Teksti suurus:

Volituse andmine Sihtasutuse Saaremaa Muuseum asutamiseks ja nõusolek riigivara üleandmiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 22.07.2017, 2

Volituse andmine Sihtasutuse Saaremaa Muuseum asutamiseks ja nõusolek riigivara üleandmiseks

Vastu võetud 20.07.2017 nr 217

Riigivaraseaduse § 6 lõike 3, § 37 lõike 2 punkti 2 ja lõike 3 punkti 3 ja § 78 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4 alusel ning kooskõlas sihtasutuste seadusega:

1. Volitada kultuuriministrit asutama riigi osalusel asutatavat sihtasutust nimega Sihtasutus Saaremaa Muuseum (edaspidi sihtasutus) ning anda kultuuriministrile nõusolek seaduses sätestatud korras võõrandada sihtasutusele üleandmise teel mitterahalise sissemaksena järgmine Saare maakonnas asuv riigivara:
 1) Kuressaare linnas Lossihoov 1 asuv kinnistu hariliku väärtusega 11 765 047,63 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 459634, katastritunnus 34901:014:0202, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 64 560 m², riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV3329);
 2) Kuressaare linnas Arhiivi tn 1 asuv kinnistu hariliku väärtusega 38 094,94 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3781334, katastritunnus 34901:012:0130, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 3466 m², rvok KV15040);
 3) Kuressaare linnas Vallimaa tn 7 asuv kinnistu hariliku väärtusega 134 597,32 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 560234, katastritunnus 34901:007:0318, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 2137 m², rvok KV3330);
 4) Kihelkonna vallas Viki külas asuv Mihkli talumuuseumi kinnistu hariliku väärtusega 250 051,55 eurot (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 702734, katastritunnus 30101:005:0040, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, pindala 37 014 m², rvok KV3331);
 5) põhivara hulka kuuluv vallasvara vastavalt lisale (lisatud).

2. Määrata sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks Kultuuriministeerium.

3. Sihtasutus asutatakse eeldusel, et Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse Saaremaa Muuseum tegevuse lõpetamisel jätkab sihtasutus riigiasutuse õigussuhetest tekkinud õiguste teostamist ning kohustuste ja lepingute täitmist senistel tingimustel, kui õigusaktidest ei tulene teisiti või kui senise õigussuhte pooled ei lepi kokku teisiti.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Sihtasutusele Saaremaa Muuseum üleantava vallasvara (põhivara) nimekiri seisuga 30.04.2017. a