Teksti suurus:

Kandidaadi registreerimata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2019
Avaldamismärge:RT III, 23.01.2019, 3

Kandidaadi registreerimata jätmine

Vastu võetud 21.01.2019 nr 66

Asjaolud

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile e-kirjaga 17.01.2019 kell 17.56 tema poolt digitaalselt allkirjastatult üksikkandidaadi R.L. registreerimise avalduse ja kandideerimisavalduse 03.03.2019 toimuvatel Riigikogu valimistel kandideerimiseks.

Vabariigi Valimiskomisjon kontrollis esitatud dokumente ja leidis, et:
   1) puudub RKVS § 27 lõike 1 kohaselt nõutav volikiri R.L. registreerimiseks esitamiseks ning registreerimiseks vajalike toimingute tegemiseks;
   2) kandideerimisavaldusel puudub RKVS § 28 lõike 5 kohaselt nõutav kandidaadi allkiri;
   3) puudub RKVS § 30 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutav kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

RKVS § 30 lõike 2 kohaselt lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimispäevale eelneval 45. päeval kell 18.00. 03.03.2019 toimuvatel Riigikogu valimistel lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine seega 17.01.2019 kell 18.00.

RKVS § 31 lõige 6 sätestab, et kui erakond või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 45. päeval enne kella 18.00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 43. päeval enne kella 18.00.

Riigi valimisteenistus tegi dokumendid esitanud Meelis Kaldalule 18.01.2019 ettepaneku puudused kõrvaldada ja esitada R.L. kautsjoni tasumist tõendav dokument. Vastavalt RKVS § 31 lõikele 6 tuli puuduvad dokumendid esitada ja vead parandada hiljemalt 19.01.2019 enne kella 18.00.

19.01.2019 kella 18.00-ks volikirja ja parandatud kandideerimisavaldust ei esitatud. Samuti ei esitatud R.L. kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat ega tasutud RKVS § 30 lõike 5 kohast kautsjonit.

RKVS § 32 lõike 1 kohaselt registreerib Vabariigi Valimiskomisjon kõik selle seaduse nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud nende registreerimiseks esitamise järjekorras pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. RKVS § 30 lõike 4 kohaselt esitab üksikkandidaat riigi valimisteenistusele kandidaadi registreerimise avalduse, kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia ja kandideerimisavalduse.

2. RKVS § 32 lõike 3 punkt 2 sätestab, et kui RKVS § 31 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul ei esitanud dokumentide esitaja puuduvaid dokumente või andmeid või ei parandanud kandideerimisdokumentides vigu, jätab valimiskomisjon registreerimata kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, või kelle dokumentides on olulisi puudusi.

3. Meelis Kaldalu ei ole esitanud RKVS § 27 lõike 1 kohaselt nõutavat volikirja R.L. registreerimiseks esitamiseks ning registreerimiseks vajalike toimingute tegemiseks. R.L. kandideerimisavaldusel puudub RKVS § 28 lõike 5 kohaselt nõutav kandidaadi allkiri. Seetõttu ei nähtu, kas R.L. üldse soovib valimistel kandideerida.

4. Puudub RKVS § 30 lõike 4 punkti 2 kohaselt nõutav kautsjoni tasumist tõendava maksekorralduse koopia. Tegemist on dokumendiga, mille puudumine on RKVS § 32 lõike 3 punkti 2 kohaselt kandidaadi registreerimata jätmise aluseks. RKVS § 30 lõike 5 kohaselt kannab erakond või üksikkandidaat enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonina summa, mille suurus on valimiste väljakuulutamise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär iga registreerimiseks esitatud isiku kohta. Kautsjoni suuruseks on 2019. aastal 500 eurot isiku kohta. Kautsjoni tasumiseks ettenähtud Rahandusministeeriumi arveldusarvele kautsjonit laekunud ei ole, puuduvad ka muud andmed, et R.L. kautsjon oleks tasutud. RKVS § 30 lõike 5 kohaselt on kautsjoni tasumine Riigikogu valimistel kandidaatide registreerimiseks esitamise eeltingimus.

Ülaltoodust tulenevalt ei ole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik R.L. 03.03.2019 toimuvatel Riigikogu valimistel kandidaadiks registreerida.


RKVS § 32 lõike 3 punkti 2 ja lõike 4 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta 03.03.2019 toimuvatel Riigikogu valimistel kandidaadiks registreerimata R.L.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json