Teksti suurus:

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT III, 22.05.2020, 7

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud

Vastu võetud 16.05.2020 nr 172
RT III, 17.05.2020, 5
jõustumine 18.05.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2020RT III, 22.05.2020, 321.05.2020, osaliselt 01.06.2020

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõikeid 8 ja 9 kehtestada järgmised piirangud:

1. Avalikus kohas liikumine:
  1) avalikus kohas võib viibida ja liikuda kuni kaks isikut üheskoos, välja arvatud koos viibiv ja liikuv perekond või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada;
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]
  2) siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikus kohas tuleb hoida teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos viibival ja liikuval perekonnal, või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

2. Müügisaalis, sealhulgas teenuse osutaja või toitlustusettevõtte teenindussaalis (edaspidi müügisaal) ning kaubanduskeskuse üldkasutatavas ruumis, võib liikuda, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) tagatud on punktis 1 sätestatud nõuded ning valdaja kontrollib nende järgimist;
  2) valdaja on müügisaalis vähemalt sisenemisel ja väljumisel taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu töötajatele ja klientidele.

3. Kuni 31. maini 2020. a võivad kliendid viibida alates kella 22.00-st kuni sulgemiseni toitlustusettevõtetes vaid toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Alates 1. juunist 2020. a on toitlustusettevõtted avatud piiranguteta.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

4. Klientidele kehtib täielik liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) ööklubides, vesipiibukohvikutes ning täiskasvanute klubides.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 01.06.2020]

41. Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid viibida kasiinodes ja mänguautomaatide saalides, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
  2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 50 inimest;
  3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

5. Reisijatele kehtib täielik liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn.

6. Avalikud koosolekud on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) koosoleku korraldaja tagab punkti 1 alapunktis 2 nimetatud nõude järgimise;
  2) koosoleku korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 10 inimest, alates 1. juunist 2020. a kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 50 inimest ning alates 1. juulist 2020. a kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 500 inimest;
  3) koosoleku korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 100 inimest ning alates 1. juulist 2020. a osalejate arvu kuni 1000 inimest.

7. Kuni 31. maini 2020. a kehtib klientidele liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Sportimise või treenimise korral nimetatud kohtades kehtivad punktides 19–23 sätestatud nõuded.

8. Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid avalikuks kasutamiseks mõeldud saunu, spaasid, basseine, veekeskusi ja ujulaid kasutada, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab punktis 1 nimetatud nõude järgimise või inimeste hajutamise;
  2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse;
  3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Sportimise või treenimise korral nimetatud kohtades kehtivad punktides 19–23 sätestatud nõuded.

9. Kuni 31. maini 2020. a kehtib klientidele, välja arvatud treeningu eesmärgil viibivatele klientidele, liikumisvabaduse piirang (külastuskeeld) meelelahutusteenuse osutamise kohtades, sealhulgas keegli, bowling’u ja piljardi mängukohtades ning laste mängutubades.

10. Alates 1. juunist 2020. a võivad kliendid viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades, sealhulgas keegli, bowling’u ja piljardi mängukohtades ning laste mängutubades, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) teenuse osutaja tagab kuni 50% täituvuse;
  2) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

11. Kuni 31. maini 2020. a on lubatud avalikud üritused, kui üritust jälgitakse autost ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ürituse korraldaja tagab väljaspool autot punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
  2) ürituse korraldaja tagab, et ürituse toimumise ajal ei väljuta autost vältimatu vajaduseta;
  3) ürituse korraldaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa;
  4) ürituse korraldaja tagab vajaduse korral desinfitseerimisvahendite olemasolu.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

111. Alates 1. juunist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
  2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 50 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest;
  4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

12. Alates 1. juulist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
  2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest;
  4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 21−23 sätestatut.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

13. Avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused on lubatud, kui järgitakse punktis 1 kehtestatud piiranguid ja tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.

14. Põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel, samuti täienduskoolitusasutuste, huvitegevuse ja huvihariduse ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel tuleb järgida järgmist:
  1) tagatakse punktis 1 sätestatud nõuete järgimine;
  2) õppijate rühmas on kuni kümme inimest, välja arvatud eksamitel;
  3) eksamite korraldamisel tagatakse eksamil osalevate õpilaste hajutatus eksamiruumis;
  4) õppijate rühmade liikumine õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil korraldatakse hajutatult;
  5) ühiskasutatavad asjad õppeasutuse hoones ja õppetegevuseks kasutataval territooriumil desinfitseeritakse pärast kasutamist.

15. Täienduskoolitusasutustes, kus korraldatakse mootorsõidukijuhi koolitust, autojuhi koolitust ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust, välja arvatud, kui mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale, toimub koolituse läbiviimine järgmiselt:
  1) autos viibivad üksnes õpetaja ja õpilane;
  2) õppesõidukis peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid;
  3) [kehtetu - RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]
  4) pärast iga sõidutundi korraldab koolituse korraldaja nende pindade puhastamise, mida õpilane on katsunud.

16. Alates 1. juunist 2020. a toimub huvitegevuse ja huvihariduse andmine, välja arvatud punktides 19–23 nimetatud tegevuse korraldamisel, järgmiselt:
  1) tagatakse punktis 1 sätestatud nõuete järgimine;
  2) korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse;
  3) korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest.

17. Kuni 11. juunini 2020. a on peatatud osalejate jaoks noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus.

18. Alates 12. juunist 2020. a toimub noortelaagrite ja õpilasmalevate tegevus järgmiselt:
  1) tagatakse punktis 1 sätestatud nõuete järgimine;
  2) noortelaagris ja õpilasmalevas on osalejaid kuni 300;
  3) ühes rühmas on kuni 20 isikut;
  4) tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.

19. Kuni 31. maini 2020. a on lubatud õues sportida, treenida ning läbi viia spordi- ja liikumisüritusi, kui on tagatud punktis 1 sätestatud nõude järgimine ning kui osalejaid on rühmas kuni 10 ja tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

20. Alates 1. juunist 2020. a on lubatud õues sportida, treenida ning läbi viia spordi- ja liikumisüritusi, kui on tagatud punktis 1 sätestatud nõude järgimine ning kui osalejaid on kuni 100 ja tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu. Piirang ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

21. Kuni 30. juunini 2020. a on lubatud ainult välistingimustes toimuvad pealtvaatajateta spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise:
  1) spordivõistlusel on osalejaid kuni 100;
  2) tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

211. Alates 1. juulist 2020. a on lubatud spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise:
  1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
  2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest.
[RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 21.05.2020]

22. Kuni 31. maini 2020. a on keelatud siseruumides sportida ja treenida ning spordi- ja liikumisüritused treeningrühmades, välja arvatud juhul, kui korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõude järgimise, kuni 50% täituvuse, osalejate arvu rühmas kuni 10 inimest ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Rühmanõue ja täituvuse nõue ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

23. Alates 1. juunist 2020. a on keelatud sportimine ja treenimine ning spordi- ja liikumisüritused, välja arvatud juhul, kui korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõude järgimise ja kuni 50% täituvuse ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Rühmanõue ja täituvuse nõue ei kehti kõikide spordialade võistkondade kohta, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

24. Muuseumide ja näituseasutuste külastamine on lubatud järgmisi tingimusi arvestades:
  1) teenuse osutaja tagab punktis 1 sätestatud nõude järgimise;
  2) [kehtetu - RT III, 22.05.2020, 3 - jõust. 01.06.2020]
  3) teenuse osutaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  4) teenuse osutaja on taganud külastajatele avatud ruumides sagedasti puudutatavate pindade märgpuhastuse iga 2–4 tunni järel;
  5) interaktiivsed eksponaadid on suletud või teenuse osutaja on taganud nende märgpuhastuse pärast iga kasutuskorda või teenuse osutaja on teinud külastajatele kättesaadavaks ühekordsed kindad ning taganud nende ohutu käitlemise pärast kasutamist;
  6) korraldaja asendab võimaluse korral füüsilisel kandjal olevad tasuta infomaterjalid digitaalsetega;
  7) ei korraldata ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötubasid või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

25. Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet. Terviseamet võib järelevalvesse kaasata Politsei- ja Piirivalveametit halduskoostöö seaduses sätestatud ametiabi nõudeid ja korda järgides.

26. Korraldusega kehtestatud piirangud ja meetmed kehtivad korralduses nimetatud tähtajani selle korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.

27. Korraldus avaldada massiteabevahendite valdajatel, Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

28. Korraldus jõustub 18. mail 2020. a.


Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haigus vastab nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 punkti 2 alusel uudse ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekuse, ning korraldusega kehtestatavad nõuded, meetmed ja piirangud toovad ilmselgelt kaasa olulise ühiskondliku ja majandusliku mõju. Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json