Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.04.2013, 3

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale nimetamine

Vastu võetud 18.04.2013 nr 175

Politsei ja piirivalve seaduse § 43 lõike 2 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 1 alusel ning kuulanud ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse:

1. Nimetada Elmar Vaher (isikukood 37505015212) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale määratud ajaks viieks aastaks 2. maist 2013. a kuni 1. maini 2018. a.

2. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2, 5 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, süütegude menetlemine ning Politsei- ja Piirivalveameti pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud Politsei- ja Piirivalveameti pädevus.

3. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori palga määrab siseminister.

4. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse siseministrile, välja arvatud ametikohalt vabastamine. Volitus on antud edasivolitamise õigusega.

5. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikoha asukoht on Tallinn.

6. Elmar Vaheri teenistusstaaž 1. mai 2013. a seisuga on 16 aastat 8 kuud ja 1 päev.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Andrus Ansip
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes