Teksti suurus:

Ahti Bleive, Andres Vijari, Endel Ermeli, Aimar Teeveri, Anti Rüütli, Leander Konksu, Ülo Plakso, Toomas Tobrelutsu ja Ahti Hüti 16.04.2013 kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III, 23.04.2013, 9

Ahti Bleive, Andres Vijari, Endel Ermeli, Aimar Teeveri, Anti Rüütli, Leander Konksu, Ülo Plakso, Toomas Tobrelutsu ja Ahti Hüti 16.04.2013 kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 19.04.2013 nr 15

Kaebuse asjaolud

3.02.2012 avaldas Põlva Vallavolikogu umbusaldust vallavanem Arne Tilgale. Põlva Vallavolikogu valis uue vallavanema 8.03.2012. Põlva Vallavalitsuse liikmed kinnitas Põlva Vallavolikogu 14.06.2012 määrusega nr 10.

KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 kohaselt on volikogu tegutsemisvõimetu kui ta pole kahe kuu jooksul vallavanemale, linnapeale või valitsusele umbusalduse avaldamise päevast arvates valinud uut vallavanemat või linnapead ja pole nelja kuu jooksul umbusalduse avaldamise päevast arvates kinnitanud valitsuse liikmeid. KOKS § 18 lõike 1 punkti 1 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega seoses volikogu tegutsemisvõimetuks osutumisega.

Põlva Vallavalitsuse liikmed on Põlva Vallavolikogu kinnitanud 14.06.2012, s.t 11 päeva pärast KOKS § 52 lõike 1 punktis 4 sätestatud tähtaja möödumist.

Põlva Valla Valimiskomisjoni esimees Eliko Saks kutsus 28.03.2013 kokku Põlva Valla Valimiskomisjoni. Valla Valimiskomisjon otsustas arutelu tulemusena ja KOKS § 20 lõike 3 alusel asuda seisukohale, et esinevad KOKS § 52 lõike 1 punktis 4 toodud asjaolud ja tulenevalt KOKS § 20 lõikest 1 määrab valimiskomisjon volikogu liikmete asemele asendusliikmed viie tööpäeva jooksul.

1.04.2013 esitasid Ahti Bleive, Andres Vijar, Endel Ermel, Aimar Teever, Anti Rüütli, Leander Konks, Ülo Plakso, Toomas Tobreluts, Aivar Tigason ja Ahti Hütt kaebuse maakonna valimiskomisjonile, milles taotlesid Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokollilise otsuse nr 11-6/13 tühistamist või seadusevastaseks tunnistamist. Põlva Maakonna Valimiskomisjon jättis 4.04.2013 otsusega nr 15 kaebuse rahuldamata.

8.04.2013 esitasid Ahti Bleive, Andres Vijar, Endel Ermel, Aimar Teever, Anti Rüütli, Leander Konks, Ülo Plakso, Toomas Tobreluts ja Ahti Hütt kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebajad taotlesid Põlva Maakonna Valimiskomisjoni 4.04.2013 otsuse nr 15 tühistamist ja Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokollilise otsuse nr 11-6/13 tühistamist või valla valimiskomisjoni otsuse seadusevastaseks tunnistamist.

Vabariigi Valimiskomisjon jättis 11.04.2013 otsusega nr 14 kaebuse rahuldamata (RT III, 16.04.2013, 16), kaebuse põhistust ning Vabariigi Valimiskomisjoni seisukohti siinkohal ei korrata. Sama otsusega tegi Vabariigi Valimiskomisjon Põlva Valla Valimiskomisjonile ettekirjutuse määrata tegutsemisvõimetuks muutunud Põlva Vallavolikogu liikmete asemel asendusliikmed ja võtta vastu vastav otsus viie tööpäeva jooksul pärast Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse jõustumist.

12.04.2013 võttis Põlva Valla Valimiskomisjon vastu otsuse nr 17 „Asendusliikmete määramine“, mille kohaselt Põlva Valla Valimiskomisjon määras asendusliikmed juhindudes KOKS § 20 lõikest 1 ja § 52 lõikest 2 ning Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 otsuse nr 14 resolutsiooni punktist 2.

15.04.2013 esitasid Ahti Bleive, Andres Vijar, Endel Ermel, Aimar Teever, Anti Rüütli, Leander Konks, Ülo Plakso, Toomas Tobreluts ja Ahti Hütt kaebuse Riigikohtule Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 otsuse nr 14 tühistamiseks või õigusvastaseks tunnistamiseks. Vabariigi Valimiskomisjon edastas kaebuse Riigikohtule 16.04.2013. Käesoleva kaebuse läbivaatamise ajaks ei ole Riigikohus kaebust läbi vaadanud.

 

Menetluse senine käik

14.04.2013 esitasid Ahti Bleive, Andres Vijar, Endel Ermel, Aimar Teever, Anti Rüütli, Leander Konks, Ülo Plakso, Toomas Tobreluts ja Ahti Hütt kaebuse Põlva Maakonna Valimiskomisjonile, milles taotlesid Põlva Valla Valimiskomisjoni 12.04.2013 otsuse nr 17 tühistamist. Kaebajad leidsid, et valla valimiskomisjon ei ole otsuses motiveerinud volikogu liikmete volituste ennetähtaegset lõppemist tingivate juriidiliste faktide esinemist kuigi seda nõuab ühemõtteliselt Riigikohtu 30.11.2010 lahend nr 3-4-1-17-10. Valla valimiskomisjoni otsus on õigusvastane, kuna komisjon ei ole põhjendanud, miks ta juhindus Riigikohtu 12.03.2013 lahendist nr 3-4-1-6-13, mitte aga 7.01.2004 lahendist nr 3-4-1-4-04, mille kohaselt volikogu on tegutsemisvõimetu siis kui valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal jätkuvalt esinevad KOKS § 52 lõikes 1 sätestatud tegutsemisvõimetuse tunnused. Valla valimiskomisjoni otsus on õigusvastane, kuna valimiskomisjonis asendusliikmete määramise hetkel oli vallavolikogu tegutsemisvõimeline. Selliselt on valimiskomisjon eiranud Riigikohtu praktikat ja tõlgendanud KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 ja § 18 lõike 1 punkti 1 moel, mis ei taga põhiseadusega kooskõlalist tõlgendust ja toob kaasa ebaproportsionaalse sekkumise passiivsesse valimisõigusesse ja vähendab oluliselt volikogu representatiivsust.

Põlva Maakonna Valimiskomisjon jättis 16.04.2013 otsusega nr 18 kaebuse rahuldamata. Maakonna Valimiskomisjon jäi volikogu tegutsemisvõimetuse küsimuses oma 4.04.2013 otsuses nr 15 toodud seisukohtade juurde ning lisas, et Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 otsuse nr 14 resolutsiooni punktis 2 tehtud ettekirjutus Põlva Valla Valimiskomisjonile on KOVVS § 17 lõike 6 kohaselt valimiskomisjonile kohustuslik. Maakonna valimiskomisjon leidis, et valla valimiskomisjoni otsus asendusliikmete määramise kohta on põhjendatud. Valla valimiskomisjoni otsuses on õigusliku ja faktilise alusena toodud KOKS § 52 lõige 2, mis sätestab, et kui volikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuvad asendusliikmed ja KOKS § 20 lõige 1, mis sätestab, et asendusliige määratakse valimiskomisjoni otsusega. Samuti on otsuses viidatud Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 otsuse nr 14 resolutsiooni punktile 2, millega tehti Põlva Valla Valimiskomisjonile ettekirjutus asendusliikmete määramiseks ning mis on kaebuse esitajatele kättesaadav dokument. Eelnevalt on Põlva Valla Valimiskomisjon 28.03.2013 protokollilise otsusega nr 11-6/13 kindlaks teinud volikogu tegutsemisvõimetuse aluseks olevad asjaolud, mis on ka kaebajatele teada.

 

Kaebuse sisu

16.04.2013 esitasid Ahti Bleive, Andres Vijar, Endel Ermel, Aimar Teever, Anti Rüütli, Leander Konks, Ülo Plakso, Toomas Tobreluts ja Ahti Hütt kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotlesid Põlva Maakonna Valimiskomisjoni 16.04.2103 otsuse nr 18 ning Põlva Valla Valimiskomisjoni 12.04.2013 otsuse nr 17 tühistamist.

Kaebajad leiavad, et

1) Põlva Valla Valimiskomisjoni otsus, millega määrati volikogu asendusliikmed, on õigusvastane sekkumine nende passiivsesse valimisõigusesse, mis on sätestatud KOKS §-s 3;

2) Põlva Valla Valimiskomisjon ei ole otsuses põhjendanud volikogu liikmete ennetähtaegset lõppemist tingivate juriidiliste faktide esinemist, kuigi seda nõuab ühemõtteliselt Riigikohtu 30.11.2010 lahend nr 3-4-1-17-10. Seetõttu ei ole vaidlustatud otsus ka kontrollitav;

3) Põlva Maakonna Valimiskomisjon on ekslikult leidnud, et valimiskomisjonil puudus vajadus vaidlustatud otsuses põhjendada volikogu liikmete volituste ennetähtaegset lõppemist tingivate juriidiliste faktide esinemist, kuna seda on tehtud Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokollilises otsuses nr 11-6/13 ja Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 otsuses nr 14. Taoline järeldus on vastuolus Riigikohtu järjekindla praktikaga. Põlva Valla Valimiskomisjoni vaidlustatud otsuses ei ole viidatud sama valimiskomisjoni 28.03.2013 protokollilisele otsusele. Teiseks ei vabasta viide Vabariigi Valimiskomisjoni otsusele valla valimiskomisjoni vajadusest põhjendada asendusliikmete määramisel volikogu liikmete volituste ennetähtaegset lõppemist tingivate juriidiliste faktide esinemist. Valimiskomisjoni otsus peab asendusliikmete määramise osas sisaldama põhjendust KOKS § 18 lõikes 1 sätestatud asjaolude esinemise kohta;

4) Põlva Valla Valimiskomisjoni otsus on õigusvastane, kuna komisjon ei ole põhjendanud, miks ta juhindus 12.03.2013 Riigikohtu lahendist nr 3-4-1-6-13, mitte aga 7.01.2004 lahendist nr 3-4-1-4-04, mille kohaselt volikogu on tegutsemisvõimetu siis kui valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal jätkuvalt esinevad KOKS § 52 lõikes 1 sätestatud tegutsemisvõimetuse tunnused;

5) Põlva Valla Valimiskomisjoni otsus on õigusvastane, kuivõrd valimiskomisjonis asendusliikmete määramise hetkel oli vallavolikogu tegutsemisvõimeline. Selliselt on valimiskomisjon eiranud Riigikohtu praktikat ja tõlgendanud KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 ja § 18 lõike 1 punkti 1 moel, mis ei taga põhiseadusega kooskõlalist tõlgendust, toob kaasa ebaproportsionaalse sekkumise passiivsesse valimisõigusesse ja vähendab oluliselt volikogu representatiivsust;

6) Põlva Maakonna Valimiskomisjon on jõudnud seisukohale, et Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokolliline otsus nr 11-6/13 ei riku kaebajate õigusi, mistõttu asendusliikmete määramise otsuse vaidlustamisel puudub kaebajate arvates võimalus vaidlustada 28.03.2013 otsusega tuvastatud õiguslikke asjaolusid. Seega on maakonna valimiskomisjon pannud kaebaja olukorda, kus neil puudub efektiivse õiguskaitse võimalus.

 

Põlva Maakonna Valimiskomisjoni seisukoht

Põlva Maakonna Valimiskomisjon jääb 17.04.2013 selgituses oma 16.04.2013 otsuses nr 18 toodud seisukohtade juurde ja palub jätta kaebus rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon ei nõustu kaebuses toodud väitega, et asendusliikmete määramise otsuse vaidlustamisel puudub võimalus vaidlustada 28.03.2013 otsusega nr 11-6/13 tuvastatud asjaolusid ning selliselt välistatakse kaebeõiguse teostamine. Maakonna valimiskomisjon on oma 16.03.2013 otsuses nr 18 asunud seisukohale, et jääb 11.04.2013 esitatud kaebuse lahendamisel volikogu tegutsemisvõimetuse küsimuses oma 4.04.2013 otsuses nr 15 toodud seisukohtade juurde ega pidanud seetõttu vajalikuks oma seisukohti üle korrata, vaid viitas samasisulisele eelmisele otsusele.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Vabariigi Valimiskomisjon jääb oma 11.04.2013 otsuses nr 14 toodud seisukohtade juurde kaebuse väidete osas, mis puudutavad seda, kas Põlva Vallavolikogu oli vaidlustatud otsuse tegemise ajal tegutsemisvõimetu või mitte ning kas Põlva Valla Valimiskomisjon toimis õigesti kui ta seetõttu määras tulenevalt KOKS § 52 lõikest 2 asendusliikmed. Nimetatud otsuses leidis Vabariigi Valimiskomisjon, et Põlva Vallavolikogu oli tegutsemisvõimetu (vt otsuse p 2-8) ning otsuse seisukohti Vabariigi Valimiskomisjon käesolevas otsuses ei korda. Sellest lähtuvalt on Põlva Valla Valimiskomisjon õigesti otsustanud vastavalt KOKS § 52 lõikele 2 määrata asendusliikmed tegutsemisvõimetuks osutunud volikogu liikmetele nende volituste ennetähtaegse lõppemise tõttu.

2. Vabariigi Valimiskomisjon leidis 11.04.2013 otsuses nr 14, et kui volikogu liikmete volitused on juba volikogu tegutsemisvõimetuse tõttu lõppenud, ei mõjuta valla või linna valimiskomisjoni asendusliikmete määramise otsus enam nende õigusi volikogu liikmetena. Kuna käesolevas kaebuses on kaebajad aga vaidlustanud Põlva Valla Valimiskomisjoni 12.04.2013 otsuse nr 17  põhistust, peab Vabariigi Valimiskomisjon vajalikuks neid väiteid käsitleda, seda lähtuvalt ka KOVVS § 17 lõikest 1, mille kohaselt Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks on ka teiste valimiskomisjonide juhendamine ja nende tegevuse järele valvamine.

3. KOKS § 18 lõikes 1 loetletud volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise aluse saabumisel valla või linna valimiskomisjon eraldi otsust ei tee (vt ka Riigikohtu 12.03.2013 lahend nr 3-4-1-6-13 p 25; 30.11.2010 lahend nr 3-4-1-17-10 p 18), vaid määrab asendusliikme vastavalt KOKS § 20 lõikele 1.

4. Riigikohus on 30.11.2010 lahendi nr 3-4-1-17-10 punktis 21 esitanud seisukoha, et „[V]alimiskomisjoni viimati nimetatud otsuses ei ole võimalik mööda minna volikogu liikme volituste ennetähtaegsest lõppemisest, sest asendusliikme määramist tuleb valimiskomisjoni otsuses  motiveerida. Õiguslikult korrektne oleks valimiskomisjoni otsuse põhjendavas osas konstateerida, et volikogu liikme volitused on ennetähtaegselt lõppenud näiteks KOKS § 18 lg 1 p-s 6 sätestatud alusel ja seetõttu määratakse tema asemele asendusliige. Ka juhul, kui valimiskomisjon on otsuse resolutsioonis võtnud vastu otsustuse, et volikogu liikme volitused on lõppenud ennetähtaegselt, ei oma selline otsustus volikogu liikme volitusi lõpetava juriidilise fakti tähendust.“

5. Põlva Valla Valimiskomisjon on oma vaidlustatud otsuses viidanud KOKS § 52 lõikele 2, mis sätestab, et kui volikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks. Seetõttu on otsuses selgelt motiveeritud, millise asjaolu (juriidilise fakti) tõttu volikogu asendusliikmed määratakse. See, et viidatud on KOKS § 52 lõikele 2, mitte § 18 lõike 1 punktile 1 (KOKS § 18 lõige 1 loetleb kõik volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise alused), ei muuda otsuse põhistuse sisu ega mõjuta otsuse kontrollitavust. Asendusliikmete määramise otsuse eesmärgiks on volikogu asendusliikmetele volikogu liikme volituste andmine (vt KOKS § 20 lõiked 1 ja 2), mitte tegutsemisvõimetuse asjaolude selgitamine või tuvastamine, mistõttu otsuses viidatud alus on piisav.

6. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kuna Põlva Vallavolikogu tegutsemisvõimetuks osutumise põhjuseks oli see, et volikogu ei kinnitanud nelja kuu jooksul vallavanemale umbusalduse avaldamise päevast arvates vallavalitsuse liikmeid, oleks Põlva Valla Valimiskomisjon oma otsuses saanud viidata täpsustavalt ka KOKS § 52 lõike 1 punktile 4. Nimetatud puudus ei ole aga selline, et see võiks mingil moel mõjutada valla valimiskomisjoni otsuse kehtivust. Lisaks on tegutsemisvõimetuse põhjused ära toodud ka valla valimiskomisjoni otsuses viidatud Vabariigi Valimiskomisjoni 11.04.2013 otsuses nr 14.

7. Mis puutub sellesse, kas Põlva Valla Valimiskomisjon oleks pidanud 12.04.2013 otsuses nr 17 viitama oma 28.03.2013 protokollilisele otsusele nr 11-6/13, on Vabariigi Valimiskomisjon seisukohal, et volikogu tegutsemisvõimetus kui juriidiline fakt eksisteerib sõltumata Põlva Valla Valimiskomisjoni 28.03.2013 protokollilisest otsusest. Kaebajate vaidlustatud Põlva Valla Valimiskomisjoni 12.04.2013 otsuse nr 17 põhjal on igal asjaosalisel võimalik kontrollida, kas otsuses viidatud juriidiline fakt (volikogu tegutsemisvõimetus) on olemas või mitte, ning sellise kontrolli tulemus ei sõltu valla valimiskomisjoni 28.03.2013 vastu võetud protokollilisest otsusest, millega sisuliselt fikseeriti vaid valimiskomisjonis toimunud arutelu tulemus.

 

Lähtudes KOVVS § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Ahti Bleive, Andres Vijari, Endel Ermeli, Aimar Teeveri, Anti Rüütli, Leander Konksu, Ülo Plakso, Toomas Tobrelutsu ja Ahti Hüti kaebus rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json