Teksti suurus:

Roy Strideri kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT III, 22.02.2019, 3

Roy Strideri kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 70

Kaebuse asjaolud

Vabariigi Valimiskomisjon registreeris 21.01.2019 otsusega nr 69 „Kandidaatide registreerimine XIV Riigikogu valimisteks“ Riigikogu valimiste kandidaadiks nr 486 Raul Sillaste. Pärast kandidaatide registreerimist koostas riigi valimisteenistus valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjad ning saatis need välisriigis hääletamise korraldamiseks Välisministeeriumile 28.01.2019.

Raul Sillastele anti 8.02.2019 NS § 16 lg 61 alusel uus isikunimi Roy Strider. Sellest tulenevalt edastas riigi valimisteenistus 11.02.2019 Välisministeeriumile valimisringkonna nr 1 uue kandidaatide koondnimekirja, milles Raul Sillaste nimi oli parandatud Roy Strideriks.


Kaebuse sisu

18.02.2019 esitas Roy Strider kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles palus tunnistada seadusevastaseks toimingu, millega Riigikogu valimistel 17.02.2019 toimunud hääletamisel oli valijatele esitatud kehtetu kandidaatide koondnimekiri, kus ei olnud kaebaja nime. Kaebajat teavitati 17.02.2019 välisesindustes valimas käinud isikute poolt, et tema nime ei olnud Belgias, Brüsselis Eesti välisesinduses välja pandud nimekirjas ning kuuldavasti ka teistes nimekirjades. Kaebaja pöördus riigi valimisteenistuse poole ning 17.02.2019 kl 15.00 (Eesti aja järgi) vastati talle Välisministeeriumist, et  Brüsselis algasid valimised 17.02.2019 kell 12.00 ja kohe pärast kaebaja teate saamist paluti hääletamise korraldajal nimekirjad üle kontrollida ja asendada esialgne nimekiri uuendatud nimekirjaga ning et selleks ajaks olid valimised kestnud üks tund ja 20 minutit. Seega tunnistas Välisministeerium, et vähemalt suursaatkonnas Brüsselis oli väljas vale kandidaatide nimekiri, kus ei olnud kirjas nime „Roy Strider“. Kaebaja leiab, et Välisministeeriumi esindaja viidatud kirjast võib välja lugeda, et rikkumine leidis aset Välisministeeriumi enda poolt ning Välisministeerium ei olnudki saatkondadele edastanud kehtivat muudetud nimekirja – seega on jämedalt rikutud Riigikogu valimise seaduse § 33 lõiget 4, põhjustades sellega talle otseselt olulise kahju – valijad, kes teavad teda kui Roy Striderit, ei leidnud teda nimekirjast ja jätsid tema poolt hääletamata. Välistatud ei ole ka teiste kandidaatide õiguste rikkumine, keda muudatused valimisnimekirjades võisid puudutada.

Ülaltooduga seoses taotleb kaebaja Vabariigi Valimiskomisjonilt selgitada välja, millistele Eesti Vabariigi välisesindustele ja Eesti lipu all sõitvatele laevadele oli edastatud vale kandidaatide koondnimekiri, millistes Eesti Vabariigi välisesindustes ja laevadel prinditi välja ja esitati valijatele vale kandidaatide koondnimekiri ja tühistada vale nimekirja alusel läbiviidud eelhääletamisel antud hääled täielikult ning kutsuda valijad nendes jaoskondades uuesti hääletama.


Asjaosaliste selgitused

Välisministeeriumi kaebajale esitatud ja kaebusele lisatud 17.02.2019 selgituse kohaselt  edastas Välisministeerium 1. valimisringkonna kandidaatide parandatud koondnimekirja 11.02.2019 kõigile Eesti saatkondadele. Brüsselis algasid valimised 17.02.2019 ja kohe pärast kaebaja teate saamist paluti hääletamise korraldajal kontrollida nimekirjad üle ja asendada esialgne nimekiri uuendatud nimekirjaga. Selleks ajaks olid valimised kestnud üks tund ja 20 minutit. Vabariigi Valimiskomisjoni 20.02.2019 koosolekul kinnitas Välisministeeriumi esindaja Marika Kõiv-Urm täiendavalt, et ta edastas kõigile välisesindustele parandatud kandidaatide koondnimekirja koheselt ja temale teadaolevalt võtsid kõik välisesindused uue koondnimekirja kasutusele.

Brüsseli Eesti Vabariigi Suursaatkonnas hääletamist korraldanud konsul Jaanus Elvre 18.02.2019 selgituse kohaselt trükiti valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjad 11.02.2019 ning see, et samal päeval saadeti valimisringkonna nr 1 uuendatud kandidaatide koondnimekiri, jäi tähelepanuta. 17.02.2019 kell 13.20 pärast konsulaarosakonnast tulnud telefonikõnet trükiti saatkonnas välja uus nimekiri. Selleks ajaks oli valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekirja kasutanud kaks valijat. Hääletamine lõppes 17.02.2019 kell 16.00.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebus on esitatud hääletamise korraldamise toimingute kohta EV Suursaatkonnas Brüsselis. RKVS § 69 kohaselt võib Vabariigi Valimiskomisjonile esitada kaebuse valimiste korraldaja toimingu peale. RKVS § 13 lg 1 kohaselt korraldavad Riigikogu valimisi riigi valimisteenistus, valla- ja linnasekretärid, jaoskonnakomisjonid ja häältelugemiskomisjonid. RKVS § 49 lg 1 sätestab täiendavalt, et välisriigis alaliselt elavate valijate ja seal ajutiselt viibivate valijate hääletamist välisriigis viivad läbi Eesti välisesindused ning RKVS § 49 lg 3, et hääletamist korraldab välisesinduse juht või tema määratud ametnik. Kuna välisesindustele on Riigikogu valimise seadusega antud pädevus ning kohustus korraldada hääletamist välisriigis, käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon välisesindust RKVS § 69 mõttes valimiste korraldajana ja vaatab kaebuse läbi.

2. Kandidaat registreerimisnumbriga 486 Roy Strider (registreeritud 21.01.2019 kandidaadiks kui Raul Sillaste) kandideerib Riigikogu valimistel valimisringkonnas nr 1. Tema vaidlustatud isikunime muutmata jätmine kandidaatide koondnimekirjas võis mõjutada temale antud häälte arvu ja võis seega rikkuda tema subjektiivseid õigusi.

3. Kandidaatide koondnimekirjad koostab vastavalt RKVS § 33 lõikele 1 riigi valimisteenistus. RKVS § 33 lg 4 sätestab, et koondnimekirjade parandustest ja muudatustest teavitab riigi valimisteenistus valla- ja linnasekretäre, välisriigis hääletamist korraldavaid välisesindusi ja laevade kapteneid, kes teevad asjakohased muudatused ja parandused kandidaatide koondnimekirja.

4. Käesoleval juhul tegi riigi valimisteenistus kandidaadi nime paranduse kandidaatide koondnimekirjas põhjusel, et kandidaadile anti pärast tema kandidaadina registreerimist ja kandidaatide koondnimekirjade koostamist uus isikunimi. RKVS § 28 lg 4 sätestab, et kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes ees- ja perekonnanime. Sellest tulenevalt ja kuna kandidaadile anti uus isikunimi, on paranduse tegemine kandidaatide koondnimekirjas põhjendatud.

5. Nagu asjaoludest nähtub, saatis riigi valimisteenistus valimisringkonna nr 1 kandidaatide uuendatud koondimekirja Välisministeeriumile 11.02.2019 ja Välisministeerium edastas uue koondnimekirja samal päeval välisesindustele. Selgitustest ega esitatud kaebusest ei nähtu, et nimekirju ei oleks välisesindustele edastatud. RKVS § 56 sätestatud korras esitatud taotlusi laeval hääletamise korraldamiseks nendeks valimisteks ei esitatud. Seega on RKVS § 33 lg 4 sätestatud parandusest teavitamise nõue täidetud. Uuendatud koondnimekirja kättesaamist kinnitas ka Brüsselis hääletamist korraldav isik. Kaebuses esitatud kahtlus selle kohta, et kandidaadi isikunime ei olnud parandatud ka teistes välisesindustes, on oletuslik ja Vabariigi Valimiskomisjon ei leidnud kahtluse kontrollimisel tõendeid, et mujal oleks sellist probleemi esinenud. Muid muudatusi lisaks Roy Strideri isikunime parandamisele kandidaatide koondnimekirjades pärast kandidaatide registreerimist ei tehtud, seetõttu teiste kandidaatide õigusi rikutud ei ole. Seetõttu käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon vaid hääletamise korraldust EV Suursaatkonnas Brüsselis.

6. RKVS § 33 lg 4 sätestab, et välisesindus teeb asjakohased muudatused ja parandused kandidaatide koondnimekirja. Nagu kaebusest ja hääletamise korraldaja selgitusest nähtub, alustati hääletamist EV Suursaatkonnas Brüsselis parandamata koondnimekirjaga. Seega RKVS § 33 lg 4 sätestatud nõue teha koondnimekirjas asjakohane parandus ei olnud täidetud. Parandus tehti (koondnimekiri asendati uuega) tund ja kakskümmend minutit pärast hääletamise algust välisesinduses.

7. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus rahuldada osas, millega taotletakse tunnistada seadusvastaseks valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekirja uuendamata jätmine hääletamisel 17.02.2019 EV Suursaatkonnas Brüsselis.

8. Järgnevalt käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon, kas RKVS § 33 lg 4 sätestatud paranduse tegemata jätmine võiks kaasa tuua häälte tühistamise vajaduse EV Suursaatkonnas Brüsselis. RKVS § 9 lg 2 p 2 sätestab, et Vabariigi Valimiskomisjonil on oma ülesannete täitmiseks õigus tühistada eelhääletamisel antud hääled olulise seadusrikkumise tõttu osaliselt või täielikult ning kutsuda valijad uuesti hääletama eelhääletamise ajal või valimispäeval. Nagu asjaoludest nähtub, uuendati kandidaatide koondnimekiri kohe pärast vea selgumist ning potentsiaalselt mõjutas rikkumine kahte valijat, kes kasutasid valimisringkonna nr 1 uuendamata kandidaatide koondnimekirja. Seetõttu leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et seaduserikkumine ei olnud sellise ulatusega, mis tingiks eelhääletamisel antud häälte tühistamise EV Suursaatkonnas Brüsselis.


Lähtudes RKVS § 72 lõike 3 punktist 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Roy Strideri kaebus rahuldada osaliselt ja tunnistada seadusevastaseks hääletamist korraldava isiku toiming, millega jäeti uuendamata valimisringkonna nr 1 kandidaatide koondnimekiri välisesinduses hääletamisel 17.01.2019 EV Suursaatkonnas Brüsselis.

2. Ülejäänud osas jätta kaebus rahuldamata.

Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Airi Mikli
Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees

/otsingu_soovitused.json