Teksti suurus:

Siim Kalda kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2014
Avaldamismärge:RT III, 21.03.2014, 1

Siim Kalda kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 18.03.2014 nr 40

Kaebuse asjaolud

9.12.2013 sõlmis Otepää Vallavalitsus käsunduslepingu Urmas Kuldmaaga ja 17.12.2013 käsunduslepingu Silver Eljandiga (leping lõppes 17.02.2014). Urmas Kuldmaa kandideeris 2013. a Otepää Vallavolikogu valimistel „Erakond Isamaa ja Res Publica Liit“ nimekirjas ja Silver Eljand „Valimisliit Otepää“ nimekirjas. Mõlemad on Otepää Vallavolikogu liikmed. 

20.02.2014 esitasid „Valimisliit Meie Kodu“ liikmed Siim Kalda, Martin Teder ja Tanel Ojaste Otepää Valla Valimiskomisjonile taotluse volikogu asendusliikmete määramiseks, kuna volikogu liikmete Urmas Kuldmaa ja Silver Eljandi volitused volikogu liikmena olid taotluse esitajate hinnangul ennetähtaegselt lõppenud seoses nende töötamisega Otepää Vallavalitsuses vastavalt KOKS § 18 lõike 1 punktile 6. Taotlejad leidsid, et Urmas Kuldmaa, Silver Eljandi ja vallavalitsuse vahel sõlmitud käsunduslepingute näol on tegemist näiliste tehingutega sõlmitud töölepingute või siis ametnikuna teenistuskohustuste täitmise varjamiseks.

Otepää Valla Valimiskomisjon jättis taotluse 28.02.2014 otsusega nr 8-1.11-1 rahuldamata. Valla valimiskomisjon leidis, et valla valimiskomisjoni pädevuses ei ole Urmas Kuldmaaga ja Silver Eljandiga sõlmitud käsunduslepingute seadusele vastavuse hindamine. Valla valimiskomisjon leidis, et tegemist võib olla vaidlusega, mis tuleb eelnevalt lahendada selleks seadusega kehtestatud korras.


Menetluse senine käik

4.03.2014 esitas „Valimisliit Meie Kodu“ liige Siim Kalda kaebuse Valga Maakonna Valimiskomisjonile, milles palus Otepää Valla Valimiskomisjoni 28.02.2014 otsus nr 8-1.11-1 tühistada ning teha Otepää Valla Valimiskomisjonile ettekirjutus seaduserikkumise kõrvaldamiseks.

Kaebaja leidis, et KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt on lõppenud Urmas Kuldmaa volikogu liikme volitused enne tähtaega alates 9.12.2013 ja Silver Eljandi volikogu liikme volitused enne tähtaega alates 17.12.2013. Kaebuse kohaselt on Otepää Vallavalitsuse ja Urmas Kuldmaa vahel 8.12.2013 sõlmitud käsundusleping, mille alusel Urmas Kuldmaa töötab Otepää Vallavalitsuses heakorraspetsialistina. Ta omab töökabinetti Otepää Vallavalitsuse ruumides, kasutab vallavalitsuse ametiautot ja telefoni. Tööülesannete täitmisel koostab Urmas Kuldmaa vallavalitsuse eelnõud ning vastab kodanike ja asutuste pöördumistele. Otepää valla avalikust dokumendiregistrist nähtub, et talle suunatakse lahendamiseks vallavalitsusele saabuvaid avaldusi, märgukirju ja muid dokumente. Kodulehel avaldatud info põhjal töötab Urmas Kuldmaa Otepää Vallavalitsuses heakorraspetsialistina. Leping Urmas Kuldmaaga on sõlmitud tähtajalisena. Samalaadsete tööülesannetega töötas Urmas Kuldmaa varasemal perioodil vallavalitsuse ametnikuna ning seetõttu volikogu eelmises koosseisus tema volitused volikogu liikmena lõppesid enne tähtaega.

Kaebuse kohaselt 17.12.2013 on Otepää Vallavalitsuse ja Silver Eljandi vahel sõlmitud käsundusleping, mille alusel Silver Eljandi tööülesandeks on Apteekrimäe kinnistul heakorra- ja remonttööde teostamine. Töö tegemisel juhindub ta Otepää Vallavalitsuse töösisekorraeeskirjadest, ametijuhendist ja teistest tööd reguleerivatest eeskirjadest. Tööülesandeid annab abivallavanem. Leping on sõlmitud tähtajalisena. Silver Eljand asendab töölepinguga töötavat isikut.

Kaebaja leiab, et KOKS § 20 paneb valla või linna valimiskomisjonile volikogu asendusliikmete määramise ülesande, kui volikogu liikme volitused on ennetähtaegselt lõppenud või peatunud. Seega kuulub valla valimiskomisjoni pädevusse hinnata, kas Silver Eljand ja Urmas Kuldmaa töötavad Otepää Vallavalitsuses töölepingu alusel või mitte. Asjaolu, et vallasekretär on olnud käsunduslepingu koostaja, ei muuda sõlmitud lepingut käsunduslepinguks. Hinnata tuleb lepingu sisu, mitte lähtuda ainult pealkirjast. Käsunduslepinguga sõlmitud teenuse tellimisel tulnuks läbi viia hankemenetlus ning võtta pakkumised mitmelt teenusepakkujalt. Seda Otepää Vallavalitsus teinud ei ole. Kaebaja viitas TLS §-le 1 ja leidis, et Silver Eljand ja Urmas Kuldmaa teevad Otepää Vallavalitsuse heaks tööd, alluvad vallavanema või abivallavanema juhtimisele ja kontrollile, mistõttu vastab sõlmitud käsundusleping töölepingu tunnustele. VÕS §-s 619 sätestatud käsunduslepingu mõistele vastab leping, mille sisuks on teenuse osutamise protsess, mitte tulemuse kui sellise saavutamine. Käsundilepingu sisuks ei ole kindlasti volikogu liikme poolt vallavalitsusele eelnõude koostamine, valda saabunud kirjadele vastamine ja teiste vallavalitsuse ametniku tööülesannete täitmine ning töölepinguga töötaja asendamine.

10.03.2014 jättis Valga Maakonna Valimiskomisjon otsusega nr 1-3-1/2014/2-1 kaebuse rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon leidis, et asendusliikmete mitteasumine volikogu liikmeteks ei kitsenda mingil viisil Siim Kalda poolt volikogu liikme õiguste kasutamist ega kohustuste täitmist ehk seega ei riku tema subjektiivseid õigusi. Tegemist on teise valimisliidu nimekirja kuuluvate isikutega ja puuduvad tõendid, mis tooks kaasa Siim Kalda volikogu liikme õiguste riive. Maakonna Valimiskomisjon leidis, et Siim Kalda õigusi rikuks eeltoodud Otepää Valla Valimiskomisjoni otsus juhul, kui tegemist oleks tema enda volituste peatamise või lõppemisega. Sama on märkinud ka Riigikohus kaebuse lahendamisel 27.04.2006 otsuses nr 3-4-1-6-06, et PSJKS § 37 lõike 1 järgi saab Riigikohtus valimisasjades kaitsta oma subjektiivseid õigusi. Samast põhimõttest lähtuvad ka KOVVS § 64 lõige 1, § 65 lõige 1 ja § 66 lõige 1, mis sätestavad huvitatud isiku kaebeõiguse valimiskomisjonide otsuste ja toimingute peale. Riigikohus on korduvalt kinnitanud, kellegi volikogu liikmeks kinnitamine ei puuduta sama volikogu teiste liikmete õigusi (vt Riigikohtu 1.12.2005 otsust nr 3-4-1-35-05 ja 15.11.2002 otsust nr 3-4-1-20-02). Seadus ei näe ette valimiskomisjoni otsustele või toimingutele kaebuse esitamise võimalust avalikes huvides.

Riigikohus on 27.04.2006 otsuses nr 3-4-1-6-06 leidnud, et valimiskomisjonid peavad kaebuse lahendamisel või järelevalve tegemisel välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ning vajadusel koguma tõendeid oma algatusel. Kuivõrd Siim Kalda õigusi antud Otepää Valla Valimiskomisjoni otsus ei riku ja tal puudub kaebeõigus, siis maakonna valimiskomisjon ei pidanud võimalikuks analüüsida kõiki nüansse seoses lepinguliste suhetega Otepää Vallavalitsuse ja Urmas Kuldmaa ning Silver Eljandi vahel.

Lisaks juhtis Valga Maakonna Valimiskomisjon Otepää Valla Valimiskomisjoni tähelepanu rikkumistele seoses taotlejate mitteinformeerimisega toimuvast istungist ning otsuse mittetähtaegse edastamisega taotlejatele.


Kaebuse sisu

12.03.2014 esitas Siim Kalda kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja palub Vabariigi Valimiskomisjonil algatada järelevalvemenetlus Valga Maakonna Valimiskomisjoni ja Otepää Valla Valimiskomisjoni tegevuse kohta, selgitamaks välja kaebuses viidatud asjaolud ja seaduserikkumised. Lisaks palub kaebaja rahuldada kaebus ning tühistada Valga Maakonna Valimiskomisjoni 10.03.2014 otsus nr 1-3-1/2014/2-1.

Kaebaja leiab, et KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel on lõppenud Urmas Kuldmaa volikogu liikme volitused ennetähtaegselt alates 09.12.2013 ja Silver Eljandi volikogu liikme volitused alates 17.12.2013. Kaebaja viitab Riigikohtu lahendi 3-4-1-17-10 punktile 10, mille kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused KOKS § 18 lõikes 1 nimetatud juriidilise fakti korral automaatselt. Seetõttu ei oma tähtsust asjaolu, et Silver Eljandiga on lõppenud käsundusleping 17.02.2014 ja Urmas Kuldmaa volikogu liikme volitused on peatunud kolmeks kuuks, kuna nende volikogu liikme volitused lõppesid ennetähtaegselt käsunduslepingu sõlmimise hetkest.

 Riigikohus on lahendi 3-4-1-17-10 punktis 20 leidnud, et KOKS § 20 lõige 2 seostab asendusliikme volituste alguse valimiskomisjoni otsusega. Seega on valimiskomisjoni see otsus juriidiline fakt, millest tekivad asendusliikme volitused. Punktis 27 on kohus asunud seisukohale, et KOKS § 18 lõike 1 punkt 6 ja § 19 lõike 2 punkt 1 sätestavad ametikohtade ühitamise keelu. See keeld teenib kohaliku omavalitsuse funktsioonide ja vastutuse lahususe organisatsioonilist tugevdamist nende ohtude vastu, mis võivad tuleneda ametikoha ja mandaadi ühitamisest esinduskogus.

Riigikohus on lahendi nr 3-4-1-35-05 punktis 12 märkinud, et juhul kui isik esitab Vabariigi Valimiskomisjonile nõuetekohase kaebuse maakonna valimiskomisjoni otsuse peale, millega isiku kaebus jäeti läbi vaatamata, peab Vabariigi Valimiskomisjon isiku kaebuse läbi vaatama sisuliselt. Valga Maakonna Valimiskomisjon ei ole vaadanud volikogu liikmete Siim Kalda, Martin Tederi ja Tanel Ojaste kaebust läbi sisuliselt. Samuti ei ole maakonna valimiskomisjon selgitanud ega nõustanud kaebuse esitajaid kaebuse lahendamiseks muu tõhusama taotluse esitamise võimaluse kohta.

Antud juhul ei ole Valga Maakonna Valimiskomisjon rakendanud kõiki KOVVS § 18 lõikest 1 tulenevaid meetmeid Otepää Valla Valimiskomisjon 28.02.2014 otsusega nr 8-1.11-1 teatavaks saanud asjaolude väljaselgitamiseks. Valga Maakonna Valimiskomisjon ei ole algatanud järelevalvemenetlust, kuigi seadusest tulenevalt oleks ta pidanud seda tegema. Maakonna valimiskomisjon ei ole antud asja lahendamisel välja selgitanud asjas olulise tähendusega asjaolusid, ei ole kogunud tõendeid ega algatanud selleks ka järelevalvemenetlust. Kaebaja küsib, kas Valga Maakonna Valimiskomisjon ei pea seaduserikkumisest teada saamisel algatama järelevalvemenetlust Otepää Valla Valimiskomisjoni tegevuse üle.

Vastavalt KOVVS § 17 lõikele 1 on Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks järelevalve teostamine valimiskomisjonide üle. Kuna Valga Maakonna Valimiskomisjon ei ole algatanud antud asjas järelevalvemenetlust Otepää Valla Valimiskomisjoni tegevuse osas, siis peab kaebaja õigeks Vabariigi Valimiskomisjoni järelevalve algatamist nii Valga Maakonna Valimiskomisjoni kui ka Otepää Valla Valimiskomisjoni tegevuse üle, kes on oma tegevusetusega võimaldanud volikogu tööst osa võtta isikutel, kelle volitused volikogu liikmena on ennetähtaegselt lõppenud. Valga Maakonna Valimiskomisjon on oma tegevusetusega kiitnud heaks demokraatliku riigi nurgakiviks oleva võimude lahususe ja seaduslikkuse põhimõtte rikkumise Otepää Vallavolikogus.

Kuna maakonna valimiskomisjoni otsuse kohaselt puudub volikogu liikmel sellises olukorras õigus kaebust esitada, siis ei ole võimalik tagada ka KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 nõude täitmise osas. Otepää Vallavolikogus on kahe volikogu liikme hääl olulise tähtsusega otsuste vastuvõtmisel. Isikute, kelle puudub seadusest tulenev õigus osaleda volikogu töös, osalemine volikogu õigusaktide vastuvõtmisel võib endaga kaasa tuua volikogu otsuste tühisuse ning teatud juhtudel ka volikogu tegutsemisvõimetuse. Kaebaja palub eeltoodut arvestada kaebuse esitaja õiguste rikkumise hindamisel. Kaebuse esitaja on valitud Otepää Vallavolikogu liikmeks ja soovib, et volikogu oleks pädev ja volikogu tööst võtaks osa isikud, kes omavad sellest seadusest tulenevat õigust, ning ta ei soovi, et tema volikogu liikme volitused lõppeksid seoses Silver Eljandi ja Urmas Kuldmaa õigusrikkumistega.


Maakonna valimiskomisjoni selgitus

Valga Maakonna Valimiskomisjon jääb 13.03.2014 selgituses oma seisukohtade juurde ning palub jätta Siim Kalda kaebuse Valga Maakonna Valimiskomisjoni 10.03.2014 otsuse nr 1-3-1/2014/2-1 peale rahuldamata.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebajal on õigus vaidlustada maakonna valimiskomisjoni otsust, millega maakonna valimiskomisjon jättis tema kaebuse rahuldamata. Seetõttu vaatab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi.

2. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Valga Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, mille kohaselt kaebajal puudus kaebeõigus Otepää Valla Valimiskomisjoni otsuse vaidlustamiseks. KOVVS § 64 lõike 1 ja § 65 lõike 1 kohaselt on õigus esitada kaebus üksikisikul, kandidaadil, valimisliidul või erakonnal, kes leiab, et valimiskomisjoni toimingu või otsusega rikutakse tema õigusi. Kaebaja on Otepää Vallavolikogu liige, kes kandideeris „Valimisliit Meie Kodu“ nimekirjas. Kaebaja on vaidlustanud volikogu liikmete volituste olemasolu, kes kandideerisid „Erakond Isamaa ja Res Publica Liit“ ja „Valimisliit Otepää“ nimekirjas. Nende volikogu liikmete volikogu liikmete volituste olemasolu ei mõjuta kaebaja volikogu liikme volitusi. Ülaltoodust tulenevalt puudus kaebajal õigus Otepää Valla Valimiskomisjoni otsuse 8-1.11-1 vaidlustamiseks, kuna nimetatud otsus, mis puudutas teiste volikogu liikmete volitusi, ei saanud rikkuda kaebaja õigusi. Ka Riigikohus on leidnud 15.11.2002 otsuses nr 3-4-1-20-02 (p 9-10), 01.12.2005 otsuses nr 3-4-1-35-05 (p 10) ja 27.04.2006 otsuses nr 3-4-1-6-06 (p 7), et kellegi volikogu liikmeks olemine ei puuduta sama volikogu teiste liikmete õigusi. Samuti on  Riigikohus leidnud 01.12.2005 otsuses nr 3-4-1-35-05 (p 10) ja 27.04.2006 otsuses nr 3-4-1-6-06 (p 7), et seadus ei näe ette valimiskomisjoni otsustele või toimingutele kaebuste esitamise võimalust avalikes huvides.

3. Ülaltoodust tulenevalt ja kuna kaebaja subjektiivseid õigusi vaidlustatud Otepää Valla Valimiskomisjoni otsus ei rikkunud, jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse rahuldamata. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et Valga Maakonna Valimiskomisjon oleks KOVVS § 63 lõike 3 kohaselt pidanud jätma kaebeõiguse puudumise tõttu kaebuse läbi vaatamata.

4. Kaebaja väite kohta, et maakonna valimiskomisjon ei ole kaebuse esitajaid nõustanud kaebuse lahendamisel, märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et Valga Maakonna Valimiskomisjon on kaebust menetlenud nõuetekohaselt KOVVS §-s 64 sätestatud korras. Valimiskomisjon vaatab kaebuse läbi kaebuses esitatud taotluse piirides ning kaebuse põhistust arvestades. Taotluse ja põhistuse esitab KOVVS § 63 kohaselt kaebuse esitaja. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab täiendavalt, et MSVS § 3 mõttes annab õigusalaseid selgitusi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohta Siseministeerium.

5. Kaebaja leiab, et Valga Maakonna Valimiskomisjon oleks pidanud kaebuse läbivaatamise tulemusena algatama järelevalve Otepää Valla Valimiskomisjoni tegevuse üle. Valga Maakonna Valimiskomisjonile esitatud kaebuses sellist taotlust ei ole. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ei näe ette järelevalve algatamist kaebemenetluse ühe etapina. Kaebemenetlus on suunatud kaebuse läbivaatamisele vastavalt KOVVS §-le 62. Kaebemenetluse tulemusena kaebus kas jäetakse rahuldamata, rahuldatakse või rahuldatakse osaliselt (KOVVS § 64 lg 5, § 65 lg 5). Teadaolevalt ei ole kaebaja esitanud ka eraldi järelevalve algatamise taotlust Valga Maakonna Valimiskomisjonile.

6. Kaebaja taotleb, et Vabariigi Valimiskomisjon algataks järelevalve Valga Maakonna Valimiskomisjoni ja Otepää Valla Valimiskomisjoni tegevuse üle. KOVVS § 62 ja § 63 ei näe ette, et kaebuse taotluse sisuks saaks olla järelevalve läbiviimise taotlus. Kaebemenetlus on suunatud kaebuse läbivaatamisele vastavalt KOVVS §-le 62. Taotluse esemeks saab KOVVS § 62 kohaselt olla vaid vaadata läbi ja tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjoni toiming. Seetõttu ei ole kaebaja taotlust võimalik kaebemenetluse käigus rahuldada.

7. Vabariigi Valimiskomisjon ei nõustu kaebaja seisukohaga, et maakonna valimiskomisjon ei ole välja selgitanud asjas olulise tähendusega asjaolusid, ega ole kogunud tõendeid. Valga Maakonna Valimiskomisjon on võtnud selgitused Otepää Valla Valimiskomisjonilt, sealhulgas vaidlusalused lepingud, samuti selgitanud taotluse menetluse käiku Otepää Valla Valimiskomisjonis, muuhulgas juhtinud valla valimiskomisjoni tähelepanu puudustele valimiskomisjoni töös.

8. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et KOVVS § 17 lõike 1 ja § 18 lõike 1 kohaselt on Vabariigi Valimiskomisjoni ja maakonna valimiskomisjoni üheks ülesandeks valvata valimiskomisjonide tegevuse järele. KOKS § 20 lõike 1 kohaselt astub KOKS §-des 18 ja 19 sätestatud juhtudel volikogu liikme asemele volikogu asendusliige, kes määratakse valimiskomisjoni otsusega. Kaebaja on viidanud KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 rakendamisel tekkinud küsimustele ja sellest lähtuvalt leidnud, et Otepää Valla Valimiskomisjoni otsus ei olnud seaduslik, ühtlasi taotlenud järelevalve läbiviimist. KOVVS § 17 lõikest 1 ja § 18 lõikest 1 tuleneb, et kui alamalseisev valimiskomisjon võib olla seadust rikkunud,  tuleb Vabariigi Valimiskomisjonil või maakonna valimiskomisjonil vajadusel algatada järelevalve. Seda teeb valimiskomisjon sõltumata sellest, kas esitatud kaebus rahuldatakse või mitte. Seetõttu peab Vabariigi Valimiskomisjon vajalikuks algatada järelevalve Otepää Valla Valimiskomisjoni 28.02.2014 otsuse nr 8-1.11-1 üle, selgitamaks otsuse kooskõla KOKS § 18 lõike 1 punktiga 6. Järelevalve kiirema läbiviimise huvides ning kuna Valga Maakonna Valimiskomisjon on kaebuse läbivaatamise käigus teinud kindlaks Otepää Valla Valimiskomisjoni otsuse vastuvõtmise asjaolud, viib Vabariigi Valimiskomisjon järelevalve läbi ise.

9. Otsuse järelevalve tulemuste kohta võtab Vabariigi Valimiskomisjon vastu hiljemalt 18.04.2014.


Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja § 17 lõikest 1 ja § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Jätta Siim Kalda kaebus rahuldamata.

2. Algatada järelevalve Otepää Valla Valimiskomisjoni 28.02.2014 otsuse nr 8-1.11-1 üle.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json