Teksti suurus:

Kuldar Salumetsa valimiskomisjoni liikme volituste taastamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2012
Avaldamismärge:RT III, 21.09.2012, 5

Kuldar Salumetsa valimiskomisjoni liikme volituste taastamine

Vastu võetud 19.09.2012 nr 3

Asjaolud

9.11.2009 toimus Paldiski Linnavolikogu esimene istung. Istungil viis Paldiski Linna Valimiskomisjon läbi volikogu esimehe valimise. Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimeheks oli ja komisjoni tööd juhtis Paldiski linnasekretär Kuldar Salumets.

16.10.2009 tühistas Harju Maakonna Valimiskomisjon volikogu esimehe valimise tulemused, kuna linna valimiskomisjon ei olnud valimisel järginud hääletamise salajasuse nõuet. Samuti tegi maakonna valimiskomisjon ettekirjutuse Paldiski Linna Valimiskomisjonile uue volikogu esimehe valimise korraldamiseks. 23.11.2009 täiendas Vabariigi Valimiskomisjon maakonna valimiskomisjoni tehtud ettekirjutust ning kohustas Paldiski Linna Valimiskomisjoni korraldama uue volikogu esimehe valimise hiljemalt seitsmendal päeval pärast Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse, millega ettekirjutus tehti, jõustumist.

Kumbagi ettekirjutust linna valimiskomisjoni esimees Kuldar Salumets ega Paldiski Linna Valimiskomisjon ei täitnud.

10.12.2009 võttis Vabariigi Valimiskomisjon vastu otsuse nr 45 „Järelevalve teostamine Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimehe tegevuse üle“. Vabariigi Valimiskomisjon leidis, et kuna Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimees Kuldar Salumets ei ole kõrgemalseisvate  valimiskomisjonide seaduslikke ettekirjutusi eirates kokku kutsunud volikogu istungit volikogu esimehe valimiseks, peatab Vabariigi Valimiskomisjon KOVVS § 14 lõike 7 alusel Paldiski Linna Valimiskomisjoni esimehe Kuldar Salumetsa valimiskomisjoni liikme volitused. Ühtlasi otsustas Vabariigi Valimiskomisjon esitada Kuldar Salumetsa poolt valimiskomisjoni otsuste mittetäitmise kohta väärteoteate politseile.

Vabariigi Valimiskomisjoni 10.12.2009 otsus nr 45 kehtib ka praegu. Paldiski Linnavolikogu liige Jaan Mölder vaidlustas otsuse Riigikohtus, kuid Riigikohus tagastas kaebuse läbivaatamatult (3-4-1-32-09), kuna leidis, et kaebajal puudus kaebeõigus.

Paldiski Linnavolikogu valis volikogu esimehe omal initsiatiivil 16.12.2009 (otsus nr 7). Volikogu istungi kutsus kokku Paldiski Linnavolikogu vanim liige Ljudmila Konovalova.

Väärteomenetluse käigus määrati Kuldar Salumetsale KOVVS § 671 lõike 1 alusel karistuseks rahatrahv 14 trahviühiku ulatuses, s.o 840 krooni. Kuldar Salumets vaidlustas selle Harju Maakohtus, kuid kohus jättis kaebuse rahuldamata (kohtuasja number: 4-10-790/8). Otsus jõustus 04.06.2010.

Paldiski linnapea 22.01.2010 käskkirjaga nr 7 vabastati  Kuldar Salumets ATS § 84 punktide 1–2 ning §-i 118 alusel distsiplinaarkaristusena teenistusest. Tallinna Halduskohtu 15.12.2010 otsusega Paldiski linnapea 22.01.2010 käskkiri nr 7 tühistati ja Kuldar Salumets ennistati teenistusse alates 16.12.2010.

Paldiski linnapea 16.12.2010 käskkirjaga nr 115 alustati Kuldar Salumetsa suhtes distsiplinaarmenetlus ja ta kõrvaldati selleks ajaks Paldiski linnasekretäri ametist. Paldiski linnapea 14.01.2011 käskkirjaga nr 5 määrati Kuldar Salumetsale ATS § 84 punkti 3, § 85 lõike 1 punkti 5 ning § 118 lõigete 1–3 alusel distsiplinaarkaristus ning ta vabastati alates 15.01.2011 teenistusest.

Tallinna Halduskohtu 14.08.2012 otsusega (3-11-376) tühistati Paldiski linnapea 14.01.2011 käskkiri nr 5 ja ennistati Kuldar Salumets teenistusse Paldiski linnasekretäri ametikohale.

Käesoleval ajal on Kuldar Salumetsa suhtes 28.08.2012 algatatud uus distsiplinaarmenetlus ning Kuldar Salumets on menetluse läbiviimise ajaks teenistusest kõrvaldatud.

 

Kuldar Salumetsa taotlus

7.09.2012 esitas Kuldar Salumets taotluse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles palus taastada tema valimiskomisjoni liikme volitused. Kuldar Salumets leiab, et KOKS § 55 lõike 1 kohaselt nimetab linnasekretäri ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnapea. Käesoleval hetkel puudub linnapea otsus tema kui Paldiski linnasekretäri ametist vabastamise kohta. Tema suhtes läbi viidav distsiplinaarmenetlus ei tähenda tingimata, et selle tulemusena ta ametist vabastatakse. Algatatud distsiplinaarmenetlus on Paldiski Linnavalitsuse siseasi ega puuduta kolmandaid isikuid. Kuldar Salumets märgib, et ta on kandnud Vabariigi Valimiskomisjoni poolt esitatud väärteoavalduse alusel määratud karistuse ning vastav karistus on käesolevaks hetkeks juba kustunud ning et tema volituste peatamisest on möödunud peaaegu kolm aastat.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kuldar Salumetsa avalduse näol ei ole tegemist (valimis)kaebusega KOVVS § 62 mõttes, kuna taotluses ei soovita valimiskomisjoni otsuse tühistamist või toimingu seadusevastaseks tunnistamist. Vabariigi Valimiskomisjon käsitleb seda kui taotlust HMS § 14 lõike 1 mõttes.

2. KOVVS § 14 lõike 7 kohaselt võib Vabariigi Valimiskomisjon peatada valla või linna valimiskomisjoni liikme volitused, kes on seadust rikkunud. Sellest lähtudes on Vabariigi Valimiskomisjon Kuldar Salumetsa Paldiski Linna Valimiskomisjoni liikme volitused peatanud.  Valimiskomisjoni liikme volituste taastumise alused on ammendavalt loetletud KOVVS § 14 lõikes 8. Nimetatud säte seadust rikkunud valimiskomisjoni liikme volituste taastumist ette ei näe.

3. Tavatähenduses tähendab volituste peatamine isiku ajutist vabastamist oma ülesannete täitmisest. Erinevalt teistest valimisseadustest ei näe KOVVS ette Vabariigi Valimiskomisjoni õigust lõpetada seadust rikkunud valimiskomisjoni liikme volitused (vrdl RKVS § 15 lg 2 p 1). Valla või linna valimiskomisjoni liikme vabastamise õigus on KOVVS § 14 lõike 5 kohaselt vaid tema nimetanud organil, s.t valla- või linnavolikogul. Ka valimiskomisjoni esimehe volitusi ei saa Vabariigi Valimiskomisjon lõpetada, kuna  valimiskomisjoni esimeheks on KOVVS § 19 lõike 3 kohaselt valla- või linnasekretär. KOKS § 55 lõike 1 kohaselt nimetab valla- või linnasekretäri ametisse ja vabastab ametist vallavanem või linnapea. Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et valimiskomisjoni liikme volituste peatamine ei saa olla lõplik ning on ajutise iseloomuga. Seetõttu peab Vabariigi Valimiskomisjon volituste taastamise kohta vastu võtma otsuse.

4. Kuldar Salumetsa valimiskomisjoni liikme volitused peatati 10.12.2009, kuna ta ei täitnud Harju Maakonna Valimiskomisjoni ega Vabariigi Valimiskomisjoni ettekirjutusi, mis kohustasid teda kui valimiskomisjoni esimeest kutsuma kokku Paldiski Linnavolikogu istung volikogu esimehe valimiseks. KOKS § 43 lõike 1 kohaselt kutsub volikogu esimese istungi kokku valla või linna valimiskomisjoni esimees. Kuna Paldiski Linna Valimiskomisjon ka pärast Kuldar Salumetsa valimiskomisjoni liikme volituste peatamist ettekirjutusi täitma ei asunud, kogunes 16.12.2009 Paldiski Linnavolikogu omal initsiatiivil ning valis ise volikogu esimehe. Seega on Kuldar Salumetsa valimiskomisjoni liikme volituste peatamist tinginud asjaolud ära langenud. Seetõttu on Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik Kuldar Salumetsa volituste taastamist kaaluda.

5. Otsuse tegemisel arvestab Vabariigi Valimiskomisjon ka seda, et KOVVS § 19 lõike 3 kohaselt on valla ja linna valimiskomisjoni esimees valla- või linnasekretär. Seetõttu ei ole Kuldar Salumetsa kui linnasekretäri asemele võimalik nimetada teist esimeest. Olukorda, et valimiskomisjonil puudub esimees, tuleb pidada erandlikuks ning see raskendab valimiskomisjoni tegevust.

6. Tallinna Halduskohus on 14.08.2012 ennistanud Kuldar Salumetsa Paldiski linnasekretäri ametikohale. Seetõttu puudub vaidlus selles, kas Kuldar Salumets on Paldiski linnasekretär või mitte.  Käesoleval ajal on Kuldar Salumetsa teenistussuhe linnasekretärina peatunud ATS § 108 punkti 8 kohaselt. Valla- või linnasekretäri teenistussuhte peatumine ei tähenda, et ta ei saa täita valla või linna valimiskomisjoni esimehe ülesandeid.

7. Ülaltoodust tulenevalt ning kuna praegu puuduvad põhjused, miks Kuldar Salumetsa linna valimiskomisjoni liikme volitused peavad olema peatatud, otsustab Vabariigi Valimiskomisjon Kuldar Salumetsa Paldiski Linna Valimiskomisjoni liikme volitused taastada.

Lähtudes  KOVVS § 14 lõikest 7 ja § 17 lõikest 5 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

     taastada Kuldar Salumetsa Paldiski Linna Valimiskomisjoni liikme volitused.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json