Teksti suurus:

Kandidaadi registreerimata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2014
Avaldamismärge:RT III, 22.04.2014, 1

Kandidaadi registreerimata jätmine

Vastu võetud 15.04.2014 nr 45

Otsuse asjaolud

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile e-kirjaga 10.04.2014 kell 17.55 digitaalselt allkirjastatult üksikkandidaadi registreerimise avalduse, kandideerimisavalduse ja kandidaadi ankeedi.

Vabariigi Valimiskomisjon kontrollis esitatud dokumente ja leidis, et:
1) puudus EPVS § 29 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutav kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
2) EPVS § 27 lõike 2 punkti 1 kohaselt väljendab kandideerimisavalduses isik oma soovi kandideerida erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina. Kandideerimisavalduses on märgitud, et Meelis Kaldalu soovib kandideerida samaaegselt nii üksikkandidaadina kui ka erakonna nimekirjas;
3) EPVS § 27 lõike 3 punkti 3 kohaselt tuleb kandidaadi ankeedis esitada andmed erakondliku kuuluvuse kohta. Meelis Kaldalu ankeedis on märgitud, et ta on Eesti Keskerakonna liige, kuid äriregistri teabesüsteemi andmetel puudub Meelis Kaldalul erakondlik kuuluvus alates 27.04.2013.

EPVS § 29 lõike 2 kohaselt lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimispäevale eelneval 45. päeval kell 18.00. Käesolevatel Euroopa Parlamendi valimistel lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine seega 10.04.2014 kell 18.00.

EPVS § 30 lõige 6 sätestab, et kui erakond või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 45. päeval enne kella 18.00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või et nad ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased dokumendid või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 43. päeval enne kella 18.00.

EPVS § 30 lõike 6 alusel tegi Vabariigi Valimiskomisjon Meelis Kaldalule 10.04.2014 ettepaneku parandada ülaltoodud vead kandideerimisavalduses ja kandidaadi ankeedis ning esitada need dokumendid uuesti. Samuti tegi Vabariigi Valimiskomisjon ettepaneku esitada kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia. Vastavalt EPVS § 30 lõikele 6 palus Vabariigi Valimiskomisjon dokumendid esitada hiljemalt 12.04.2014 kell 18.00.

EPVS § 31 lõike 1 kohaselt registreerib Vabariigi Valimiskomisjon kõik käesoleva seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud nende registreerimiseks esitamise järjekorras pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva. 25.05.2014 toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid registreerib Vabariigi Valimiskomisjon 15.04.2014 kell 13.00 algaval koosolekul.

Vabariigi Valimiskomisjoni 15.05.2014 koosoleku alguseks ei olnud Meelis Kaldalu parandatud dokumente esitanud. Samuti ei ole Meelis Kaldalu esitanud kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat ega tasunud EPVS § 29 lõike 5 kohast kautsjonit.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. EPVS § 29 lõike 4 kohaselt esitab üksikkandidaat Vabariigi Valimiskomisjonile kandidaadi registreerimise avalduse, kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia ja kandideerimisdokumendid (kandideerimisavaldus ja kandidaadi ankeet).

2. EPVS § 31 lõike 3 punkt 2 sätestab, et kui EPVS § 30 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul ei tee erakond või üksikkandidaat Vabariigi Valimiskomisjoni nõutud toiminguid, jätab valimiskomisjon registreerimata kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, kelle dokumentides on vigu või kelle dokumendid ei ole vormikohased.

3. Meelis Kaldalu kandideerimisavaldus ei vasta EPVS § 27 lõike 2 punktile 1, kuna Meelis Kaldalu ei olnud üheselt mõistetavalt märkinud, kas ta soovib kandideerida erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina. Seetõttu on kandideerimisavalduses viga EPVS § 31 lõike 3 punkti 2 mõttes. Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et kuna Meelis Kaldalu on esitanud EPVS § 29 lõike 4 punkti 1 kohase üksikkandidaadi registreerimise avalduse, on tema tahe kandideerida üksikkandidaadina arusaadav ja nimetatud viga ei ole iseenesest kandidaadi registreerimata jätmise aluseks.

4. Meelis Kaldalu kandidaadi ankeet ei vasta EPVS § 27 lõike 3 punktile 3, kuna Meelis Kaldalu on märkinud, et ta kuulub erakonda, kuid äriregistri teabesüsteemi andmetel tal erakondlik kuuluvus puudub. Meelis Kaldalu erakondliku kuuluvuse puudumine on kindlaks tehtud ja ta kandideerib üksikkandidaadina, mistõttu tema kandideerimine ei ole vastuolus EPVS § 28 lõikes 3 sätestatud kandideerimispiirangutega. Vabariigi Valimiskomisjon leiab seetõttu, et nimetatud viga ei ole selline, et tingiks kandidaadi registreerimata jätmise.

5. Meelis Kaldalu ei ole esitanud EPVS § 29 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutavat kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat. Tegemist on dokumendiga, mille puudumine on EPVS § 31 lõike 3 punkti 2 kohaselt kandidaadi registreerimata jätmise aluseks. Meelis Kaldalu ei ole esitanud ka muid dokumente, mis tõendaksid kautsjoni tasumist. EPVS § 29 lõike 5 kohaselt kannab erakond või üksikkandidaat enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Vabariigi Valimiskomisjoni arvele kautsjonina summa, mille suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga viis alammäära iga registreerimiseks esitatud isiku kohta. Kautsjoni suuruseks on 2014. aastal 1775 eurot isiku kohta. Vabariigi Valimiskomisjoni arvele Meelis Kaldalu kautsjonit laekunud ei ole, puuduvad ka muud andmed, et Meelis Kaldalu oleks kautsjoni tasunud. EPVS § 29 lõike 5 kohaselt on kautsjoni tasumine Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadi registreerimiseks esitamise eeltingimus. Seetõttu ei ole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik Meelis Kaldalut Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadiks registreerida.


EPVS § 31 lõike 3 punkti 2 ja lõike 4 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta 25.05.2014 toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadiks registreerimata Meelis Kaldalu.

Vastavalt EPVS §-le 70 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json