Teksti suurus:

Urmas Kirtsi kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.06.2018
Avaldamismärge:RT III, 21.06.2018, 2

Urmas Kirtsi kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 18.06.2018 nr 53

Kaebuse asjaolud

Kuusalu Vallavolikogu 13.12.2017 otsusega nr 66 valiti vallavanemaks Urmas Kirtsi. Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 15.01.2018 koosolekul vastu võetud otsusega nr 2 (allkirjastatud 16.01.2018) peatati volikogu liikme Urmas Kirtsi volitused volikogu liikmena tema avalduse aluse alates 16.01.2018 kuni 15.05.2018 ning määrati asendusliikmeks Kristi Vetemaa. Kuusalu Vallavalitsuse liikmed kinnitati vallavolikogu 17.01.2018 otsusega nr 6. Urmas Kirtsi volitused vallavanemana lõppesid umbusaldushääletusel 30.05.2018. Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 4.06.2018 otsusega nr 8 määrati volikogu asendusliikmeks Kristi Vetemaa, kes oli ka senini määratud volikogu asendusliikmeks, sest 15.05.2018 ei saanud Urmas Kirtsi volitused taastuda, kuna ta oli vallavanem.

7.06.2018 esitas Urmas Kirtsi Kuusalu Valla Valimiskomisjonile avalduse, mille kohaselt ta sai 5.06.2018 teada, et valla valimiskomisjoni 4.06.2018 koosolekul tema vallavolikogu liikme volitusi ei taastatud vaid määrati uuesti asendusliikmeks Kristi Vetemaa. Avalduses palus Urmas Kirtsi koheselt lõpetada Kristi Vetemaa osalemine Kuusalu Vallavolikogus ja taastada tema volikogu liikme õigused.

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 8.06.2018 otsusega nr 9 otsustas valimiskomisjon kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 201 lg 1 ja Urmas Kirtsi 7.06.2018 avalduse alusel taastada Urmas Kirtsi volitused volikogu liikmena ning lõpetada Kristi Vetemaa volitused volikogu liikmena. Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 8.06.2018 koosoleku protokollis nr 8 on põhjendatud, et 15.05.2018 ei saanud Urmas Kirtsi volitusi taastada, kuna ta oli vallavanem. 30.05.2018 avaldati talle umbusaldust ja kuna ta ei esitanud avaldust volikogu liikme volituste taastamiseks ja vastas suuliselt, et ta ei soovi osaleda vallavolikogu töös, ei taastanud valla valimiskomisjon tema volitusi.


Kaebuse sisu

10.06.2018 esitas Kuusalu Vallavolikogu liige Urmas Kirtsi kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja selgitab, et 8.06.2018 jõudis temani Kuusalu Valla Valimiskomisjoni otsus tema volikogu liikme volituste taastamise kohta. Otsuse tegemise aluseks on märgitud tema 7.06.2018 valla valimiskomisjonile tehtud avaldus. Kaebaja esitas 2018. a jaanuaris (enne vallavanema volituste algust) Kuusalu Valla Valimiskomisjonile avalduse volituse peatamiseks Kuusalu Vallavolikogus alates 16.01.2018 kuni 15.05.2018 ja valla valimiskomisjon peatas oma otsusega selle avalduse alusel tema volikogu liikme volitused. Kuni 8.06.2018 otsuseni ei ole valla valimiskomisjon kaebaja suhtes ühtegi otsust teinud. Kaebaja volitused vallavanemana lõppesid 30.05.2018 toimunud umbusaldushääletusel.

Kaebaja leiab, et KOKS § 201 lg 1 kohaselt ei pea volikogu liikme peatunud volituste taastamiseks esitama avaldust, kui volituste peatamise avalduses on määratud kuupäev, millal soovitakse volikokku naasta. Seadusest tulenevalt on selgelt määratud kuupäev, millal algasid kaebaja volitused vallavanemana (vallavalitsuse liikmete kinnitamise otsuse jõustumisest), samuti peaks olema sellest lähtuvalt selgelt määratud ka päev, millal volitused taastuvad – st umbusaldusele järgnenud valla valimiskomisjoni otsusest alates (komisjon kogunes 4.06.2018).

Kaebaja väidab, et 4.06.2018 kogunes valla valimiskomisjon, kes hoolimata tema kehtivast avaldusest naasta alates 15.05.2018 volikokku ja volikogu otsusest, mis välistas tema jätkamise vallavanemana, otsustas kinnitada volikogu liikmeks asendusliikmena Kristi Vetemaa.

Kaebaja leiab, et tema ja tema valijate huve on oluliselt riivatud, mitte võimaldades tal osaleda 6.06.2018 toimunud volikogu istungil. Kaebaja leiab, et tema volikogu liikme volitused tuleb taastada tagasiulatuvalt alates 4.06.2018.

Vabariigi Valimiskomisjoni 18.06.2018 koosolekul kaebaja täpsustas, et soovib vaidlustada ainult Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 8.06.2018 otsust ja leidis, et tema õigusi riivab otsuse selgitav osa.


Kuusalu Valla Valimiskomisjoni seisukoht

Kuusalu Valla Valimiskomisjon esitas 12.06.2018 selgituse, mille kohaselt pärast endise vallavanema Urmas Kirtsi umbusaldamist volikogus 30.05.2018 küsis Kuusalu vallasekretäri ülesannetes olev Leelo Konton telefoni teel Urmas Kirtsilt, kas tal on kavas volikokku tulla ja tema vastas, et ta teab, et on tulemas veel uusi peatamise avaldusi ja et ta veel ei tule. 1.06.2018 käis Urmas Kirtsi vallamajas ja Leelo Konton küsis temalt uuesti, kas ta tahab volikokku tulla või ei taha ja palus teha kirjaliku avalduse. Urmas Kirtsi vastas, et tahab puhata ja ei tule veel volikokku. Urmas Kirtsi andis intervjuu ka kohalikule ajalehele „Sõnumitooja“, kus ta väitis, et ei soovi veel volikogu liikme volitusi taastada.

4.06.2018 tegi valla valimiskomisjon otsuse nr 8 asendusliikme määramise kohta, sest leidis, et 16.05.2018 ei saanud Urmas Kirtsi volitusi taastada, kuna ta oli vallavanem. Valla valimiskomisjon taastas Urmas Kirtsi volitused pärast seda, kui ta 7.06.2018 avalduses avaldas selleks soovi.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebus on esitatud Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 8.06.2018 otsuse nr 9 peale, millega taastati kaebaja volitused volikogu liikmena. Seega on kaebajal kaebeõigus KOVVS § 64 kohaselt.

2. KOVVS § 64 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Urmas Kirtsi esitas 7.06.2018 Kuusalu Valla Valimiskomisjonile avalduse, milles palus taastada enda õigused volikogu liikmena. Selle avalduse alusel tegi Kuusalu Valla Valimiskomisjon 8.06.2018 otsuse nr 9 Urmas Kirtsi volikogu liikme volituste taastamise kohta. Kuusalu Valla Valimiskomisjon on teinud otsuse KOKS § 20 lõikes 4 sätestatud 5 tööpäevase tähtaja jooksul. Kuna Kuusalu Valla Valimiskomisjon rahuldas kaebaja avalduse ja kaebaja volikogu liikme volitused taastati, ei riku vaidlustatud 8.06.2018 otsus nr 9 kaebaja subjektiivseid õigusi.

3. Kaebaja vaidlustab Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 8.06.2018 otsust nr 9 ja leiab, et tema volikogu liikme volitused tuleb taastada tagasiulatuvalt alates 4.06.2018. Vabariigi Valimiskomisjon on seisukohal, et KOKS § 201 lõike 4 kohaselt volikogu liikme volitused taastuvad ja teda asendanud volikogu liikme volitused lõpevad valla või linna valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest. Seega ei saa volikogu liige omandada volitusi tagasiulatuvalt.

4. Vabariigi Valimiskomisjon märgib täiendavalt, et kui volikogu liikme volitused on peatatud ühel KOKS § 19 lõikes 2 sätestatud alusel, kuid seejärel volikogu liikme volituste peatumise alus muutub, tuleb valla või linna valimiskomisjonil muudatus tuvastada, see dokumenteerida ja sellest teavitada. Urmas Kirtsi volikogu liikme volitused olid peatatud 16.01.–15.05.2018. Täiendav alus Urmas Kirtsi volikogu liikme volituste peatamiseks tekkis alates 17.01.2018 vastavalt KOKS § 9 lõike 2 punktile 1 kui volikogu kinnitas vallavalitsuse liikmed ja Urmas Kirtsi sai vallavanema volitused. Kuna 15.05.2018 olid Urmas Kirtsil vallavanema volitused, ei olnud volituste taastamine KOKS § 201 lõikes 1 sätestatud korras ilma selleks avaldust esitamata antud juhul kohaldatav. Käesoleval juhul pidanuks valla valimiskomisjon pärast 15.05.2018 tuvastama Urmas Kirtsi volikogu liikme volituste peatamise aluse muutumise.

5. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse rahuldamata.


Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Urmas Kirtsi kaebus rahuldamata.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Airi Mikli
Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees

/otsingu_soovitused.json