Teksti suurus:

„Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027“ heakskiitmine ja volituse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 23.07.2022, 1

„Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027“ heakskiitmine ja volituse andmine

Vastu võetud 21.07.2022 nr 195

Kalandusturu korraldamise seaduse § 2 lõike 3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.06.2021, lk 159–706), artikli 21 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004 (ELT L 247, 13.07.2021, lk 1–49), artikli 8 alusel:

1. Kiita heaks „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027“.

2. Volitada maaeluministrit esitama punktis 1 nimetatud rakenduskava Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks ning esindama Eesti Vabariiki sellega seotud läbirääkimistel.

3. Maaeluministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud rakenduskava ministeeriumi veebilehel.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json