Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 22.05.2020, 3

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud” muutmine

Vastu võetud 21.05.2020 nr 182

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõikeid 8 ja 9:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud” järgmiselt:

1) asendada punkti 1 alapunktis 1 sõnad „välja arvatud koos viibivad ja koos liikuvad perekonnad, või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda võimalik tagada” sõnadega „välja arvatud koos viibiv ja liikuv perekond või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada;”;

2) täiendada punkti 1 alapunkti 2 pärast sõna „seda” sõnaga „mõistlikult”;

3) sõnastada punkt 3 järgmiselt:

3. Kuni 31. maini 2020. a võivad kliendid viibida alates kella 22.00-st kuni sulgemiseni toitlustusettevõtetes vaid toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Alates 1. juunist 2020. a on toitlustusettevõtted avatud piiranguteta.”;

4) punktist 4 jätta välja tekstiosa „, kasiinodes ja mänguautomaatide saalides”;

5) täiendada korraldust punktiga 41 järgmises sõnastuses:

41. Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid viibida kasiinodes ja mänguautomaatide saalides, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) teenuse osutaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 50 inimest;
3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.”;

6) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

11. Kuni 31. maini 2020. a on lubatud avalikud üritused, kui üritust jälgitakse autost ning kui on täidetud järgmised tingimused:
1) ürituse korraldaja tagab väljaspool autot punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
2) ürituse korraldaja tagab, et ürituse toimumise ajal ei väljuta autost vältimatu vajaduseta;
3) ürituse korraldaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa;
4) ürituse korraldaja tagab vajaduse korral desinfitseerimisvahendite olemasolu.”;

7) täiendada korraldust punktiga 111 järgmises sõnastuses:

111. Alates 1. juunist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 50 inimest;
3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest;
4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.”;

8) sõnastada punkt 12 järgmiselt:

12. Alates 1. juulist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest;
4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.”;

9) tunnistada kehtetuks punkti 15 alapunkt 3;

10) sõnastada punkt 21 järgmiselt:

21. Kuni 30. juunini 2020. a on lubatud ainult välistingimustes toimuvad pealtvaatajateta spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise:
1) spordivõistlusel on osalejaid kuni 100;
2) tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.”;

11) täiendada korraldust punktiga 211 järgmises sõnastuses:

211. Alates 1. juulist 2020. a on lubatud spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise:
1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest.”;

12) tunnistada kehtetuks punkti 24 alapunkt 2.

2. Korraldus avaldada massiteabevahendite valdajatel, Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

3. Korraldus jõustub allakirjutamisel, korralduse punkti 1 alapunktid 4 ja 12 jõustuvad 1. juunil 2020. a.


Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud, samuti tehakse leevendused. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json