Teksti suurus:

Kanepi Vallavolikogu liikmete kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2013
Avaldamismärge:RT III, 22.02.2013, 1

Kanepi Vallavolikogu liikmete kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 18.02.2013 nr 9

Kaebuse asjaolud

17.05.2012 avaldas Kanepi Vallavolikogu umbusaldust vallavanem Aivar Lutsule. 28.06.2012 otsustas Kanepi Vallavolikogu valida Kanepi vallavanemaks Urmas Hallap ning kinnitada Urmas Hallap Kanepi vallavalitsuse liikmeks.

24.01.2013 esitasid Kanepi Vallavolikogu liikmed Aavo Maat, Meinhard Aljes, Ainar Põder, Arno Kakk, Avo Kruusla ja Aivar Luts avalduse Kanepi Valla Valimiskomisjonile, milles leidsid, et tulenevalt KOKS § 52 lõike 1 punktist 4 on Kanepi Vallavolikogu muutunud tegutsemisvõimetuks, kuna volikogu pole nelja kuu jooksul vallavanemale umbusalduse avaldamise päevast arvates kinnitanud vallavalitsuse liikmeid. Avaldajad leidsid, et vallavanem ei ole volikogule esitanud ettepanekut vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamiseks, kuigi KOKS § 28 lõike 3 kohaselt saab seaduses ettenähtud volitused vallavanem või linnapea alles valitsuse ametisse kinnitamise päevast. Kuna volikogu liikmete volitused lõpevad enne tähtaega KOKS § 18 lõikes 1 sätestatud juhtudel, palusid avaldajad vallavolikogu ja vallavalitsuse tegevuse õiguspärase tegevuse taastamiseks määrata volikogu liikmete asendamiseks asendusliikmed.

30.01.2013 võttis Kanepi Vallavolikogu volikogu istungil vastu otsuse „Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine“ ja kinnitas vallavalitsuse liikmed. Vallavolikogu istungi protokolli kohaselt selgitas vallavanem, et vajadus kokku kutsuda erakorraline volikogu istung ja kinnitada valitsuse liikmed oli tingitud sellest, et 6 volikogu liiget olid esitanud valla valimiskomisjonile taotluse tunnistada volikogu tegutsemisvõimetuks.

4.02.2013 võttis Kanepi Valla Valimiskomisjon vastu otsuse „Volikogu tegutsemisvõimetuse tuvastamine“ ning otsustas jätta Kanepi Vallavolikogu liikmete 24.01.2013 avalduse rahuldamata. Valla valimiskomisjon viitas Riigikohtu 7.01.2004 lahendile nr 3-4-1-4-04, mille kohaselt volikogu tegutsemisvõimetuse peab tuvastama valla või linna valimiskomisjon, kes määrab ka asendusliikmed ning tegutsemisvõimetu on volikogu siis, kui valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal jätkuvalt esinevad KOKS § 52 lõikes 1 sätestatud tegutsemisvõimetuse tunnused.

Menetluse senine käik

6.02.2013 esitasid Kanepi Vallavolikogu liikmed Aavo Maat, Meinhard Aljes, Ainar Põder, Arno Kakk, Aivar Luts ja Avo Kruusla kaebuse Põlva Maakonna Valimiskomisjonile. Kaebajad taotlesid Kanepi Valla Valimiskomisjoni 4.02.2013 otsuse tühistamist ning ettekirjutuse tegemist uue otsuse tegemiseks. Kaebuse kohaselt oli vallavolikogu esimees avalikkust teavitamata ja KOKS § 43 lõiget 4 eirates kokku kutsunud volikogu erakorralise istungi 30.01.2013, et mitmekuulise hilinemisega ja tingimata enne valimiskomisjoni koosolekut kinnitada ametisse vallavalitsuse liikmed endises koosseisus.

Kaebuse kohaselt ei ole otsuse tegemisel Kanepi Valla Valimiskomisjon arvestanud, millisel viisil volikogu püüdis tegutsemisvõimetuse põhjust kõrvaldada. Valla valimiskomisjon ei ole otsuse tegemisel lähtunud KOKS § 52 lõike 1 punktidest 3 ja 4, mille kohaselt on tekkinud volikogu tegutsemisvõimetus, § 18 lõike 1 punktist 1, millest lähtuvalt lõpevad volikogu liikme volitused ja § 20 lõikest 1, millest lähtudes määrab valimiskomisjon asendusliikmed. Selle asemel on valla valimiskomisjon asunud tuvastama volikogu tegutsemisvõimet, mis ei ole valla valimiskomisjoni ülesanne ja pädevus. Volikogu tegutsemisvõimetuse põhjused ja saabumise aja sätestab seadus.

Kaebajad leidsid, et erinevalt valla valimiskomisjoni otsuses viidatule on Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium aastaid hiljem (30.11.2010 lahend nr 3-4-1-17-10) asunud seisukohale, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus seostab volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise sama seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud juriidilise faktiga ega näe ette volikogu liikme volituste ennetähtaegset lõpetamist valimiskomisjoni otsusega. Seega lõpevad volikogu liikme volitused KOKS § 18 lõikes 1 nimetatud juriidilise fakti korral automaatselt.  Eelnevast Riigikohtu selgitusest nähtub, et 30.01.2013 toimunud istungil kinnitas vallavalitsuse liikmed volikogu, mille liikmete volitused olid „automaatselt lõppenud“ juba 2012. a septembris.

11.02.2013 jättis Põlva Maakonna Valimiskomisjon kaebuse rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon leidis, et vaidlustatud Kanepi Vallavolikogu 4.02.2013 otsus ei riku volikogu liikme õigusi, kuna passiivse valimisõiguse raames ei saa pidada volikogu liikmeks olemist ja kohaliku elu küsimuste otsustamise pädevust volikogu liikmeks oleva isiku subjektiivseid õigusi puudutavaks, eriti arvestades isikul olevat õigust oma volitused volikogu liikmena lõpetada või need peatada (Riigikohtu 27.04.2006 lahend nr 3-4-1-5-06). Maakonna valimiskomisjon leidis ka, et valla valimiskomisjon on järginud KOKS-is kehtestatud menetlusnorme ja ettenähtud tähtaegu.

Kaebuse sisu

14.02.2013 esitasid Aavo Maat, Meinhard Aljes, Aivar Põder, Arno Kakk, Aivar Luts, Avo Kruusla, Vaidu Vidil ja Mati Kongo kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotlesid Põlva Maakonna Valimiskomisjoni 11.02.2013 otsuse tühistamist ning ettekirjutuse tegemist maakonna valimiskomisjonile esitatud taotluse täitmiseks.

Kaebajad ei nõustu, et vaidlustatav valla valimiskomisjoni otsus on vaid avaliku huvi teema ja otsus ei rikkunud volikogu liikmete õigusi. Volikogu liikmel on õigus eeldada, et tema tegevus volikogus on õiguspärane ja samuti on iga volikogu liikme subjektiivne õigus üksikisikuna nõuda valimiskomisjonilt seadusega määratud toimingute tegemist. Kaebajad on sõltumata volikogu liikme staatusest Kanepi valla elanikud, seega on kaebajatel ka otsene isiklik huvi, et Kanepi Vallavolikogu tehtavad ja neid otseselt ja isiklikult puudutavad otsused oleksid edaspidi õiguspärased. Kaebusele allakirjutanud volikogu asendusliikmete Vaidu Vidila ja Mati Kongo isiklik huvi on asuda volitused kaotanud volikogu liikmete asemele Kanepi Vallavolikogus. Maakonna valimiskomisjoni otsuses viidatud volikogu liikme õigus oma volitused volikogu liikmena lõpetada või need peatada ei ole asjakohane, kuna kaebus lähtus volikogu liikmete volituste ennetähtaegsest lõppemisest KOKS § 18 lõike 1 punkti 1 alusel.

Kaebajad leiavad, et maakonna valimiskomisjon ei ole pööranud mingit tähelepanu kaebajate viidatud Riigikohtu 30.11.2010 lahendile nr 3-4-1-17-10. Maakonna valimiskomisjon ei ole arvestanud ka asjaolu, millisel viisil volikogu tegutsemisvõimetuse põhjus kõrvaldati – valla valimiskomisjoni esimees teavitas toimunud rikkumisest eelkõige vallavolikogu esimeest ja osales erakorralisel volikogu istungil, mis korraldati vallavalitsuse kiirkorras ametisse kinnitamiseks.

Põlva Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Põlva Maakonna Valimiskomisjon jääb 14.02.2013 selgituses maakonna valimiskomisjoni 11.02.2013 otsuses toodud seisukohtade juurde ning palub jätta kaebus rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon leiab, et üksikisiku (sh vallaelaniku) huvi on käsitletav avaliku huvi ja igaühe õigusega ning seetõttu puudub kaebuse esitamise võimalus. Maakonna valimiskomisjon on seisukoha kujundamisel lähtunud KOKS-i eesmärgist, mille kohaselt on volikogu kohaliku omavalitsuse esinduskogu ja volikogu liikmetel on kohustus otsustada volikogu ainupädevusse kuuluvate küsimuste üle, milleks on muuhulgas ka vallavalitsuse liikmete kinnitamine, ning volikogu pädevusse kuuluvad küsimused tuleb otsustada volikogus ning mida on volikogu ka teinud.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile on esitanud Aavo Maat, Meinhard Aljes, Ainar Põder, Arno Kakk, Aivar Luts, Avo Kruusla, Vaidu Vidil ja Mati Kongo. Vaidu Vidil ja Mati Kongo ei ole Kanepi Valla Valimiskomisjoni 4.02.2013 otsust Põlva Maakonna Valimiskomisjonis vaidlustanud. KOVVS § 64 lõike 1 kohaselt võib huvitatud isik, kes leiab, et valla või linna valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi, esitada kaebuse maakonna valimiskomisjonile. KOVVS ei näe ette võimalust esitada kaebust valla valimiskomisjoni otsuse peale otse Vabariigi Valimiskomisjonile. Seetõttu ei saa Vaidu Vidilat ja Mati Kongot lugeda kaebama õigustatud isikuteks ning Vabariigi Valimiskomisjon jätab tulenevalt KOVVS § 63 lõikest 3 kaebuse Vaidu Vidila ja Mati Kongo esitatud taotluse osas läbi vaatamata.

2. KOVVS § 64 lõige 1 ja § 65 lõige 1 sätestavad, et huvitatud isik võib esitada kaebuse, kui ta leiab et vaidlustatava valla või linna valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi.

3. Aavo Maat, Meinhard Aljes, Ainar Põder, Arno Kakk, Aivar Luts ja Avo Kruusla on Kanepi Vallavolikogu liikmed. Vaidlustatud Kanepi Valla Valimiskomisjoni otsus, millega valla valimiskomisjon ei rahuldanud kaebajate taotlust volikogu tegutsemisvõimetuse tõttu määrata volikogu liikmete asendamiseks asendusliikmed, ei riku kaebajate õigust volikogu liikmena osaleda volikogu töös. Põlva Maakonna Valimiskomisjon on õigesti viidanud Riigikohtu 27.04.2006 lahendile 3-4-1-5-06, mille kohaselt „passiivse valimisõiguse raames volikogu liikmeks saamise näol kohaliku elu küsimuste otsustamise pädevuse tekkimist ei saa pidada volikogu liikmeks kandideerinud isiku subjektiivseid õigusi puudutavaks, eriti arvestades isikul olevat õigust oma volitused volikogu liikmena lõpetada või need volitused peatada.“ Kaebuse esitanud Kanepi Vallavolikogu liikmetel säilis kohaliku elu küsimuste otsustamise pädevus ning kui kaebajad ei soovi seda kasutada, on neil võimalik volikogu liikme volitused kas lõpetada või peatada.

4. Nagu nähtub ka Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebusest, ei ole kaebajate taotlus seotud vaid kaebajate volikogu liikme volituste lõppemisega ja nendele asendusliikme määramisega, vaid kõigi Kanepi Vallavolikogu liikmete asendamisega. Volikogu liikmete volituste olemasolu ei puuduta sama volikogu teiste liikmete õigusi ning ei riku seega kaebajate subjektiivseid õigusi, mistõttu kaebajad ei saa Kanepi Valla Valimiskomisjoni 4.02.2013 otsust vaidlustada ka selles osas (vt Riigikohtu 15.11.2002 lahendit nr 3-4-1-20-02, 1.12.2005 lahendit nr 3-4-1-35-05, 27.04.2006 lahendit nr 3-4-1-6-06).

5. Samuti ei ole kaebajatel võimalik vaidlustatud valla valimiskomisjoni otsust vaidlustada valla elanikena. Ka Riigikohus on leidnud, et seadus ei näe ette valimiskomisjoni otsustele või toimingutele kaebuse esitamise võimalust avalikes huvides (vt nt 1.12.2005 lahendit nr 3-4-1-35-05, 27.04.2006 lahendit nr 3-4-1-6-06).  

6. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon Põlva Maakonna Valimiskomisjoni 11.02.2013 otsuse muutmata ning kaebuse selle peale rahuldamata.

7. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et tulenevalt KOVVS §-st 62 saab valimiskaebust esitada ainult valimiskomisjoni otsuse või toimingu vaidlustamiseks. Kanepi Vallavolikogu tegevuse õiguspärasuse kontrollimiseks on kaebajatel võimalik pöörduda järelevalve taotlusega maavanema poole, samuti vaidlustada volikogu tegevus halduskohtumenetluse korras. Nii on ka Riigikohus 8.06.2007 lahendis nr 3-4-1-13-07 leidnud, et valimiskaebemenetlus ei ole mõeldud kohaliku omavalitsuse volikogu ja valitsuse aktide ning toimingute õiguspärasuses selgusele jõudmiseks.

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 63 lõikest 3 ning § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Jätta kaebus Vaidu Vidila ja Mati Kongo esitatud taotluse osas läbi vaatamata.

2. Jätta kaebus Aavo Maadi, Meinhard Aljese, Ainar Põderi, Arno Kaku, Aivar Lutsu ja Avo Kruusla esitatud taotluse osas rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json