Teksti suurus:

Raivo Vadi kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2014
Avaldamismärge:RT III, 21.06.2014, 3

Raivo Vadi kaebuse läbivaatamine

25.06.2014 10:45
Veaparandus. Parandatud otsuse vastuvõtukuupäev 19.06.2014 Riigi Teataja seaduse § 10 lg 2 alusel.

Vastu võetud 19.06.2014 nr 58

Menetluse senine käik

Pala vallasekretär sõlmis Pala Vallavolikogu esimehe Ene Toomega 6.12.2013 töövõtulepingu nr 22-6.5/37, 31.12.2013 töövõtulepingu nr 22-6.5/1 ja 31.01.2014 töövõtulepingu nr 22-6.5/2.

18.04.2014 esitas Raivo Vadi taotluse Pala Valla Valimiskomisjonile, milles palus lugeda Pala Vallavolikogu esimehe Ene Toome volikogu liikme volitused lõppenuks alates 1.12.2013, sest KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel lõpevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt seoses nimetamisega sama valla või linna kohaliku  omavalitsuse  ametnikuks  või  töötamisega  sama  valla  või  linna ametiasutuses  töölepingu  alusel  ja  määrata  Pala  Vallavolikogusse  asendusliige.

Pala Valla Valimiskomisjon jättis 28.04.2014 otsusega nr 2 Raivo Vadi taotluse rahuldamata, leides, et Ene Toomega sõlmitud leping ei ole tööleping, vaid töövõtuleping ning tema volikogu liikme volitused ei ole seega lõppenud ennetähtaegselt KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt.

2.05.2014 esitas Raivo Vadi kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile Pala Valla Valimiskomisjoni 28.04.2014 otsuse nr 2 peale. Vabariigi Valimiskomisjon edastas 5.05.2014 kaebuse lahendamiseks Jõgeva Maakonna Valimiskomisjonile. Kaebaja taotles Pala Valla Valimiskomisjoni 28.04.2014 otsuse nr 2 tühistamist ja teha kõik vajalikud toimingud ebaseadusliku olukorra lõpetamiseks.

Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon jättis 8.05.2014 otsusega nr 1-3/2014/4 Raivo Vadi kaebuse läbi vaatamata kaebeõiguse puudumise tõttu. Maakonna valimiskomisjon leidis, et kaebaja on Pala Vallavolikogu liige, kes kandideeris Eesti Reformierakonna nimekirjas. Kaebaja vaidlustas Ene Toome volikogu liikme volitusi, kes kandideeris ”Valimisliit Pala – meie koduvald” nimekirjas. Ene Toome volikogu liikme volituste olemasolu ei mõjuta kaebaja volikogu liikme volitusi. Maakonna valimiskomisjon leidis, et kaebajal puudus seetõttu õigus Pala Valla Valimiskomisjoni otsuse nr 2 vaidlustamiseks, sest nimetatud otsus, mis puudutab teise volikogu liikmete volitusi ei saa rikkuda kaebaja õigusi. Arvestades eeltoodut, KOVVS § 63 lõiget 3 ja § 64 lõiget 1 pidas Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon õigeks jätta Raivo Vadi kaebus kaebeõiguse puudumise tõttu läbi vaatamata. Maakonna valimiskomisjon pidas vajalikuks algatada järelevalve selleks, et kontrollida ja hinnata, kas Pala Valla Valimiskomisjoni 28.04.2014 otsus nr 2 on kooskõlas KOKS § 18 lõike 1 punktiga 6.

9.06.2014 võttis Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon vastu otsuse nr 1-3/2014/7 ”Järelevalve teostamine Pala Valla Valimiskomisjoni 28.04.2014 otsuse nr 2 üle”, milles leidis, et Pala Valla Valimiskomisjon hindas enda 28.04.2014 otsuses nr 2 õigesti Pala Vallavalitsuse ja Ene Toome vahel sõlmitud töövõtulepingut, jõudes järeldusele, et tegemist on töövõtulepinguga, mitte töölepinguga. Seega pole volikogu liikme volitused lõppenud enne tähtaega vastavalt KOKS § 18 lõike 1 punktile 6 ja Pala Valla Valimiskomisjoni otsus nr 2 on sellega kooskõlas.


Kaebuse sisu

15.06.2014 esitas Raivo Vadi kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja taotleb Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni valimiskomisjoni 09.06.2014 otsuse nr 1-3/2014/7 “Järelevalve teostamine  Pala Valla Valimiskomisjoni 28.04.2014 otsuse nr 2 üle” läbivaatamist, tühistamist ja samas ka uue otsuse tegemist.

Kaebaja leiab, et Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni järelevalve on olnud pealiskaudne. Maakonna valimiskomisjon ei ole antud asja lahendamisel selgitanud asjas olulise tähendusega asjaolusid, ei ole kogunud piisavalt tõendeid, kindlad ja selged tõendid on jäetud arvesse võtmata ja hindamata, vasturääkivused kõrvaldamata, samas on oluliselt tuginetud huvitatud osapoolte ütlustele. Kaebaja esitab omapoolsed argumendid, miks Ene Toome ja Pala Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingut tuleb pidada töölepinguks, mitte töövõtulepinguks.

Kaebaja märgib, et Pala vallakodanikuna leiab ta, et Pala Vallavalitsuse ja volikogu esimehe seaduseid teadlikult eirav käitumine kahjustab oluliselt kohaliku omavalitsuse mainet. Kaebaja soovib, et volikogu ja tema esimees oleksid pädevad ja volikogu usaldusväärne ning volikogu tööst võtaks osa isikud, kes omavad selleks seadusest tulenevat õigust.


Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon leiab oma 18.06.2014 selgituses, et Raivo Vadi kaebus on põhjendamatu, sest maakonna valimiskomisjon on uurinud asjaolusid vajaliku põhjalikkusega. Maakonna valimiskomisjon märgib, et vaidlustatud otsuse edastas komisjon Raivo Vadi e-posti aadressile 9.06.2014.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon võttis vastu vaidlustatava otsuse 9.06.2014. Maakonna valimiskomisjoni selgituse kohaselt edastas valimiskomisjon otsuse samal päeval kaebajale. KOVVS § 65 lõike 2 kohaselt esitatakse kaebus maakonna valimiskomisjoni otsuse peale otsuse tegemisest alates kolme päeva jooksul. Kaebaja esitas kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile 15.06.2014, seega ei ole järgitud KOVVS § 65 lõikes 2 sätestatud tähtaega. Vabariigi Valimiskomisjoni koosolekul kaebaja ei osanud selgitada, miks kaebus on esitatud hilinemisega.

2. KOVVS § 65 lõike 1 kohaselt on õigus esitada kaebus üksikisikul, kandidaadil, valimisliidul või erakonnal, kes leiab, et valimiskomisjoni toimingu või otsusega rikutakse tema õigusi. Kaebaja on Pala Vallavolikogu liige, kes kandideeris Eesti Reformierakonna nimekirjas. Vaidlustatud Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni järelevalve otsus puudutab Ene Toome volikogu liikme volitusi, kes kandideeris „Valimisliit Pala – meie koduvald” nimekirjas. Ene Toome volikogu liikme volituste olemasolu ning selles küsimuses Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni poolt läbiviidud järelevalve tulemus ei mõjuta kaebaja volikogu liikme volitusi. Seetõttu puudub kaebajal õigus Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni 9.06.2014 otsuse nr 1-3/2014/7 vaidlustamiseks. Ka Riigikohus on leidnud 15.11.2002 otsuses nr 3-4-1-20-02 (p 9-10), 01.12.2005 otsuses nr 3-4-1-35-05 (p 10) ja 27.04.2006 otsuses nr 3-4-1-6-06 (p 7), et kellegi volikogu liikmeks olemine ei puuduta sama volikogu teiste liikmete õigusi. Samuti on  Riigikohus leidnud 01.12.2005 otsuses nr 3-4-1-35-05 (p 10) ja 27.04.2006 otsuses nr 3-4-1-6-06 (p 7), et seadus ei näe ette valimiskomisjoni otsustele või toimingutele kaebuste esitamise võimalust avalikes huvides.

3. Ülaltoodust tulenevalt ja kuna kaebaja subjektiivseid õigusi vaidlustatud Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon ei rikkunud, jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse KOVVS § 63 lõike 3 alusel läbi vaatamata.

Lähtudes KOVVS § 63 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Raivo Vadi kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json