Teksti suurus:

Kandidaatide registreerimata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2019
Avaldamismärge:RT III, 23.01.2019, 5

Kandidaatide registreerimata jätmine

Vastu võetud 21.01.2019 nr 68

Asjaolud

1. 10.01.2019. a esitas Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) Vabariigi Valimiskomisjonile teatise, millega EÜVP volitab Riigikogu 3.03.2019. a valimistel parteid esindama Alisa Blintsovat ja Mstislav Rusakovi. Teatise olid digitaalselt allkirjastanud A. Blintsova ja M. Rusakov. 13.01.2019. a esitasid M. Rusakov ja A. Blintsova EÜVP kandidaatide üleriigilise nimekirja, ringkondade nimekirjad ja kandidaatide registreerimise avaldused koos maksekorralduse koopiatega kautsjoni tasumise kohta.

2. 17.01.2019. a esitas EÜVP Vabariigi Valimiskomisjonile uue teatise, millega EÜVP volitab Riigikogu 3.03.2019. a valimistel parteid esindama Taivo Risti ja Julia Sommeri. Teatisele olid alla kirjutanud J. Sommer ja T. Rist. Samuti esitasid J. Sommer ja T. Rist EÜVP kandidaatide üleriigilise nimekirja, kandidaatide ringkondade nimekirjad ning kandideerimisavaldused ja maksekorralduse koopia kautsjoni tasumise kohta.

3. RKVS § 29 lg 6 kohaselt võib erakond esitada ühes valimisringkonnas registreerimiseks ainult ühe kandidaatide nimekirja. Kuna EÜVP poolt laekus Riigikogu 3.03.2019. a valimisteks kaks erinevat kandidaatide nimekirja, siis tuleb teha kindlaks, kes on erakonda esindama õigustatud isikud ja sellest tulenevalt on õigustatud esitama Riigikogu 3.03.2019. a valimisteks kandidaate (A. Blintsova ja M. Rusakov või J. Sommer ja T. Rist).

4. Riigi valimisteenistus tegi mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri (register) avalike andmete põhjal kindlaks, et seisuga 17.01.2019. a olid EÜVP esindusõigusega isikud nii M. Rusakov (23. kanne) ja A. Blintsova (23. kanne) kui ka J. Sommer (26. kanne) ja T. Rist (7. kanne). Registriandmete kohaselt esindab kõigis õigustoimingutes parteid Valev Kald ainuisikuliselt või kaks juhatuse liiget ühiselt (18. kanne). Seega olid registriandmete põhjal EÜVP-d esindama õigustatud isikud nii M. Rusakov ja A. Blintsova kui ka J. Sommer ja T. Rist.

5. MTÜS § 80 lg 2 kohaselt kehtib registri kanne kolmanda isiku suhtes õigena, välja arvatud juhul, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige.

6. Ajavahemikus 15.01–20.01.2019. a edastasid nii M. Rusakov kui J. Sommer riigi valimisteenistusele e-kirja teel mitmeid erinevaid EÜVP sisedokumente, milles nii M. Rusakov kui ka J. Sommer püüdsid tõendada enda esindusõigust ning seda, et teisel poolel puudus EÜVP esindusõigus. Seega esitati riigi valimisteenistusele ja Vabariigi Valimiskomisjonile teavet, millest nähtus, et registriandmed ei pruugi olla õiged.

7. Vabariigi Valimiskomisjon, lähtudes uurimispõhimõttest, arutas EÜVP esindusõiguse küsimust oma 18.01.2019. a koosolekul. Vabariigi Valimiskomisjon kutsus sellele koosolekule selgitusi andma nii A. Rusakovi kui J. Sommeri (lisaks osalesid koosolekul Aleksandr Apolinsky, Anatoli Jegorov, Taivo Rist, Sergei Seredenko, Victor Polyakoff ja Oleg Tesla). Koosolekul jäi M. Rusakov seisukohale, et temal ja A. Blintsoval on EÜVP esindusõigus ning J. Sommeril seda pole. J. Sommer jäi seisukohale, et EÜVP esindusõigus kuulub temale ning T. Ristile ja mitte M. Rusakovile ja A. Blintsovale. Vabariigi Valimiskomisjon küsitles nii M. Rusakovi kui ka J. Sommerit jt koosolekul osalenuid ning palus koosolekul osalenutel esitada täiendavaid selgitusi ja dokumente esindusõiguse kohta.

8. Riigi valimisteenistusele laekusid esindusõiguse tõendamiseks EÜVP 04.03.2017, 25.11.2018 ja 8.12.2018 kongresside protokollide väljavõtted ja registreerimislehed, EÜVP volikogu 17.01.2018, 8.11.2018, 17.11.2018 toimunud koosolekute protokollid ja nende registreerimislehed, samuti EÜVP juhatuse 04.03.2017, 31.10.2018, 16.11.2108, 24.11.2018, 25.11.2018 ja 4.01.2019 koosolekute protokollid jt dokumendid, samuti e-kirjad. Lisaks laekusid riigi valimisteenistusele erinevate juhatuse liikmete poolt Tartu Maakohtu registriosakonnale esitatud avaldused EÜVP registrikannete muutmise kohta. Vabariigi Valimiskomisjonile on teada, et Tartu Maakohtu registriosakond peatas 21.01.2019. a (määrused nr M 10035031 / M25 ja M 10035031 / M27) 19.11.2018. a ja 4.12.2018. a EÜVP esitatud kandeavalduste menetlemise kuni vaidluste lahendamiseni hagimenetluses (tsiviilasja nr 2-19-55). Sellele lisaks on riigi valimisteenistusele edastatud materjalid, millest nähtub, et prokuratuuri on esitatud kuriteokaebus, milles osa juhatuse liikmeid taotleb teiste juhatuse liikmete vastu kriminaalmenetluse alustamist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile ebaõigete andmete esitamises, dokumendi võltsimises ning võltsitud dokumendi kasutamises (Põhja Prefektuuri 14.12.2018. a vastuskiri nr PRP-13/18/1098).


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

9. RKVS § 29 lg 6 kohaselt võib erakond esitada ühes valimisringkonnas registreerimiseks ainult ühe kandidaatide nimekirja. EÜVP poolt esitati Vabariigi Valimiskomisjonile kaks kandidaatide nimekirja. Mõlemad nimekirjade esitajad (M. Rusakov ja A. Blintsova ning J. Sommer ja T. Rist) on kantud registrisse EÜVP esindusõigusega isikutena ja on volitanud iseennast esitama Riigikogu 3.03.2019. a valimistel EÜVP kandideerimisdokumente.

10. Vabariigi Valimiskomisjonile laekus nii M. Rusakovilt kui J. Sommerilt hulgaliselt EÜVP sisedokumente, mille alusel püüdis Vabariigi Valimiskomisjon jõuda selgusele, kes on õigustatud esitama Vabariigi Valimiskomisjonile EÜVP nimel Riigikogu 3.03.2019. a valimisteks kandideerimisdokumente.

11. Vabariigi Valimiskomisjon, töötanud piiratud aja jooksul läbi esitatud mahukad dokumendid ja muu teabe, ei jõudnud üheselt selgusele, kellel on EÜVP esindusõigus ja kellel seda ei ole, kuna erakonna esindajad esitasid vastuolulist infot ning dokumente.

12. MTÜS § 80 lg-st 2 tulenevalt kehtivad registrikanded õigena heausksete kolmandate isikute suhtes, kes ei tea ega pea teadma, et kanne ei ole õige. Vabariigi Valimiskomisjon on seisukohal, et nende vaidluste valguses ei saa heausksuse mõistet laiendada selliselt, et Vabariigi Valimiskomisjonil tekiks kolmanda isikuna kohustus viia Tartu Maakohtu registriosakonna asemel läbi põhjalik juriidiline analüüs.

13. Ülaltoodust tulenevalt otsustas Vabariigi Valimiskomisjon lähtuda EÜVP esindusõiguse küsimuses kehtivatest registri andmetest EÜVP kohta (väljatrükk seisuga 21.01.2019 kl 9.52), mille kohaselt on EÜVP esindusõigusega isikud nii M. Rusakov ja A. Blintsova kui ka J. Sommer ja T. Rist.

14. Eeltoodust lähtudes hindab Vabariigi Valimiskomisjon küsimust, kas riigi valimisteenistus oleks pidanud vastu võtma 13.01.2019. a või 17.01.2019. a esitatud kandideerimisdokumendid, lähtudes RKVSi §-s 31 sätestatud dokumentide vastuvõtmise ja tagastamise korrast.

15. Otsuse tegemisel lähtub Vabariigi Valimiskomisjon RKVS § 31 lõike 4 põhimõttest, mille kohaselt võib erakond teha muudatusi juba esitatud kandidaatide nimekirjades. Sellisel juhul tagastatakse eelnevalt esitatud kandideerimisdokumendid ning võetakse vastu uuesti esitatud kandideerimisdokumendid.

16. Kuna M. Rusakov ja A. Blintsova esitasid kandideerimisdokumendid varem (13.01.2019. a), siis järelikult tuleb juhinduda sellest, et hiljem (17.01.2019. a) J. Sommeri ja T. Risti esitatud kandideerimisdokumentidega tehakse muudatused juba varem esitatud kandideerimisdokumentides ning varem esitatud kandideerimisdokumendid oleks riigi valimisteenistus pidanud tagastama.

17. Seetõttu tuleb registreerida Riigikogu 3.03.2019. a valimisteks J. Sommeri ja T. Risti 17.01.2019. a esitatud EÜVP kandidaadid ja Vabariigi Valimiskomisjon jätab registreerimata M. Rusakovi ja A. Blintsova 13.01.2019. a esitatud kandidaadid.


Tulenevalt RKVS § 29 lg-st 6 ja § 32 lg 3 punkti 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta 3.03.2019. a Riigikogu valimisteks registreerimata Mstislav Rusakovi ja Alisa Blintsova 13.01.2019. a esitatud EÜVP kandidaadid Sergei Seredenko, Mstislav Rusakov, Oleg Nazmutdinov, Alisa Blintsova, Dmitri Suhoroslov, Stanislav Pupkevitš, Viktor Ivkin ja Vladimir Beljakov.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json