Teksti suurus:

Kandidaadi registreerimata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2015
Avaldamismärge:RT III, 23.01.2015, 1

Kandidaadi registreerimata jätmine

Vastu võetud 20.01.2015 nr 71

Toomas Torb esitas Vabariigi Valimiskomisjonile e-kirjaga 15.01.2015 kell 17.38 digitaalselt allkirjastatult üksikkandidaadi registreerimise avalduse ja kandideerimisavalduse 2015. a Riigikogu valimistel kandideerimiseks.

Vabariigi Valimiskomisjon kontrollis esitatud dokumente ja leidis, et:

1) puudus RKVS § 30 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutav kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia;

2) RKVS § 28 lõike 2 punkti 3 kohaselt tuleb kandideerimisavalduses esitada andmed erakondliku kuuluvuse kohta. Toomas Torbi avalduses on erakondliku kuuluvuse lahter täitmata, kuid äriregistri teabesüsteemi andmetel on ta Erakond Eestimaa Rohelised liige.

RKVS § 30 lõike 2 kohaselt lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimispäevale eelneval 45. päeval kell 18.00. Käesolevatel Riigikogu valimistel lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine seega 15.01.2015 kell 18.00.

RKVS § 31 lõige 6 sätestab, et kui erakond või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 45. päeval enne kella 18.00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või et nad ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased dokumendid või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 43. päeval enne kella 18.00. 

RKVS § 31 lõike 6 alusel tegi Vabariigi Valimiskomisjon Toomas Torbile 16.01.2015 ettepaneku parandada ülaltoodud viga kandideerimisavalduses ning esitada dokument uuesti. Samuti tegi Vabariigi Valimiskomisjon ettepaneku esitada kautsjoni tasumist tõendav dokument. Vastavalt RKVS § 31 lõikele 6 palus Vabariigi Valimiskomisjon dokumendid esitada hiljemalt 17.01.2015 enne kella 18.00.

RKVS § 32 lõike 1 kohaselt registreerib Vabariigi Valimiskomisjon kõik selle seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud nende registreerimiseks esitamise järjekorras pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva. 1.03.2015 toimuvate Riigikogu valimiste kandidaadid registreeris Vabariigi Valimiskomisjon 20.01.2015 kell 11.00 alanud koosolekul.

19.01.2015 esitas Toomas Torb uue kandideerimisavalduse, milles tema erakondlik kuuluvus oli nõuetekohaselt märgitud ning leidis kaaskirjas, et kautsjoni nõue ei vasta põhiseadusele.

Vabariigi Valimiskomisjoni 20.01.2015 koosoleku alguseks ei olnud Toomas Torb esitanud kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat ega tasunud RKVS § 30 lõike 5 kohast kautsjonit.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. RKVS § 30 lõike 4 kohaselt esitab üksikkandidaat Vabariigi Valimiskomisjonile kandidaadi registreerimise avalduse, kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia ja kandideerimisavalduse.

2. RKVS § 32 lõike 3 punkt 2 sätestab, et kui RKVS § 31 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul ei tee erakond või üksikkandidaat Vabariigi Valimiskomisjoni nõutud toiminguid, jätab valimiskomisjon registreerimata kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, kelle dokumentides on vigu või kelle dokumendid ei ole vormikohased.

3. Toomas Torb ei ole esitanud RKVS § 30 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutavat kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat. Tegemist on dokumendiga, mille puudumine on RKVS § 32 lõike 3 punkti 2 kohaselt kandidaadi registreerimata jätmise aluseks. RKVS § 30 lõike 5 kohaselt kannab erakond või üksikkandidaat enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Vabariigi Valimiskomisjoni arvele kautsjonina summa, mille suurus on valimiste väljakuulutamise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär iga registreerimiseks esitatud isiku kohta. Kautsjoni suuruseks on 2015. aastal 355 eurot isiku kohta. Kautsjoni tasumiseks ettenähtud Rahandusministeeriumi kontole kautsjonit laekunud ei ole, puuduvad ka muud andmed, et Toomas Torb oleks kautsjoni tasunud. RKVS § 30 lõike 5 kohaselt on kautsjoni tasumine Riigikogu valimistel kandidaatide registreerimiseks esitamise eeltingimus. Seetõttu ei ole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik Toomas Torbi Riigikogu valimiste kandidaadiks registreerida.

4. Kaebaja väite kohta, et kautsjoni nõue on vastuolus põhiseadusega, märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et PS § 3 lõikest 1 tulenevast seaduslikkuse põhimõttest lähtuvalt tuleb haldusorganil, sh valimiskomisjonil oma tegevuses lähtuda kehtivatest seadustest. Valimiskomisjonidel puudub pädevus hinnata kehtivate seaduste põhiseaduspärasust, samuti ei ole neil võimalust jätta kehtiv seadus kohaldamata.


RKVS § 32 lõike 3 punkti 2 ja lõike 4 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta 1.03.2015 toimuvatel Riigikogu valimistel kandidaadiks registreerimata Toomas Torb.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json