Teksti suurus:

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 21.05.2021, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine

Vastu võetud 16.05.2019
RT III, 17.05.2019, 2
jõustumine 16.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.05.2021RT III, 21.05.2021, 218.05.2021

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 19 alusel ning lähtudes Riigikontrolli seaduse §-st 52, Riigikogu otsustab:

1. Moodustada riigieelarve kontrolli erikomisjon (edaspidi komisjon). Komisjon moodustatakse koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes.
[RT III, 21.05.2021, 2 - jõust. 18.05.2021]

2. Komisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga kontroll Vabariigi Valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas.

3. Komisjoni ülesanne on:
  1) vaadata läbi riigi majandusaasta koondaruanne ja selle kontrolliaruanne;
  2) vaadata läbi avaliku sektori auditeerimise küsimusi;
  3) arutada Riigikontrolli kontrolliaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi;
  4) teavitada Riigikontrolli probleemidest, mis jõuavad komisjoni liikmeteni suhtlemisel ameti- ja eraisikutega;
  5) võtta Riigikontrolli informatsiooni alusel seisukoht tema tegevuse takistamise juhtude kohta.

4. Käesoleva otsuse punktis 3 märgitud ülesannetest tulenevalt on komisjonil õigus:
  1) korraldada vajaduse korral ühisistungeid Riigikogu alatiste komisjonidega;
  2) esitada Riigikogule ja Riigikogu alatistele komisjonidele arvamusi iga-aastase riigieelarve seaduse eelnõu ja riigi majandusaasta koondaruande kohta;
  3) esitada asjaomastele Riigikogu alatistele komisjonidele ettepanekuid õigusaktide väljatöötamiseks, muutmiseks või täiendamiseks;
  4) esitada järelepärimisi Vabariigi Valitsusele;
  5) esitada arvamusi ja ettepanekuid asjassepuutuvatele isikutele ja asutustele;
  6) koondada Riigikogu komisjonide ja fraktsioonide ettepanekud ning esitada need Riigikontrollile tööplaani täiendamiseks.

5. Kontrolli tulemuste arutamiseks korraldatud komisjoni istungid on avalikud. Istungi või selle osa võib komisjoni otsusega kuulutada kinniseks, et kaitsta isikuandmeid, panga-, äri- või riigisaladust või salastatud välisteavet.

6. Komisjon kasutab oma ülesannete täitmiseks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ning Riigikontrolli seadusest tulenevaid õigusi.

7. Vähemalt kord aastas annab komisjon oma tegevusest aru Riigikogule.

8. Komisjoni volitused kestavad XIV Riigikogu volituste lõpuni.

/otsingu_soovitused.json