Teksti suurus:

Argo Mõttuse kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2019
Avaldamismärge:RT III, 23.01.2019, 1

Argo Mõttuse kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 21.01.2019 nr 64

Kaebuse asjaolud

Argo Mõttus esitas 17.01.2019 kell 18.05 e-kirjaga kandideerimisdokumendid 3.03.2019 Riigikogu valimistel kandideerimiseks üksikkandidaadina. Samas e-kirjas selgitas Argo Mõttus, et kiri hilines, kuna ID-kaardi tarkvara vajas uuendamist.

Riigi valimisteenistus vastas Argo Mõttusele e-kirjaga 18.01.2019 ning teavitas teda, et kuna vastavalt RKVS § 30 lõikele 2 lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimispäevale eelneval 45. päeval kell 18.00, ei ole võimalik tema kandideerimisdokumente vastu võtta.


Kaebuse sisu

19.01.2019 esitas Argo Mõttus kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja taotleb riigi valimisteenistuse toimingu, millega tema kandideerimisdokumente vastu ei võetud, seadusevastaseks tunnistamist ning tema Riigikogu valimiste kandidaadiks registreerimist.

Lisaks taotleb kaebaja RKVS § 30 lõike 2 ja § 31 lõike 6 põhiseadusevastaseks tunnistamist.

Kaebaja leiab, et RKVS § 30 lõige 2 sätestab küll kandidaatide registreerimiseks esitamise lõpptähtaja, aga see saab kehtida ainult normaaltingimustel, millest elektroonilisel esitamisel ei saa tingimata kinni pidada (VÕS § 103 lõige 2). Kaebaja ei saanud dokumente allkirjastada, sest ID-kaardi tarkvara nõudis programmiuuendust, millist takistust ei osanud kaebaja ette näha. Kaebaja leidis, et VÕS § 103 lõike 2 kohaselt ei saa tingimata nõuda kohustuste täitmist kui seda takistab vääramatu jõud, millest kaebaja teavitas riigi valimisteenistust vastavalt VÕS §-le 102. Kaebaja leidis ka, et valimised.ee lehel on väga selgelt märgitud, et tähtaeg on terve 45. valimispäev. Kaebaja viitab Riigikohtu lahendile nr 3-4-1-6-11 p 12. Kaebaja leiab, et kui ta oleks teadnud, et vastavalt RKVS § 31 lg 3, 4 ja lg 6 saab esitada ka puudustega dokumente, siis ta ei oleks üldse dokumente digitaalselt allkirjastada proovinud ja need ilma allkirjata edastanud. Vastavalt RKVS § 32 lõikele 6 on Vabariigi Valimiskomisjonil ka õigus peale registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist registreerida varem registreerimata jäetud isikud, kui leitakse, et isik vastab RKVS § 4 lõigetes 4–6 ning § 29 lõikes 5 ettenähtud nõuetele – need nõuded on ka igati täidetud.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 30 lõige 2 sätestab, et kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb valimispäevale eelneval 45. päeval kell 18.00. RKVS § 30 lõike 2 sätte sõnastus on selge ja ühemõtteline. Pärast nimetatud tähtaja möödumist kandideerimisdokumente esitada ei saa. Valimiste võrdsuse (ühetaolisuse) printsiibist tulenevalt koheldakse kõiki valimistel osalejaid ühetaoliselt. Selleks on seaduses sätestatud kindlad tähtajad valimistoimingute tegemiseks, mis kehtivad kõigile valimistel osalejatele ühtemoodi.

2. Kaebaja leiab, et tema kandideerimisdokumendid tulnuks vastu võtta tähtaja ületamisest sõltumatult, sest ID-kaardiga dokumentide allkirjastamine ei õnnestunud tarkvara uuendamise vajaduse tõttu. Kandideerimisdokumentide korrektne vormistamine ja esitamine on kandidaadi ja/või volitatud esindaja kohustus ning valimistel osalejad peavad esitamise lõpptähtajaga arvestama. 2019. a Riigikogu valimistel algas kandidaatide registreerimiseks esitamine 4.12.2018 ja lõppes 17.01.2019 kell 18.00. Tähtajad on korduvalt avaldatud nii valimiste veebilehel kui meedias. Kui kandideerimisdokumente soovitakse esitada vahetult enne tähtaja lõppu ja seejärel selgub, et isik peab enne kandideerimisdokumentide esitamist veel mingeid ettevalmistavaid tegevusi tegema, nt arvutis tarkvara uuendama, või ilmneb muid takistusi, ei saa see olla põhjuseks kandideerimisdokumendid esitada seaduses ettenähtud tähtaega ületades. Viidatud võlaõiguse sätted ei ole antud juhul asjakohased. Kaebaja viidatud Riigikohtu 23.03.2011 lahendi nr 3-4-1-6-11 p 12 käsitles elektroonilise hääletamise tehnilist korraldust ning ei ole samuti asjakohane. RKVS § 31 lõige 6 sätestab tõepoolest, et kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval saab esitada ka puudustega kandideerimisdokumente, kuid nii RKVS § 31 lõige 6 kui RKVS § 30 lõige 2 välistavad dokumentide esitamise pärast kella 18.00.

3. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ei ole RKVS § 30 lõike 2 ja § 31 lõike 6 põhiseadusevastaseks tunnistamine.


Lähtudes RKVS § 72 lõike 3 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Argo Mõttuse 19.01.2019 a kaebus rahuldamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json