Teksti suurus:

Lastekaitse nõukogu moodustamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2022
Avaldamismärge:RT III, 21.02.2017, 1

Lastekaitse nõukogu moodustamine

Vastu võetud 17.02.2017 nr 51

Lastekaitseseaduse § 13 lõike 2 alusel:

1. Moodustada lastekaitseseaduse § 13 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmiseks lastekaitse nõukogu (edaspidi nõukogu) järgmises koosseisus:

nõukogu esimees:
sotsiaalkaitseminister

nõukogu liikmed:
Eesti Linnade Liidu esindaja
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja
Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja
Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja
haridus- ja teadusminister
justiitsminister
kultuuriminister
Lastekaitse Liidu esindaja
rahandusminister
siseminister
Sotsiaalkindlustusameti peadirektor
Tervise Arengu Instituudi direktor

2. Kinnitada nõukogu töökord:

2.1. Nõukogu töövorm on koosolek. Koosolekuid võib korraldada ka elektroonselt.

2.2. Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees või tema määratud nõukogu liige.

2.3. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu esimehe nõusolekul võib nõukogu koosolekust hääleõiguseta osa võtta isik, kes ei ole nõukogu liige.

2.4. Nõukogu liige võib määrata endale hääleõigusliku asendaja.

2.5. Nõukogu koosolekutest võib sõnaõigusega osa võtta õiguskantsler või tema määratud esindaja.

2.6. Nõukogu koosoleku kutse koos päevakorra ja lisamaterjalidega saadetakse nõukogu liikmetele ja õiguskantslerile e-postiga hiljemalt 14 tööpäeva enne koosolekut.

2.7. Koosoleku korraldamisel elektroonselt saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele e-postiga otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva. Nõukogu liige saadab vastuse e-postiga.

2.8. Nõukogu koosoleku alguses kinnitatakse päevakord. Nõukogu liige võib teha ettepaneku täiendava koosoleku päevakorrapunkti lisamiseks.

2.9. Nõukogu otsused märgitakse protokolli, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

2.10. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool koosseisust.

2.11. Nõukogu koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Nõukogu liikmel, kes jääb eriarvamusele, on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist koosoleku protokollile.

2.12. Nõukogu teenindab Sotsiaalministeerium.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json