Teksti suurus:

Maa munitsipaalomandisse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.02.2016, 2

Maa munitsipaalomandisse andmine

Vastu võetud 18.02.2016 nr 59

Korraldus kehtestatakse vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Saku Vallavolikogu 19. novembri 2015. a otsuse nr 80 alusel on Saku Vallavalitsus esitanud 7. detsembri 2015. a kirjaga nr 8-1/5870 Keskkonnaministeeriumile taotluse Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus asuva Tiigi tn 15 maaüksuse (pindala 5660 m2, sihtotstarve tootmismaa) Saku valla munitsipaalomandisse andmiseks vastavalt maa asendiplaanile1. Tuginedes Saku Vallavolikogu 15. oktoobri 2015. a otsusega nr 76 kehtestatud Saku aleviku Tiigi tänava, Staadioni tn 13e, Teetammi ja Loigu kinnistute vahelise ala ja lähiümbruse detailplaneeringule, taotleb Saku vald Tiigi tn 15 maaüksust munitsipaalomandisse jäätmepunkti rajamiseks.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 1 antakse tasuta munitsipaalomandisse sama seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel võib munitsipaalomandisse anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalikku maad, mida ei ole nimetatud sama paragrahvi lõikes 1.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuseid, -toetusi ja muud sotsiaalabi, eakate hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 tulenevalt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus lisaks sama paragrahvi 1.–21. lõikes sätestatud ülesannetele neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega.

Vastavalt jäätmeseaduse § 12 lõikele 2 korraldavad jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil omavalitsusorganid. Sama seaduse § 31 lõike 1 kohaselt peab kohalik omavalitsus korraldama jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Seega on jäätmehoolduse korraldamise eesmärgil jäätmepunkti rajamine omavalitsusüksuse ülesanne.

Eeltoodust lähtuvalt on Tiigi tn 15 maaüksuse vajalikkus Saku vallale omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana põhjendatud.

3. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ja vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Saku valla munitsipaalomandisse Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus asuv Tiigi tn 15 maaüksus (pindala 5660 m2, sihtotstarve tootmismaa) vastavalt maa asendiplaanile1. Maaüksus antakse munitsipaalomandisse jäätmepunkti rajamiseks.

4. VAIDLUSTAMISVIIDE

Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.

5. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Maa-ametil teha korraldus Saku Vallavalitsusele teatavaks.

 

1 Asendiplaaniga saab tutvuda Maa-ametis.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär