Teksti suurus:

Munitsipaalomandisse antud maa osaliseks sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks loa andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.02.2016, 3

Munitsipaalomandisse antud maa osaliseks sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks loa andmine

Vastu võetud 18.02.2016 nr 60

Korraldus kehtestatakse maareformi seaduse § 25 lõike 3 alusel.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Saue Vallavalitsus on esitanud 9. novembri 2015. a kirjaga nr 8-1/412-5, täiendatud 21. jaanuari 2016. a kirjaga nr 8-1/412-6, Vabariigi Valitsusele taotluse, et saada luba Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 1996. a korraldusega nr 257-k Saue valla munitsipaalomandisse antud, Harju maakonnas Saue vallas Laagri alevikus asuva Veskitammi tn 26 maaüksuse jagamise tulemusena moodustatud kinnistu registriossa nr 9891502 kantud Veskitammi tn 26 katastriüksuse (katastritunnus 72701:001:1312, pindala 17 006 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbe muutmiseks ja osaliseks võõrandamiseks ja Kooli tn 1 katastriüksuse (katastritunnus 72701:001:1308, pindala 16 869 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) võõrandamiseks. Saue Vallavolikogu on 22. aprilli 2010. a määrusega nr 011, muudetud 24. septembri 2015. a määrusega nr 20, delegeerinud Saue Vallavalitsuse pädevusse maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud maa sihtotstarbe muutmise ning selleks vajalike toimingute tegemise. Taotlus on kooskõlas Saue Vallavolikogu 29. oktoobri 2015. a otsusega nr 67 ,,Saue vallale kuuluvate Sepa-Jaani, Veskitammi tn 26 ja Tõnu-Hansu 3 kinnistutele detailplaneeringute kohaselt tekkivate kruntide osaline võõrandamine ja selleks vajalike toimingute tegemine“, muudetud 29. detsembri 2015. a otsusega nr 82.

Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 1996. a korraldusega nr 257-k „Maa andmine munitsipaalomandisse“ anti maareformi seaduse § 28 punkti 6 alusel Saue valla munitsipaalomandisse Saue vallas Laagri alevikus Veskitammi tänaval asuv maaüksus (pindala 3,69 ha) valla arenguks vajaliku maareservina. Munitsipaalomandisse antud Veskitammi tn 26 maaüksus registreeriti 24. augustil 2004. a maakatastris katastritunnusega 72701:005:0474, sotsiaalmaa sihtotstarbega, ja kanti 9. märtsil 2015. a kinnistusraamatusse registriosa numbriga 419750. Praeguseks on vastavalt planeeringutele moodustatud uued katastriüksused: Veskitammi tn 26 katastriüksus, katastritunnus 72701:001:1312, pindala 17 006 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, Tervise tn 2 katastriüksus, katastritunnus 72701:001:1309, pindala 4887 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ning osaliselt Veskitammi tn 26 ja osaliselt Sepa-Jaani maaüksustest moodustatud Tervise tn 4 katastriüksus, katastritunnus 72701:001:1310, pindala 9973 m2, sihtotstarve ärimaa ja Kooli tn 1 katastriüksus, katastritunnus 72701:001:1308, pindala 16 869 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa. Veskitammi tn 26, Tervise tn 2 ja Kooli tn 1 katastriüksused on kantud ühte kinnistusse registriosa numbriga 9891502.

Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2002. a otsusega nr 135 kehtestati Veskitammi tn, Kuuse tn, Kuuse põik ja Redise tn vahelise ala detailplaneering, millega määrati kruntidele ehitusõigus kool-lasteaed-spordihoone, ühiskondliku hoone (kultuuri-, sakraal-, sotsiaalhooldeasutus vms), ärihoone, üksikelamute (23 elamut) ja korterelamute (4 kolmekorruselist elamut) ehitamiseks. Detailplaneeringuga on lahendatud nii perspektiivne tänavavõrk kui ka tehnilise infrastruktuuri ühendused. Detailplaneeringust on ellu viidud kool-lasteaed-spordihoone ehitus (Laagri Kool) ning lasteaia juurde viiv tänavaosa, ülejäänud osa planeeringust on ellu viimata. Saue Vallavalitsuse 2. juuni 2015. a korraldusega nr 461 kehtestati Sepa-Jaani ja Veskitammi tn 26 kinnistute ja lähiala detailplaneering, millega kavandati Laagri alevikus asuvatele Sepa-Jaani (registriosa nr 9891502, katastritunnus 72701:005:0511, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) ja Veskitammi tn 26 (registriosa nr 419750, katastritunnus 72701:005:0474, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) kinnisasjadele korterelamute, sh ühe sotsiaalkorterelamu, spordikompleksi, tervisekeskuse ja kooli (võimaluse korral riigigümnaasiumi) ehitamist.

Kooli tn 1 katastriüksusele on kavas rajada riigigümnaasium ning Saue Vallavalitsus taotleb luba katastriüksuse otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile.

Veskitammi 26 katastriüksusest moodustatakse vastavalt detailplaneeringutele krundid tänavate, väikeelamute ja korruselamute jaoks. Seetõttu taotleb Saue Vallavalitsus luba Veskitammi 26 katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks osaliselt transpordimaaks ja osaliselt elamumaaks ning moodustatavate üksikelamukruntide võõrandamiseks. Moodustatavast 15 elamumaa sihtotstarbega krundist on 14 ajutised, mis moodustavad osa detailplaneeringuga kavandatud krundist. Nendest 12 ajutist krunti liidetakse detailplaneeringute kohaselt Saue vallale kuuluvatest kinnistutest moodustatavate kruntidega ja kaks liidetakse riigile kuuluvast kinnistust moodustatavate kruntidega. Saue Vallavalitsuse kinnitusel ei ole võõrandatavad maaüksused vallale vajalikud avalike ülesannete täitmiseks.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 3 võib kohalik omavalitsus munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa sihtotstarvet muuta, nimetatud maad võõrandada, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormata maavanema otsusega saadud maa korral üksnes valdkonna eest vastutava ministri loal ning Vabariigi Valitsuse otsusega saadud maa korral üksnes Vabariigi Valitsuse loal. Luba antakse kohaliku omavalitsuse motiveeritud taotluse alusel.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuseid, -toetusi ja muud sotsiaalabi, eakate hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 tulenevalt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus lisaks sama paragrahvi 1.–21. lõikes sätestatud ülesannetele neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 lõike 2 kohaselt reguleerib nimetatud seadus valla või linna ametiasutuse hallatavate asutustena tegutsevate koolide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate asutustena tegutsevate koolide (edaspidi riigikool) tegevust. Riigikooli pidajaks on riik. Planeeritav gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigikool.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 lõikele 2 kehtestab valla või linna vara valitsemise korra volikogu. Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010. a määruse nr 16 „Saue vallavara valitsemise kord“ § 5 lõike 2 kohaselt on vallavara valitsejad kohustatud nende valitsemisel olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema selle säilimise ja korrashoiu eest. Vallavara valitsemise korra § 27 lõike 2 kohaselt võib vallavara võõrandada, kui vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega valla valitsemiseks, ning lõige 3 sätestab, et vallavara võõrandatakse muu hulgas tasu eest, tasuta või enampakkumise korras.

Saue Vallavolikogu 24. septembri 2015. a määrusega nr 19 kinnitatud Saue valla eelarvestrateegia 2016–2019 punktis E 4.2 on 2016. aastal ette nähtud 200 000 eurot Laagri Kooli kõrval asuvale maa-alale koostatud detailplaneeringu elluviimiseks vajaliku infrastruktuuri väljaehitamiseks. Punktis E 5.2.3 nähakse ette läbirääkimiste jätkamist Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Lääne-Harju omavalitsustega piirkondliku riigigümnaasiumi asutamiseks Saue valda Laagri piirkonda ning rahalisi vahendeid 1 mln eurot aastateks 2020+. Saue vald ja Haridus- ja Teadusministeerium sõlmisid 22. jaanuaril 2016. a ühiste kavatsuste kokkuleppe Saue valda Laagri alevikku riigigümnaasiumi asutamiseks. Kooli tn 1 katastriüksuse võõrandamine Eesti Vabariigile võimaldab rajada riigigümnaasiumi, on suunatud üldkeskhariduse arendamisele ja valla arengule ning ei kahjusta kohaliku omavalitsuse ega riigi huve.

Planeerimisseaduse § 4 lõikest 1 tulenevalt on planeerimisalase tegevuse korraldaja vastavalt pädevusele Rahandusministeerium või muu valitsusasutus, maavanem või kohaliku omavalitsuse üksus. Sama paragrahvi lõike 2 punktide 1 ja 6 kohaselt on planeerimisalase tegevuse korraldaja ülesandeks tagada maa-alale vastavate planeeringute olemasolu ja kehtestatud planeeringu järgimine, ülevaatamine ja selle elluviimine osas, mis puudutab planeerimisalase tegevuse korraldajale õigusaktiga pandud ülesannete täitmist. Detailplaneeringute elluviimiseks on vaja kinnistu jagamisel moodustada detailplaneeringukohased transpordimaa ja elamumaa sihtotstarbega krundid, sealhulgas üks osaliselt sotsiaalkorterelamu tarvis, ja osaliselt muuta sotsiaalmaa sihtotstarvet.

Ehitusseadustiku § 92 lõike 1 kohaselt on tee rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt on avalikult kasutatav tee riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides. Paragrahvi 92 lõike 7 kohaselt on kohalik tee tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee. Seega on tänavate rajamine ja nende korrashoiu korraldamine omavalitsusüksuse ülesanne.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lõike 1 kohaselt on eluruumi tagamine kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Sama seaduse § 42 lõike 1 kohaselt abistab kohaliku omavalitsuse üksus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega. Saue Vallavolikogu 24. septembri 2015. a määrusega nr 19 kinnitatud Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia näevad punktis E 7.1.1 ette munitsipaal/sotsiaalelamispindade rajamise. Korterelamute rajamine sotsiaalkorterite jaoks aitab vallal täita talle seadustega pandud kohustusi eluruumide tagamiseks abivajajatele ning on omavalitsusüksuse ülesanne.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 lõike 3 kohaselt võib kohalik omavalitsus talle riigi poolt tasuta omandisse antud kinnisasja võõrandada juhul, kui kinnisasi ei ole enam vajalik või on muutunud kõlbmatuks kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks. Kuivõrd tegemist on munitsipaalomandisse antud maaüksusega, mida kohalik omavalitsus kaalutletud otsuse kohaselt kogu ulatuses ei vaja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes seadustes sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmise tagamiseks, siis on põhjendatud loa andmine Veskitammi tn 26 kinnistu jagamisel moodustatava 12 üksikelamu krundi võõrandamiseks enampakkumise korras elamumaa sihtotstarbega ja riigile kuuluvast kinnistust moodustatavate kruntidega liidetava kahe üksikelamu krundi võõrandamiseks.

Saue Vallavalitsuse kinnitusel ei ole võõrandatavad elamumaa maaüksused kohalikule omavalitsusele vajalikud avalike ülesannete täitmiseks. Veskitammi 26 katastriüksuse sihtotstarbe osaline muutmine transpordimaaks ja elamumaaks ning elamukruntide moodustamine ja võõrandamine võimaldab viia ellu 2002. ja 2015. aastal kehtestatud detailplaneeringud, saada vahendeid planeeringualal taristu valmisehitamiseks ja kortermaja ehitamiseks sotsiaaleluruumideks. Moodustatavate maaüksuste sihtotstarbe muutmine ja võõrandamine ei kahjusta kohaliku omavalitsuse ega riigi huve.

Saue Vallavalitsuse 2. juuni 2015. a korraldusega nr 461 kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud krundi pos 3 puhul (pindala 2173 m2) antakse luba osaliselt võõrandamiseks avalikul enampakkumisel, kuivõrd maaüksusele on planeeritud kolm korterelamut, millest üks rajatav hoone ja selle teenindamiseks vajalik maa osa jääb sotsiaalkorterelamuna Saue valla omandisse.

3. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ja vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 3 anda luba:

1. osaliselt Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 1996. a korraldusega nr 257-k Saue valla munitsipaalomandisse antud, Harju maakonnas Saue vallas Laagri alevikus asuva Kooli tn 1 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 9891502, katastritunnus 72701:001:1308, pindala 16 869 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile riigigümnaasiumi rajamiseks;

2. Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 1996. a korraldusega nr 257-k Saue valla munitsipaalomandisse antud, Harju maakonnas Saue vallas Laagri alevikus asuva Veskitammi tn 26 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 9891502, katastritunnus 72701:001:1312, pindala 17 006 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa):

2.1 vastavalt Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2002. a otsusega nr 135 kehtestatud detailplaneeringule tänavate osas (pindala ca 6800 m2) sihtotstarbe muutmiseks transpordimaaks Kooli ja Tervise tänava rajamiseks;

2.2 vastavalt Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2002. a otsusega nr 135 kehtestatud detailplaneeringule väikeelamute ehitamiseks ette nähtud maade osas (pos 27-38, pindala ca 8000 m2) sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ja võõrandamiseks avalikul enampakkumisel;

2.3 vastavalt Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2002. a otsusega nr 135 kehtestatud detailplaneeringule väikeelamute ehitamiseks ette nähtud maade osas (pos 39-40, pindala ca 50 m2) sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ja võõrandamiseks;

2.4 vastavalt Saue Vallavalitsuse 2. juuni 2015. a korraldusega nr 461 kehtestatud detailplaneeringule kolme korterelamu, millest üks rajatav hoone jääb sotsiaalkorterelamuna  Saue valla omandisse, ehitamiseks ette nähtud maa osas (pos 3, pindala 2173 m2) sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ja osaliseks võõrandamiseks avalikul enampakkumisel.

4. VAIDLUSTAMISVIIDE

Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.

5. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Maa-ametil teha korraldus Saue Vallavalitsusele teatavaks.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär