Teksti suurus:

Kandidaadi registreerimata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2019
Avaldamismärge:RT III, 23.01.2019, 2

Kandidaadi registreerimata jätmine

Vastu võetud 21.01.2019 nr 65

Asjaolud

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile e-kirjaga 17.01.2019 kell 17.56 digitaalselt allkirjastatult üksikkandidaadi registreerimise avalduse ja kandideerimisavalduse 03.03.2019 toimuvatel Riigikogu valimistel kandideerimiseks.

Vabariigi Valimiskomisjon kontrollis esitatud dokumente ja leidis, et puudub RKVS § 30 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutav kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

Meelis Kaldalu on kandideerimisavaldusele lisanud kohtule adresseeritud esialgse õiguskaitse taotlemise avalduse, milles palub tagada valimistest kautsjonivaba osavõtt ja keelata Vabariigi Valimiskomisjonil kautsjoni puudumise alusel tema kandidaadina registreerimata jätmine.

RKVS § 30 lõike 2 kohaselt lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimispäevale eelneval 45. päeval kell 18.00. 03.03.2019 toimuvatel Riigikogu valimistel lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine seega 17.01.2019 kell 18.00.

RKVS § 31 lõige 6 sätestab, et kui erakond või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 45. päeval enne kella 18.00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 43. päeval enne kella 18.00.

Riigi valimisteenistus tegi Meelis Kaldalule 18.01.2019 ettepaneku esitada kautsjoni tasumist tõendav dokument. Vastavalt RKVS § 31 lõikele 6 tuli puuduv dokument esitada hiljemalt 19.01.2019 enne kella 18.00.

19.01.2019 kella 18.00-ks Meelis Kaldalu ei esitanud kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat ega tasunud RKVS § 30 lõike 5 kohast kautsjonit.

RKVS § 32 lõike 1 kohaselt registreerib Vabariigi Valimiskomisjon kõik selle seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud nende registreerimiseks esitamise järjekorras pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. RKVS § 30 lõike 4 kohaselt esitab üksikkandidaat riigi valimisteenistusele kandidaadi registreerimise avalduse, kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia ja kandideerimisavalduse.

2. RKVS § 32 lõike 3 punkt 2 sätestab, et kui RKVS § 31 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul ei esitanud dokumentide esitaja puuduvaid dokumente või andmeid või ei parandanud kandideerimisdokumentides vigu, jätab valimiskomisjon registreerimata kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, või kelle dokumentides on olulisi puudusi.

3. Meelis Kaldalu ei ole esitanud RKVS § 30 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutavat kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat. Tegemist on dokumendiga, mille puudumine on RKVS § 32 lõike 3 punkti 2 kohaselt kandidaadi registreerimata jätmise aluseks. RKVS § 30 lõike 5 kohaselt kannab erakond või üksikkandidaat enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonina summa, mille suurus on valimiste väljakuulutamise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär iga registreerimiseks esitatud isiku kohta. Kautsjoni suuruseks on 2019. aastal 500 eurot isiku kohta. Kautsjoni tasumiseks ettenähtud Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonit laekunud ei ole, puuduvad ka muud andmed, et Meelis Kaldalu kautsjon oleks tasutud. Seadus ei näe ette kautsjonist vabastamise võimalust ega ka võimalust esitada kandideerimisdokumentides taotlusi kohtule. RKVS § 30 lõike 5 kohaselt on kautsjoni tasumine Riigikogu valimistel kandidaatide registreerimiseks esitamise eeltingimus. Seetõttu ei ole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik Meelis Kaldalu 03.03.2019 toimuvatel Riigikogu valimistel kandidaadiks registreerida.


RKVS § 32 lõike 3 punkti 2 ja lõike 4 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta 03.03.2019 toimuvatel Riigikogu valimistel kandidaadiks registreerimata Meelis Kaldalu.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json