Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2021. a korralduse nr 47 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2021
Avaldamismärge:RT III, 21.05.2021, 7

Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2021. a korralduse nr 47 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele” muutmine

Vastu võetud 20.05.2021 nr 203

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2021. a korralduse nr 47 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele” punkti 4 alapunktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kui isik on saabunud Eestisse võrkpalli meeste Euroopa Kuldliiga turniiri tõttu, teda testitakse Terviseameti juhiste ja Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni 11. detsembril 2020. a kinnitatud „CEV hygiene guidelines volleyball specifications” nõuete kohaselt, talle on tehtud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, viivitamata Eestisse saabumise järel ning igal Eestis viibitud päeval COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 test ja nende testide tulemused on olnud negatiivsed ning ta järgib keeldu lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, välja arvatud treeningtegevuseks, võistlustegevuseks, riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks. Nimetatud nõuded laienevad ka Eesti delegatsiooni liikmele, keda testitakse üks päev enne turniiri algust ja seejärel igal turniiri päeval.”.

2. Korraldus jõustub 22. mail 2021. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2021. a korraldust nr 47 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele” (edaspidi korraldus nr 47).

Korralduse nr 47 kohaselt kehtib karantiinis viibimise nõue COVID-19 haiguse diagnoosi saanud isikuga lähikontaktis olnud isikutele 10 päeva möödumiseni lähikontaktsuse tuvastamisest.

Korraldusse lisatakse alus, mis võimaldab võrkpalli meeste Euroopa Kuldliiga turniiril (28.–30.05.2021) osalevatel Eesti, Läti, Hispaania ja Belgia delegatsiooni liikmetel jätkata treeningtegevuse ja võistlusmängudes osalemisega ka olukorras, kus ühe või mitme sama delegatsiooni liikme COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tulemus on positiivne. Muudatus võimaldab delegatsiooni liikmetel jätkata treeningtegevuse ja võistlusmängudes osalemisega ka lähikontaktsetena, kui nende endi testi tulemus on negatiivne, sealhulgas korduval testimisel, ning isikud viibivad võistlusisolatsioonis, mille kohaselt on neil lubatud lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, milleks on hotell, ainult treeninguks, võistlemiseks, riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks. Nimetatud tingimuste puhul juhindutakse Terviseameti juhistest ning muu hulgas sellest, et delegatsioonide transport peatumispaika, treening- ja võistluspaika ning riiki saabumisel ja riigist lahkumisel peab olema korraldatud nii, et kokkupuudet teiste delegatsioonide ja isikutega on välditud. Muudatus on seotud ühekordse turniiri korraldamisega Eestis.

Välisriikidest saabuvaid delegatsiooni liikmeid testitakse PCR-testiga kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, viivitamata Eestisse saabumise järel ja igal Eestis viibitud päeval. Eesti delegatsiooni liikmeid testitakse päev enne turniiri algust ja seejärel kuni turniiri lõpuni. Kui tehakse antigeeni kiirtest ja selle tulemus on positiivne, siis tehakse kohe PCR-test. Kui ka PCR-testi tulemus on positiivne, järgneb isolatsioon ja Terviseameti uus ohuhinnang kogu delegatsiooni kohta.

Positiivse proovi andnud isik isoleeritakse kohe majutusasutuse eraldi korrusele. Isolatsiooniruumi saatmisel tagatakse, et isik teistega kokku ei puutu. Talle korraldatakse esimesel võimalusel uus testimine, et välistada valepositiivse testi tulemuse võimalus. Juhul, kui kordustest osutub negatiivseks, korraldatakse pärast 24 tunni möödumist kolmanda testi tegemine. Lähikontaktsetele korraldatakse vajaduse korral uus test pärast positiivse tulemuse selgumist kooskõlas Terviseameti soovitustega, et selgitada välja, kas on teisi isikuid, kellele viirus on võinud kanduda.

Erandi tegemisel on viiruse levikule minimaalne oht, sest delegatsioonid viibivad Eestis võistlusisolatsioonis – hotellist pääseb delegatsioon välja ainult treeninguteks ja mängudeks kaks korda päevas. Delegatsioonidel ei ole lubatud teha ühtegi lisasõitu ning selle tagamist valvab turvaettevõte. Teiste isikutega delegatsioonid Eestis olles kokku ei puutu. Võistluste korraldamisel järgitakse Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni 11. detsembril 2020. a kinnitatud „CEV hygiene guidelines volleyball specifications” reegleid, mille kohaselt tuleb tagada lähikontaktide vähesus hajutamisega transpordil, toitlustamisel, koosolekutel ja ööbimisel, ning Eestis kehtestatud viiruse leviku piiranguid.

Ohutuse tagamise eesmärgil toimuvad mängud lähikontaktsete võistkondade osalusel ilma pealtvaatajateta.

Nimetatud säte kehtib korralduse jõustumisest kuni 31. maini 2021. a, mis on ühtlasi ka korralduse nr 47 kehtivusaeg.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json