Teksti suurus:

„Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ muudatusettepanekute ning „Partnerlusleppe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020“ muutmise heakskiitmine ja volituse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.04.2019, 1

„Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ muudatusettepanekute ning „Partnerlusleppe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020“ muutmise heakskiitmine ja volituse andmine

Vastu võetud 18.04.2019 nr 107

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 4 ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 3 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 30 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Kiita heaks Euroopa Komisjoni 13. veebruari 2015. a rakendusotsusega C(2015) 832 heakskiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ muudatusettepanekud ja nendega kaasnev Euroopa Komisjoni 20. juuni 2014. a rakendusotsusega C(2014) 4233 heakskiidetud „Partnerlusleppe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020“ muutmine.

2. Volitada maaeluministrit vajaduse korral esindama Eesti Vabariiki punktis 1 nimetatud arengukava muudatustega seotud läbirääkimistel Euroopa Komisjoniga.

3. Maaeluministeeriumil teavitada Rahandusministeeriumi, kui Euroopa Komisjon on punktis 1 nimetatud arengukava muudatusettepanekud heaks kiitnud.

4. Rahandusministeeriumil korraldada partnerlusleppe muudatuse menetlemine Euroopa Komisjoniga ning avaldada muudetud partnerluslepe Euroopa Liidu struktuuritoetuste veebilehel.

5. Maaeluministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud arengukava muudatusettepanekud ja nende kohaselt muudetud arengukava ministeeriumi veebilehel pärast seda, kui Euroopa Komisjon on muudatusettepanekud heaks kiitnud.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json