultuuriminister ministeeriumi kantsleri
ettepanekul. Direktoriga sõlmitakse tööleping.
 
   12. Direktor tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise
ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, arengu ja
rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.
 
   13. Raamatukogu direktor:
   1) esindab raamatukogu ja volitab vajadusel teisi isikuid
raamatukogu esindama;
   2) sõlmib lepinguid, sh. töölepinguid raamatukogu
töötajatega seaduses kehtestatud korras ning määrab kindlaks
töötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
   3) käsutab eelarve alusel raamatukogu eelarvelisi
vahendeid;
   4) annab oma pädevuse piires käskkirju ja juhendeid;
   5) täidab muid ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest ja
käesolevast põhimäärusest.
 
   14. Osakonnajuhatajate pädevuse määrab kindlaks direktor.
 
 
         V. STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS
 
   15. Raamatukogus on järgmised osakonnad:
   1) raamatukogunduse kabinet;
   2) lastekirjanduse infokeskus;
   3) Liivalaia teenindusosakond;
   4) Õismäe teenindusosakond.
 
   16. Osakondade põhimäärused ja töötajate ametijuhendid
kinnitab direktor.
 
   17. Töösisekord raamatukogus määratakse kindlaks
töösisekorraeeskirjadega.
 
   18. Raamatukogu kasutajate õigused ja kohustused määratakse
kindlaks raamatukogu kasutamise eeskirjadega, mille kinnitab
direktor.
 
   19. Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja
töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt
kinnitatavate juhenditega.
 
   20. Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste
hinnakirja kinnitab direktor.
 
   21. Asjaajamine raamatukogus toimub direktori kinnitatud
juhendi alusel, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 
 
              VI. VARA
 
   22. Raamatukogu valduses olev vara on riigivara.
Raamatukogu on riigivara valitsema volitatud asutus.
 
   23. Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses
olevat vara riigivaraseaduse ja sellest tulenevate õigusaktidega
sätestatud korras.
 
 
      VII. FINANTSEERIMINE JA TÖÖTASUSTAMINE
 
   24. Raamatukogu finantseeritakse riigieelarvest.
Raamatukogu eelarve kinnitab ja selle täitmist kontrollib
kultuuriminister.
 
   25. Raamatukogu võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid
tema poolt osutatud tasulistest teenustest, lepingutest,
annetustest ja muudest laekumistest.
 
   26. Raamatukogu töötajate töö tasustamine toimub
eelarveliste asutuste töötajatele ettenähtud korras.
 
 
        VIII. ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE
 
   27. Raamatukogu peab raamatupidamise ja statistilist
arvestust ning esitab eelarve täitmise ja statistilise aruande
õigusaktidega kehtestatud korras.
 
   28. Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse
seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kultuuriminister,
majanduskontrolli teostavad Kultuuriministeerium ja
Riigikontroll.
 
 
     IX. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
 
   29. Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab
Kultuuriministeerium Vabariigi Valitsuse poolt määratavas
korras.
 
------
 
                     Kinnitatud
            kultuuriministri 26. veebruari 1996. a. 
                    määrusega nr. 9
 
        Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus
 
 
             I. ÜLDSÄTTED
 
   1. Eesti Hoiuraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on
moodustatud kultuuri- ja haridusministri 30. detsembri 1994. a.
käskkirja nr. 271 alusel.
 
   2. Raamatukogu on Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse
kuuluv ministeeriumi hallatav riigiasutus. Raamatukogu asub
Tallinnas, aadress Suur-Sõjamäe 44a, EE0014 Tallinn.
 
   3. Raamatukogul on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega
pitsat, sümboolika ja pangaarve.
 
   4. Raamatukogu nime ametlikud tõlked on:
   Deposit Library of Estonia;
   Speicherbibliothek Estlands;
   Depozitarnaja biblioteka Estonii
 
   5. Raamatukogu ametlik lühend on EHR.
 
   6. Raamatukogu poolt väljaantavad ja -saadetavad ning
allakirjutatavad dokumendid kannavad tema ametlikku nime.
 
   7. Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
põhiseadusest, seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja
korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest,
muudest õigusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest,
rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustest ja käesolevast
põhimäärusest.
 
 
          II. RAAMATUKOGU ÜLESANDED
 
   8. Raamatukogu on üldkasutatav depooraamatukogu.
 
   9. Raamatukogu põhiülesanne on moodustada üleriigiline
vähekasutatavate trükiste depookogu, talletades Eesti teistest
raamatukogudest üleantud säilitamist väärivat teaduslikku,
tehnilist ja kultuurialast kirjandust ning teha see
kättesaadavaks raamatukogudele ja lugejatele.
 
   10. Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:
   1) komplekteerib teiste raamatukogude kogudest üleantud
trükiste, ostude ja annetuste abil vahetus- ja varukogu;
   2) täiendab vahetus- ja varukogu põhjal teiste
raamatukogude fonde vastavalt nende tellimustele ja aitab luua
uusi raamatukogusid;
   3) peab oma fondide arvestust ning kindlustab nende
säilimise;
   4) teenindab kohapeal lugejaid algdokumentidega ja teeb
trükistest koopiaid.
 
 
      III. RAAMATUKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
   11. Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised
õigused ja kohustused:
   1) saada depookogu täiendamiseks tasuta trükiseid teistelt
Eesti raamatukogudelt, suunata depookogule mittevajalik
kirjandus vahetuskogusse;
   2) täiendada kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega;
   3) anda tasuta üle või müüa mittevajalikke trükiseid
kultuuriministri kehtestatud korras;
   4) kirjastada trükiseid erinevatel andmekandjatel;
   5) anda eksperthinnanguid raamatukogunduse valdkonnas;
   6) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid
ja arendada muud majandustegevust, kasutades saadud vahendeid
õigusaktides ettenähtud korras;
   7) kasutada sihtotstarbeliselt riigivara ning tagada selle
säilimine ja heaperemehelik majandamine;
   8) tagada riigieelarveliste vahendite sihipärane ja
otstarbekas kasutamine;
   9) esindada riiki käesolevast põhimäärusest tulenevate
ülesannete täitmisel, sõlmida oma pädevuse piires lepinguid
vastavuses õigusaktide ja eelarvega;
   10) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast
põhimäärusest tulenevaid toiminguid.
 
 
          IV. RAAMATUKOGU JUHTIMINE
 
   12. Raamatukogu juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja
vabastab ametist kultuuriminister ministeeriumi kantsleri
ettepanekul. Direktoriga sõlmitakse tööleping.
 
   13. Direktor tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise
ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, arengu ja
rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.
 
   14. Raamatukogu direktor:
   1) esindab raamatukogu ja volitab vajadusel teisi isikuid
raamatukogu esindama;
   2) sõlmib lepinguid, sh. töölepinguid raamatukogu
töötajatega ning määrab kindlaks töötajate ülesanded, õigused,
kohustused ja vastutuse;
   3) käsutab eelarve alusel raamatukogu eelarvelisi
vahendeid;
   4) annab oma pädevuse piires käskkirju ja juhendeid;
   5) täidab muid ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest ja
käesolevast põhimäärusest.
 
   15. Asedirektori ja osakonnajuhatajate pädevuse määrab
kindlaks direktor.
 
   16. Raamatukogu tegevust nõustab põhimõttelistes küsimustes
nõukogu. Nõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitab
kultuuriminister direktori ettepanekul.
 
 
         V. STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS
 
   17. Raamatukogus on järgmised osakonnad:
   1) vahetusosakond;
   2) depoohoiuosakond;
   3) ekspluatatsiooniosakond.
 
   18. Osakondade põhimäärused ja töötajate ametijuhendid
kinnitab direktor.
 
   19. Töösisekord raamatukogus määratakse kindlaks
töösisekorraeeskirjadega.
 
   20. Raamatukogu kasutajate õigused ja kohustused määratakse
kindlaks raamatukogu kasutamise eeskirjadega, mille kinnitab
direktor.
 
   21. Raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide ja
töövahendite kasutamise kord määratakse direktori poolt
kinnitatavate juhenditega.
 
   22. Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste
hinnakirja kinnitab direktor.
 
   23. Asjaajamine raamatukogus toimub direktori kinnitatud
juhendi alusel, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
 
 
              VI. VARA
 
   24. Raamatukogu valduses olev vara on riigivara.
Raamatukogu on riigivara valitsema volitatud asutus.
 
   25. Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses
olevat vara riigivaraseaduse ja sellest tulenevate õigusaktidega
sätestatud korras.
 
 
      VII. FINANTSEERIMINE JA TÖÖ TASUSTAMINE
 
   26. Raamatukogu finantseeritakse riigieelarvest.
Raamatukogu eelarve kinnitab ja selle täitmist kontrollib
kultuuriminister.
 
   27. Raamatukogu võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid
tema poolt osutatud tasulistest teenustest, lepingutest,
annetustest ja muudest laekumistest.
 
   28. Raamatukogu töötajate töö tasustamine toimub
eelarveliste asutuste töötajatele ettenähtud korras.
 
 
        VIII. ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE
 
   29. Raamatukogu peab raamatupidamise ja statistilist
arvestust ning esitab eelarve täitmise ja statistilise aruande
õigusaktidega kehtestatud korras.
 
   30. Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse
seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kultuuriminister,
majanduskontrolli teostavad Kultuuriministeerium ja
Riigikontroll.
 
 
     IX. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
 
   31. Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab
Kultuuriministeerium Vabariigi Valitsuse poolt määratavas
korras.
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json